Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Personálne zmeny

S účinnosťou od 1. októbra 2014 došlo v našej farnosti k personálnym zmenám.

Z farnosti odišiel farár Mgr. Karol Dobiáš a na jeho miesto bol dekrétom otca biskupa menovaný nový farár Jozef Hrtús.

Životopis nového pána farára:

Jozef Hrtús sa narodil 19.05.1950 v kysuckej obci Klokočov.

Po skončení strednej školy (SVŠ Turzovka 1965-1968) bol prijatý do seminára.

Po štúdiách na CMBF Univerzity Komenského v Bratislave prijal 10.06.1973 kňazské svätenie. Pôsobil v Banskobystrickej diecéze ako kaplán v Novej Bani a Detve.

V roku 1982 bol menovaný za farára v Podkoniciach, v roku 1990 za farára dekana v Brezne.

V roku 1992 bol vymenovaný za riaditeľa Biskupského úradu v Banskej Bystrici, kde pôsobil do roku 2003. V týchto rokoch pracoval aktívne aj v Rádiu Lumen, (viedol najmä reláciu Duchovný obzor).

Opätovne pôsobil do roku 2010 v Brezne. V rokoch 2010-2014 bol farárom v Lutišiach a od 1.10.2014 bol menovaný za farára v Turzovke.

Spolu s novým farárom bol do našej farnosti ustanovený aj druhý kaplán Mgr. Peter Mlyniský, rodák z Považskej Bystrice. Vysvätený bol 13. 6. 2009, ako kaplán pôsobil vo farnostiach Žilina-Solinky a Kysucké Nové Mesto – farnosť sv. Jakuba, odkiaľ prišiel do Turzovky. 

 

Farská pastoračná a ekonomická rada

26. októbra sa konali voľby do farskej ekonomickej a farskej pastoračnej rady.

Z platných odovzdaných hlasovacích lístkov vzišlo nasledovné zloženie. Farskej ekonomická rada a Farskej pastoračnej rady.

Hrtús. Ustanovujúce stretnutie sa konalo v nedeľu 2. 11. 2014, ďalšie 23. 11. 2014.

Na zasadnutiach sa prerokúvali dôležité otázky súvisiace s ďalším fungovaním farnosti. 

 

Stretnutie lektorov a akolytov

9. novembra o 17.00 sa uskutočnilo na fare stretnutie s kandidátmi na službu akolytu, ako aj tými, ktorí sú v tejto službe už zapojení. Pán farár, ktorý stretnutie viedol, prítomných privítal a oboznámil ich so svojou predstavou vykonávania tejto služby. Tá by podľa neho mala zahŕňať nielen rozdávanie sv. prijímania, ale akolyta by mal byť akýmsi asistentom kňaza počas celého slávenia sv. omše. Pokiaľ si to bude situácia vyžadovať, akolyta by mal byť aj miništrantom či lektorom. 

 

Komunálne voľby 2014

15. novembra si obyvatelia Turzovky i ostatných obcí patriacich do farnosti zvolili svojich zástupcov do samosprávnych orgánov na nasledujúce štvorročné obdobie. V Turzovke sa primátorom mesta stal JUDr. Ľubomír Golis, v Podvysokej bude starostom Milan Matlák a v Olešnej Štefan Cudrák. Prajeme im, aby im zverené úrady viedli múdro a k všeobecnej spokojnosti všetkých obyvateľov spomínaných obcí. 

 

Stretnutie miništrantov

Na pastoračnej rade sa hovorilo o potrebe venovať sa miništrantom. Na základe toho pán kaplán Peter Mlyniský inicioval miništrantské stretnutie, na ktorú prišli kňazi farnosti a pár miništrantov. a stretnutí sa rozoberala služba miništrantov od príchodu do sakristie, službu pri sv. omši až po odchod z kostola. Kňazi potom s miništrantmi hovorili o možnostiach ďalšieho stretávaní sa pri športe a duchovných akciách. 

 

Rekonštrukcia farskej budovy a dvora

Pán farár na zasadaní farskej ekonomickej rady dňa 23.11.2014 informoval o potrebe rekonštrukcie farskej budovy a dvora. Posledná renovácia farskej budovy sa totiž uskutočnila pred 28 rokmi. O rekonštrukciu sa uchádzalo 5 firiem. Vo výberovom konaní bola členmi farskej rady vybraná firma KROSS spol. s. r .o. V prvej etape firma zateplí stropy miestnosti a zrekonštruuje kúpeľne. Práce začali v byte farára, kde bola vytrhaná stará dlážka, vybraté staré trámy pod ňou a vyvezený sutinový násyp, ktorý pri chôdzi víril prach v celom byte a páchol.

