Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Farská pastoračná rada 

Členovia farskej pastoračnej rady

Skončil mandát

 Farská ekonomická rada 

Členovia farskej ekonomickej rady

Skončil mandát

 

FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA VO FARNOSTIACH ŽILINSKEJ DIECÉZY

ŠTATÚT

1. Povaha a úloha

1. Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) je poradným zborom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti.

2. Vo farnosti má byť len jedna FPR, má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby (kán. 528-529).

3. FPR sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru.

4. FPR sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32).

5. FPR ani farár nemajú právomoc urobiť rozhodnutia, ktoré by boli proti spoločnému dobru farnosti.

2. Zloženie

1. FPR pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti – laikov a rehoľníkov - ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti ako živého spoločenstva veriacich.

2. Pokiaľ je to možné, členom FPR má byť zástupca z každej oblasti pastoračnej služby farnosti. Je potrebné dbať o to, aby svoje zastúpenie mali rehoľníci, veriaci rôznych vekových skupín, sociálnych vrstiev a vo viacrečových farnostiach aj zástupcovia jazykových skupín.

3. Počet členov FPR závisí od veľkosti farnosti. Odporúča sa, aby ich nebolo viac ako 15. Z celkového počtu aspoň dve tretiny majú tvoriť laici.

4. Na základe svojho úradu do FPR patrí farár a kaplán. Ak je vo farnosti viac kaplánov, prípadne ďalší činní kňazi alebo trvalí diakoni, vo FPR ich zastupuje aspoň jeden z nich.

5. Aspoň 2/3 z celkového počtu FPR tvoria členovia, navrhnutí ako zástupcovia jednotlivých pastoračných aktivít vo farnosti. Členom FPR sa navrhnutý farník stáva, keď jeho členstvo potvrdí farár.

6. Farár môže slobodne vybrať ďalších členov FPR, zachovávajúc článok 2.3.

7. Predsedom FPR je vždy farár.

8. FPR má mať tajomníka – zapisovateľa, ktorého si vyberú členovia spomedzi seba a potvrdí ho farár. Je zodpovedný za zápisnicu zo zasadania.

3. Stretnutia

1. Stretnutia FPR zvoláva farár a mali by sa konať minimálne dvakrát do roka. Stretnutiam predsedá farár. Bez neho nemôže byť žiadne stretnutie FPR.

2. Stretnutie FPR sa môže konať, ak sa zišla aspoň polovica členov.

3. Program stretnutia FPR stanovuje farár. Každý člen FPR môže do programu navrhnúť ďalšie body. Program stretnutia by mal zahŕňať veci, týkajúce sa poslania Cirkvi, t.j. plný rozsah pastoračných aktivít, ktoré uschopnia toto osobitné spoločenstvo viery pozornejšie počúvať Božie slovo a preniesť ho do každodenného života farnosti.

4. Určitý čas každého stretnutia sa má venovať modlitbe.

4. Obdobie členstva

1. Okrem farára a zástupcov kňazov, členstvo vo FPR je na tri roky. Po uplynutí tejto doby môže byť členstvo opakované.

2. Ak sú na to závažné dôvody, možno niekoho pozbaviť členstva FPR. Farár tak urobí po porade s FPR a po vypočutí mienky svojho dekana.

3. Keďže FPR je svojou vlastnou povahou poradcom farárovi, jej činnosť sa končí, keď sa skončí úrad farára.

4. Novoustanovený farár môže doterajšiu FPR potvrdiť na jej zostávajúce obdobie alebo do šiestich mesiacov ustanoví novú FPR a zvolá jej stretnutie.

5. Pracovné skupiny

1. FPR si môže zriadiť rôzne pastoračné pracovné skupiny, ktoré budú farárovi nápomocné v jednotlivých otázkach a špeciálnych pastoračných úlohách v takých oblastiach akými sú liturgia, spoločná modlitba, predsviatostná príprava, katechéza, evanjelizácia, manželstvo a rodina, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívna činnosť a pod. V pracovnej skupine má byť člen FPR.

2. Pracovné skupiny sú za svoju činnosť zodpovedné farárovi a FPR.

6. Neustála formácia členov

1. Pre každého člena FPR je dôležité štúdium a vzdelávanie pre spoznávanie poslania Cirkvi v dnešnom svete. U všetkých členov FPR sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia FPR sa majú oboznamovať s cirkevnými dokumentmi, týkajúcimi sa pastoračných záležitostí.

7. Osobitné ustanovenia

1. Zmeniť tento štatút alebo jeho jednotlivé časti môže iba žilinský diecézny biskup po vypočutí mienky Kňazskej rady Žilinskej diecézy.

