Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kr 24, 8-17, Mt 7, 21-29 

Dnešné evanjelium predstavuje poslednú časť kázania na vrchu.

Nosnou myšlienkou je: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Teda:

  1. nestačí sa modliť, spievať, byť na sv. omši. Je potrebné žiť vieru.
  2. človek i spoločenstvo vybudované na základe plnenia vôle Božej zostane v čase búrky v pokoji
  3. Ježišove slová sú nepriamo odsúdením vtedajších náboženských vodcov, zákonníkov.

Tento text predstavuje určitú opozíciu voči nepravej zbožnosti a niekoľko protirečení, ktoré existujú dokonca aj v našej dobe. Teda voči tým, ktorí si osvojili nevábne heslo: Vodu káže, víno pije.

  1. neustále hovoria o Bohu, ale neplnia Božiu vôľu. Používajú Ježišovo meno, ale vo svojom živote nežijú vzťah s Pánom.
  2. žijú v ilúzii práce pre Pána, ale v deň stretnutia s ním tragicky zistia, že ho nikdy nepoznali.

Posledné dva scenáre kázania na vrchu, dom postavený na skale a dom postavený na piesku, ilustrujú tieto rozpory. Týmto dnešné evanjelium odsudzuje a súčasne sa snaží napraviť oddelenie viery od života, medzi hovorením a konaním, medzi učením a praktizovaním.

Nestačí hovoriť, je potrebné robiť. Dôležité nie je hovoriť o Bohu krásnym spôsobom, ani vedieť, ako dobre vysvetliť bibliu ostatným, ale skôr plniť vôľu Otca, a tým byť zjavovať jeho tváre a jeho prítomnosť vo svete. Ježiš dal takéto odporúčanie žene, ktorá chválila Máriu, jeho matku. Ježiš odpovedal: „Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a plnia ho“ (Lk 11,28).

Dary by mali slúžiť Kráľovstvu a spoločenstvu. Existovali ľudia s mimoriadnymi darmi, napríklad darom proroctva, exorcizmu, uzdravovania, ale tieto dary použili pre seba mimo potreby komunity. V deň súdu budú počuť tvrdú vetu od Ježiša: „Choďte odo mňa páchatelia neprávosti“.

Ježiš vyčítal zákonníkom a farizejom, že ostávajú iba pri slovách a upozornil ostatných, aby ich nenasledovali: Preto robte čo vám prikážu, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria a nekonajú. (Mt 23, 3). Pavol hovoriť to isté s inými slovami a argumentmi: A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstva a všetku vedu a keby som hory prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal nič by mi to neosožilo. (1Kor 13,2-3).

Konečným záverom kázne na vrchu je otvoriť sa pre Ježišove slova a realizovať ich. Mnoho ľudí si zakladá na mimoriadnym darom alebo dodržiavaní predpisov. Ich skutočná istota spásy však neprichádza z prestíže alebo z dodržiavania predpisov. Pochádza od Boha! Vychádza z Božej lásky, ktorá nás najprv milovala (1 Jn 4, 19). Jeho láska k nám, prejavená v Ježišovi, presahuje všetko (Rim 8, 38-39). Boh sa stáva naším zdrojom bezpečnosti, keď sa snažíme konať podľa jeho vôle. Tam bude skala, ktorá nás podporuje vo chvíľach ťažkostí a búrky.

Dom postavený na skale. V Knihe žalmov často nachádzame výraz: „Boh je moja skala a moja pevnosť ... môj Bože, môj skala, moje útočisko, moja pevnosť, moja spasiteľná sila ...“ (Ž 18, 3). Je to obrana a sila toho, kto hľadá spravodlivosť (Ž 18, 21-24). Ľudia, ktorí dôverujú Bohu, sa zase stávajú skalou pre ostatných.

Matúš tiež nabáda komunitu, aby mala ako základ skalu (Mt 7, 24-25), a tak oni sami môžu byť skalou aby posilnili svojich bratov a sestry vo svojej viere. Toto je zmysel mena, ktoré Ježiš dal Petrovi: „Ty si Peter a na tejto skale budem stavať svoju Cirkev“ (Mt 16,18). Toto bolo povolanie prvého spoločenstva, zjednotiť sa s Bohom, živou skalou, aby sa tiež stali živou skalou, pretože počúvajú a praktizujú Slovo.

Otázky pre nás:

  • Ako sa naša komunita snaží vyvážiť modlitbu a konanie, modlitbu a prax, hovoriť a robiť, učiť a praktizovať? Čo by sa mohlo v našej komunite zlepšiť, aby bol postavený na skale, bezpečný a vítajúci dom pre všetkých?
  • Byť pravou skalou pre iného. Viem a moja rodina dostatočne dobre a pravdivo poznať a chápať cirkevné učenie a bibliu tak, aby sme boli svetlom pre ostatných, ktorí potrebujú pomoc vo viere?
  • Existuje iný druh skaly. Skala v podobenstve rozsievača. Semeno (Slovo) nemohlo rásť na skale. Čítam, učím sa a rastiem od Slova a od svätých, ktorí dali príklad pred nami a od učenia Cirkvi? Som skalnatá pôda z podobenstva kde semeno vyschne, alebo som skala, ktorá dáva stabilitu svojim bratom a sestrám?

Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, a vysloboď nás; a pre svoje meno odpusť nám hriechy. (Ž 79,9 – dnešný medzispev)

Podvysoká, 25.6.2020

Pozrite tiež: 

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/274-stvrtok-12-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/772-stvrtok-12-tyzdna-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.