 

Farská stránka

V prvej polovici októbra bola spustená nová webová stránka farnosti.

Na www.faraturzovka.sk môžu veriaci nájsť základné informácie o farnosti, kontakty na farský úrad, aktuálne oznamy, rôzne zamyslenia, homílie či katechézy (aktuálne pre birmovancov). Stránka sa postupne napĺňa tak, aby bola dôstojnou prezentáciou farnosti i informačnou základňou pre všetkých záujemcov. 

 

Vianoce

Ako každé prežívali sme ich aj v kostole. Zaujala polnočná sv. omša, ktorej začiatok ohlasovali pastierske trúby trubačov (Gernátovci a I. Gajdičiar st.). Tí dotvorili neopakovateľnú vianočnú atmosféru nielen pri vchode do areálu kostola ale aj počas svätej omše. Na úvod zo záznamu zaznel vianočný vinš v podaní škôlkarov z miestnej Materskej školy. Vianočnú pohodu umocnila jasličková pobožnosť, ktorá bola na vysokej úrovni. Naraz sme si uvedomili aké šikovné máme deti! 

 

Dobrá novina

V priebehu vianočných sviatkov sa aj dobrovoľníci z našej farnosti zapojili do koledovania po domácnostiach Dobrá novina. Celkovo sa v našej farnosti týmto spôsobom vyzbieralo 3700 €, ktoré boli odoslané na projekty pomoci deťom v afrických krajinách Keňa, Južný Sudán, Etiópia, Uganda a Rwanda. 20. ročník koledovania Dobrej noviny sa stal na Slovensku najúspešnejším v jeho histórii, celkovo sa podarilo pre tento cieľ na Slovensku získať 948 044, 89 € (v sume sú zarátané aj individuálne dary a príjmy z darcovských SMS). Všetkým darcom i koledníkom patrí veľká vďaka. 

 

Koncoročná štatistika farnosti

V roku 2014 bolo vo farnosti Turzovka pokrstených 102 detí, z toho 41 dievčat a 61 chlapcov. Do večnosti nás predišlo 112 spoluobčanov, z nich bolo 53 žien a 59 mužov. Z uvedeného počtu bolo sviatosťami zaopatrených 78. Sviatostné manželstvo prijalo vo farskom kostole 28 párov. K sviatosti 1. sv. prijímania pristúpilo 82 detí. 

 

Novoročný koncert

V sobotu 3. januára 2015 o 16.30 sa vo filiálnom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Podvysokej uskutočnil novoročný koncert, na ktorom odzneli vianočné a novoročné koledy, detské vinšovačky, husľové variácie či harmonikárke prednesy. 

 

Deň corých

Na Lurdskú Pannu Máriu (11.2.) si pripomenula aj naša farnosť 23. svetový deň chorých tým, že vo farskom kostole sme vysluhovali sviatosť pomazania chorých. Naši kňazi vyjadrili radosť, že mnohí doviezli svojich starých a chorých do kostola. Pre mnohých chorých bolo veľkým duchovným povzbudením nielen samotná sviatosť, ale aj to, že po dlhšom čase boli vo svojom obľúbenom kostole. 

 

Rozdelenie farnosti

Presbyterská rada žilinskej diecézy, ktorá zasadala 29.1.2015 vyzvala pána farára Jozefa Hrtúsa, aby pripravil podklady pre prípadne odčlenenie filiálok Podvysoká a Olešná z farnosti Turzovka a tak k vytvoreniu samostatnej farnosti. Pán farár preto 19.2.2015 na Farský úrad v Turzovke pozval kompetentných. Na stretnutie prišli: Dôst. pán. Anton Galus, farár Staškov, dôst. pán Jaroslav Dekan, kaplán Turzovka dôst. pán Peter Mlyniský, kaplán Turzovka, pán Milan Matlák, starosta Podvysoká, pán Štefan Cudrák, starosta Olešná.

Na stretnutí bolo zistene a konštatované:

Počet obyvateľov:

Podvysoká: 1301 obyvateľov

Olešná: 1936 obyvateľov.

Do novovytvorenej farnosti by patrilo teda 3237 farníkov

Cirkevné objekty:

Obe obce majú nové kostoly (potreba opraviť strechy)

Štyri cintoríny.

Farská budova:

Sídlo navrhli v Podvysokej. Pod kostolom je veľké pastoračné centrum (málo využívané), s veľmi ľahkým prispôsobením na kanceláriu. Pri kostole je pozemok na výstavbu farskej budovy.