2. Normy tohto štatútu zaväzujú všetkých členov FPR (kán. 94 § 2).

3. Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia diecéznym biskupom a účinnosť publikovaním v Acta Curiae Episcopalis Žilinensis.

V Žiline, dňa 1. marca 2010.

 

FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA VO FARNOSTIACH ŽILINSKEJ DIECÉZY

ŠTATÚT

Poslanie

1. Farská ekonomická rada (ďalej len FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach, týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

2. FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva, týmto štatútom a ďalšími normami diecézneho biskupa.

3. Pri rozhodovaní o závažných ekonomických otázkach, týkajúcich sa hospodárenia farnosti, je potrebné, aby si farár vyžiadal názor FER. Úkony, ktoré farár nemôže urobiť bez vypočutia si mienky FER, vymedzujú osobitné nariadenia diecézneho biskupa zverejňované v obežníku diecézy. Vzťahuje sa to najmä na opravy cirkevných budov, novostavby, predaj, kúpu a nájom cirkevného majetku, pôžičky, konanie zbierok pre účely farnosti, nakladanie s farskými financiami a podobne

4. Farár je štatutár farnosti s rozhodovacou právomocou a zastupuje farnosť vo všetkých majetkovo-právnych záležitostiach. Jeho povinnosťou je dbať na to, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem, ktoré vydala kompetentná cirkevná autorita. Zároveň je zodpovedný za dodržiavanie príslušných zákonov Slovenskej republiky.

5. Členovia FER sú viazaní dodržiavať mlčanlivosť o prerokúvaných otázkach, okrem záležitostí, ktoré sú uznesením FER uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po skončení členstva vo FER.

6. FER nikdy nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zverejňovať záležitostí, týkajúce sa farského majetku.

7. Členova FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými, najmä núdznymi.

Zloženie

8. Vo FER má svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich danej farnosti. Ak má farnosť filiálne kostoly, má sa dbať na to, aby vo FER mali zastúpenie farníci, ktorí tvoria spoločenstvá pri každom kostole patriacom do farnosti.

9. Predsedom FER je farár.

10. Členovia FER vyberú spomedzi seba tajomníka. Jeho úlohou je urobiť záznam zo zasadania, pomôcť farárovi zvolať radu a byť nápomocný pri iných úlohách, ako je napr. vedenie účtov a pod.

11. Členstvo vo FER nie je honorované.

Počet členov a požadované vlastnosti

12. FER má mať okrem farára najmenej troch členov. Optimálny počet je päť členov. Maximálny počet členov by nemal byť vyšší ako deväť. Celkový počet členov FER nezávisí od počtu farníkov, ale od ekonomických aktivít farnosti.

13. Členom FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku, bývajúci vo farnosti. Má to byť čestný, svedomitý, skúsený a rozvážny kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi.

14. Členmi FER nemôžu byť príbuzní farára (kán. 492 § 3) ani členovia jeho domácnosti.

15. Členovia FER majú mať praktické skúsenosti vo finančných a hospodárskych veciach a v záležitostiach stavebno-technických.

Výber členov

16. Farár vhodným spôsobom získa návrhy veriacich farnosti na kandidátov za členov FER.

17. Z navrhovaných kandidátov farár vyberie primeraný počet členov FER tak, aby zloženie FER zodpovedalo úlohám, na ktoré je určená.

18. Členovia FER, ktorí s členstvom vyjadrili súhlas a chcú pomáhať farárovi v správe farského majetku, zložia v prítomnosti farára sľub, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim farárom a v súlade s normami vzťahujúcimi sa na správu farského majetku. Text sľubu je v prílohe tohto štatútu. Členovia FER potvrdia zloženie sľubu podpisom.

Obdobie členstva

19. FER sa zriaďuje na tri roky.

20. Členstvo vo FER sa môže ukončiť dobrovoľným zrieknutím sa, ktoré člen predkladá buď písomne, alebo oznámi toto rozhodnutie farárovi a členom FER iným hodnoverným spôsobom.

21. Členstvo vo FER sa môže ukončiť aj pozbavením členstva. Pozbaviť niekoho členstva vo FER môže farár len pre vážny a oprávnený dôvod, po vypočutí si mienky ostatných členov FER a po porade s dekanom. Ak by sa pozbavený člen cítil ukrivdený, o veci rozhodne ordinár.

22. Uprázdnené miesto z dôvodu zrieknutia sa, pozbavenia alebo smrti zaplní farár dodatočným menovaním na zostávajúce obdobie.