Pastorácia:
V týchto filiálkach sa pripravuje 59 birmovancov (pár ich chodí ešte na prípravu do Turzovky).

Školy:
Podvysoká: ZŠ 1-9. Počet žiakov 196 žiakov – všetci chodia na vyučovanie náboženstva

Olešná: ZŠ 1-9. Počet žiakov 115- všetci chodia na vyučovaní náboženstva

Náboženstvo tam vyučuje pán farár zo Staškova.

Mládež:

V Olešnej je aktívna mládež, majú tam mládežnícky zbor. V Podvysokej začína mládežnícky zbor.

Hranice farnosti:

Nová farnosť by mala kopírovať katastrálne územia predmetných obci. 

 

Rekonštrukcia farskej budovy

Až po novom roku stavebná firma dokončila byt pána farára. V priebehu februára prebudovali kuchyňu – urobili špajzu, podlahu strop a zrenovovali kuchynskú linku. Teraz rekonštruujú byty pánov kaplánov, ktorí zatiaľ bývajú v provizórnych priestoroch. Rekonštrukcia spočíva v zateplení stropov, výmene plesnivej dlážky (vrátane násypu pod ňou) a vybudovaní hygienických zariadení. 

 

Zasadnutie farskej pastoračnej a ekonomickej rady

V nedeľu 11. januára 2015 sa uskutočnilo prvá (nejako sa mi nepáči „uskutočnilo“ – asi by bolo lepšie: Zasadala) zasadnutie farskej pastoračnej (FPR) a ekonomickej rady (FER). Odzneli informácie o pripravovanom referende a prebrali sa možnosti podpory kampane a hovorilo sa aj o riešení neutešeného stavu starého cintorína.

Na ekonomickej rade sa riešili otázky financovania renovácie farskej budovy, problematika starého cintorína, oprava striech kostolov v Podvysokej a Olešnej.

Diskutovalo sa o stretnutiach miništrantov, 400. výročí vzniku farnosti a sprievodných podujatiach a prednesené boli aj návrhy farníkov prostredníctvom členov FPR. 

 

Farský ples

Podujatie, ktoré už má svoju tradíciu sa uskutočnilo po 11 krát. Organizátormi tohtoročného farského plesu boli manželia Marián a Andrea Šulavovci, ktorým pomáhala Mária Veličková. Ples sa uskutočnil 31. januára v priestoroch Kultúrneho domu za účasti 123 „zábavychtivých osôb.“ Ples otvoril úvodným slovom pán farár, o zábavu sa starala a do tanca hrala skupina System Two, prestávky svojim hudobným (hrou na heligónke) a speváckym talentom obohatil Miroslav Hrtús. Pre účastníkov bola pripravená bohatá tombola. Organizátorom, skupine System Two i reštaurácii Urbár p. Ježíkovej patrí veľká vďaka za vydarené spoločenské podujatie. 

 

Výsledky referenda

V sobotu 7. februára sa konalo referendum o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu. Občania sa v nej mali možnosť vyjadriť k trom otázkam, týkajúcich sa manželstva, adopcií detí a sexuálnej výchovy na školách. Referendum úspešné nebolo. Celoslovenská účasť bola na len úrovni 21,41 %. V Turzovke účasť dosiahla 23,5 %, v Podvysokej 25,71 %, v Dlhej 26,25 % v Olešnej iba na 18,37 %. 

 

Prípravný výbor Noci kostolov

Počas troch nedeľných popoludní 1. a 22. februára, 8. marca sa uskutočnili stretnutia prípravného výboru Noci kostolov, podujatia, ktoré bude jedným zo sprievodných akcií osláv 400. výročia vzniku turzovskej farnosti. Na stretnutiach sa za účasti p. farára Jozefa Hrtúsa, Ivana Gajdičiara st., Mgr. Drahomír Veličku, PhD., Mgr. Evy Dušalovej, Mgr. Heleny Fulierovej, Mgr. Rozálie Janešíkovej postupne profiluje kultúrny program. Na marcovom zasadnutí prijali pozvanie aj Mgr. Branislav Večerík, Mgr. Rastislav Bakajsa a Mgr. Dodeková z miestnej ZŠ. 

 

Rekonštrukcia farskej budovy pokračuje

V priebehu februára prebudovali kuchyňu – urobili špajzu, podlahu, strop a zrenovovali kuchynskú linku. Aktuálne sa rekonštruujú byty pánov kaplánov, ktorí zatiaľ bývajú v provizórnych priestoroch. Rekonštrukcia spočíva v zateplení stropov, výmene plesnivej dlážky (vrátane násypu pod ňou) a vybudovaní hygienických zariadení. 