23. Celú FER môže farár rozpustiť z vážnych dôvodov, ale iba s písomným súhlasom diecézneho biskupa.

24. Po menovaní nového farára zostáva FER vo svojom zložení až do ustanovenia novej FER a pomáha farárovi najmä pri oboznamovaní sa s ekonomickou situáciou farnosti.

25. Ustanovením novej FER novým farárom sa ukončí činnosť predchádzajúcej FER aj pred uplynutím jej funkčného obdobia.

26. Nový farár má zriadiť novú FER do jedného roka od prevzatia svojho úradu, alebo potvrdí zloženie doterajšej FER, ktorá dokončí svoje funkčné obdobie.

Úlohy farskej ekonomickej rady

27. Pomáha farárovi pri zodpovednom spravovaní farského majetku.

28. Dbá o to, aby farnosť neutrpela materiálnu škodu, alebo aby sa nestratilo nič z toho, čo tvorí historicky a kultúrne cenný alebo pamiatkovo chránený majetok farnosti.

29. Prerokúva plánovaný rozpočet farnosti na kalendárny rok (kán. 1284 § 3) s dôrazom na dôkladné zváženie plánovaných investičných akcií.

30. Po uplynutí kalendárneho roka pomáha farárovi zostaviť výkaz o hospodárení – prehľad príjmov a výdavkov (1284 § 2.8°) - ktorý farár odošle v určenom termíne na biskupský úrad.

31. Stará sa o zdroje príjmov a zabezpečenie potrieb farnosti, povzbudzuje a organizuje veriacich v starostlivosti o budovy a ďalšie majetky farnosti. Pomáha farárovi pri vedení a dopĺňaní inventárneho zoznamu.

32. Dodržiava zásadu, aby milodary, ktoré dali veriaci na určitý cieľ Cirkvi, boli použité iba na tento cieľ (kán. 1267 § 3).

33. Ku všetkým väčším ekonomickým aktivitám farnosti, ako sú uvedené v článku 3, sa vyžaduje písomné vyjadrenie FER, ktoré farár priloží k žiadosti o súhlas biskupského úradu.

34. Pri výmene farára sú zástupcovia FER prítomní pri odovzdávaní a preberaní správy farského majetku.

Zasadania

35. Zasadanie FER zvoláva farár a určí program, ktorý sa má prerokovať, pričom prijíma ďalšie návrhy, ktoré do programu predložili členovia FER. Bez farára nemôže byť žiadne zasadanie FER.

36. FER sa má schádzať aspoň dvakrát v roku.

37. Okrem pravidelných zasadaní, farár môže zvolať FER vždy, keď si to okolnosti vyžadujú a keď si potrebuje vypočuť názor FER vzhľadom na dobré plnenie úlohy starostlivého hospodára.

38. Pre platné zasadanie sa vyžaduje prítomnosť viac ako polovice členov FER.

39. Členova FER vyjadrujú svoju mienku hlasovaním alebo vyslovením názoru na prejednávanú vec. Konečné rozhodnutie vo veci prináleží farárovi ako štatutárovi farnosti.

40. Hoci kapláni nie sú členmi FER, je vhodné, prizývať ich na jednotlivé zasadania, aby sa oboznamovali s vedením farnosti a pripravovali sa na budúce samostatné vedenie farnosti. Nezapájajú sa do hlasovania FER.

41. Uznesenie prijaté bez farára, ako predsedu FER a štatutára farnosti, alebo proti nemu, je neplatné.

Osobitné ustanovenia

42. Hospodárenie farnosti musí byť v súlade s kánonickými normami a príslušnými zákonmi štátu.

43. Členovia FER majú čo najskôr informovať farára o závažných skutočnostiach, týkajúcich sa hospodárenia farnosti.

44. Právo kontrolovať činnosť FER má ordinár, diecézny ekonóm a osoba poverená ordinárom pre túto úlohu.

45. Farské peniaze musia byť uložené v banke na účtoch farnosti a účtovné doklady starostlivo uchované vo farskom archíve. Farské peniaze nesmú byť ukladané na žiaden osobný účet.

46. FER starostlivo dbá o to, aby žiaden z jej členov nebol v konflikte záujmov, teda aby nebol v majetkovo-právnom ani inom ekonomickom vzťahu s farnosťou (kúpa, predaj a prenájom farského majetku, dodávateľ materiálu, platených prác a služieb pre farnosť a podobne).

47. Normy tohto štatútu zaväzujú všetkých členov FER (kán. 94 § 2).

48. Zmeniť tento štatút môže iba žilinský diecézny biskup po vypočutí mienky Kňazskej rady Žilinskej diecézy.

49. Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia diecéznym biskupom a účinnosť publikovaním v Acta Curiae Episcopalis Žilinensis.

V Žiline 1. marca 2010

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.