 

Daruj kúsok zo svojho

Farská charita a dobrovoľníci z mesta zorganizovali v sobotu 21. marca pri supermarkete COOP Jednota už 8. ročník charitatívnej potravinovej zbierky Daruj kúsok zo svojho. Cieľom dvanásťhodinovej (07:00-19:00) akcie bolo vyzbierať čo najviac základných potravín na pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi. Vďaka štedrosti a solidarite mnohých darcov mohla Farská charita odovzdať potravinovú pomoc ..... rodinám. Za zapojenie sa do podujatia patrí veľká vďaka členkám Farskej charity, všetkým ochotných dobrovoľníkov a samozrejme všetkým tým, ktorí si v pôstnom čase dokázali niečo odoprieť a tým pomôcť svojim blížnym. 

 

Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na Kvetnú nedeľu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe (Sýria, Irak). V našej farnosti putovalo na tento cieľ celkovo 1250 € ( Turzovka 848,48 €, Podvysoká 191,45 €, Olešná 90 €, Dlhá 34 € a Turkov 85,70 €). Všetkým darcom patrí úprimné Pán Boh zaplať! 

 

Koncert chrámového zboru Cordis z Klokočova

Na veľkonočnú nedeľu popoludní o 15:30 sa vo farskom kostole uskutočnil koncert chrámového zboru Cordis z Klokočova s názvom Jeho rany nás zachránili. 

 

Výročná farská poklona

Na 2. veľkonočnú nedeľu sa konala vo farnosti výročná farská poklona s nasledovným programom: 12:00-13:00 muži, 13:00-14:00 birmovanci, 14:00-15:00 ženy, 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu, 15:15 -15:45 mladí, 15:45-16:00 odprosujúca pobožnosť a záver. Značným sklamaním bola mimoriadne nízka účasť mužov (doslova niekoľko jednotlivcov) a väčší záujem sme očakávali aj od našich birmovancov. 

 

Pobožnosť za rodiny

Od utorka 14. apríla sa v našej farnosti pravidelne každý uskutočňuje pobožnosť za rodiny. Pobožnosť začína o 17:15 a pozostáva z predloženia úmyslov, prednesení prosieb, modlitby ruženca, modlitby za rodiny a na úmysel Sv. Otca. Pozývame rodiny k hojnejšej účasti a modlitby za všetky rodiny vo farnosti. 

 

Zasadnutie farskej ekonomickej rady (FER)

FER na svojom zasadnutí 21. apríla riešila najmä otázku výmeny strešnej krytiny na filiálnych kostoloch v Podvysokej a Olešnej. Ponuky poslalo 12 firiem, z ktorých FER odporučila vybrať ponuku firmy Milana Laša z Oščadnice (Podvysoká – meď 42 252,46 €, hliník 26 094,38 €; Olešná – meď 45 750,78 €, hliník 30 500 €). 

 

Rekonštrukcia farskej budovy

V polovici mája sme ukončili čiastočnú rekonštrukciu farskej budovy, čo prinieslo úľavu pre jej (obyvateľov našich duchovných) veď po 6 mesiacoch, nevynímajúc vianočné a veľkonočné sviatky sú bez prachu. Zároveň ale aj starosť ako splatiť dlžobu (20 000 €) 

 

Májová pobožnosť

V mesiaci máj sa už tradične v našej farnosti koná májová pobožnosť. Na začiatku sv. omše sa kňaz s prvoprijímajúcimi deťmi modlili Loretánske litánie. V nedeľu sa pobožnosť koná pri kaplnkách, 3. mája bola pobožnosť v kaplnke Najsvätejšieho Srdca P. Márie v Hlinenom, 10. mája v kaplnke P. Márie Ustavičnej pomoci U Okuliarov, 17. mája v Hlinenom U Blažkov, 24. mája v kaplnke U Mravcov. Na nedeľných pobožnostiach sa zúčastňovalo okolo 50 - 60 veriacich. 

 

Majáles

Farská pastoračná rada mala v úmysle v sobotu 9. mája zorganizovať 1. Farský majáles mládeže a rodín pre študentov, rodičov a ostatných záujemcov. Podujatie sa napokon pre nízky záujem neuskutočnilo. 

 

Zbierka na seminár

Na 4. Veľkonočnú nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera sa uskutočnila farská zbierka na seminár. Na tento účel bolo z našej farnosti odoslaných 900 € ( Turzovka 586,59 €, Podvysoká 124,65 €, Olešná 65 €, Dlhá 82,76 €, Turkov 37,20 €). Všetkým darcom patrí úprimné Pán Boh zaplať! 

 

Florbalové zápolenia

V športovom areáli v Závodí sa počas májových nedeľných popoludní pod drobnohľadom p. farára Jozefa a p. kaplánov Jaroslava a Petra prebiehali zápasy našich miništrantov vo florballe. Potešiteľná je stúpajúca účasť miništrantov, ich chuť aktívne tráviť voľný čas a i takýmto spôsobom utužovať kolektív. Nie bezvýznamná je aj skutočnosť, že svoje ratolesti privážajú rodičia a tak sa aj oni navzájom stretávajú. 

 

Zbierka na katolícke masmédia

V nedeľu 17. mája sa uskutočnila zbierka na podporu katolíckych médií. Na tento účel bolo z našej farnosti odoslaných zaokrúhlene 801 € (Turzovka 394,57€, Podvysoká 148,39€, Olešná 62€, Dlhá 170,56€ a Turkov 25,60€). Všetkým darcom patrí úprimné Pán Boh zaplať!

 

Noc kostolov

V piatok 29. mája sa vo farskom kostole pri príležitosti 400. výročia zriadenia farnosti konalo prvý krát podujatie Noc kostolov. Už dva dni pred začiatkom mohli Turzovčania v uliciach stretnúť bubeníka pozývajúceho na túto akciu originálnym spôsobom tak, ako tomu bolo v Turzovke zvykom pred viac než pol storočím. Noc kostolov začala sv. omšou a májovou pobožnosťou o 18.00 hod. Nasledovalo vystúpenie gospelového zboru The Gospel Family z Novej Dubnice, ktoré svojim repertoárom vyvolalo u prítomného publika nadšené reakcie a na konci bolo odmenené „standing ovation.“ Po vydarenom koncerte mal prednášku Mgr. D. Velička, PhD o turzovských kostoloch s krátkou diskusiou, po nej krátko po 21.00 hod. začal recitál Prosby k Nanebovzatej s ukážkami prózy P. Hrtúsa-Jurinu a poézie J. Harantu. V rámci recitálu vystúpili študenti gymnázia, žiaci ZŠ, dobrovoľníci, hovorené slovo svojim spevom hudbou doprevádzali farský zbor Patrička, DFS Bukovinka, ŽSS Turzovanka, organista J. Mudrík a študenti z gymnázia. Na záver bola pripravená meditácia, ktorú pripravil p. farár v spolupráci s mládežníckym zborom.

Od 21.00 hod. chodieval každú celú hodinu vyhlasovať turzovský nočný vartáš s halapartňou a kahancom, počas podujatia bolo možné navštíviť vežu kostola i pokochať sa krásou najstaršej známej zachovanej knihy na Kysuciach, Melantrichovej Biblie Českej z roku 1557. Prekvapenie si organizátori pripravili pre všetkých účastníkov po východe z kostola. Boli naaranžované atraktívne svetelné efekty za tónov Bachových organových fúg, ohňostroj i fakľový kordón k hlavnej bráne. Svetelná show dala symbolickú bodku za vydareným podujatím a bola krásnou rozlúčkou s tými, ktorí si nenechali ujsť prvú turzovskú Noc kostolov.

Záverom je treba vysloviť úprimné poďakovanie všetkým organizátorom, účinkujúcim, dobrovoľníkom za pomoc pri organizácii či príprave občerstvenia, osvetľovačom a samozrejme účastníkom, ktorí podujatie podporili svojou účasťou a pomohli vytvoriť neopakovateľnú atmosféru. Podujatie bolo podporené Nadačným fondom Kia motors Slovakia v Nadácii Pontis. 

 

Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 31. mája o 11.00 hod. vo farskom kostole prijalo prvý krát do svojho srdca P. Ježiša 83 detí. Po prvý raz boli prvoprijímajúce deti oblečené do vkusných snehobielych rovnošiat. To spočiatku vyvolalo nevôľu niektorých rodičov, ktorí chceli svoje deti vyparádiť. Jedenásť deti bolo preto na prvé sv. prijímanie v Korni, kde sa mohli predviesť vo svadobných šatách. U ostatných rodičoch i farníkov bola odozva dobrá, až nadšená. V tomto trende chceme vo farnosti pokračovať. 

 

Renovácia svätých misií

V dňoch 17. až 21. júna bola obnova farských misii, ktoré boli vo farnosti pred rokom. Pátri redemptoristi: Páter Ivan, Róbert a Jozef svojim hlboko duchovným postojom a prístupom povzbudili mnohých našich farníkov. 

 

Rozdelenie farnosti

S účinnosťou od 1. júla sa Farnosť Turzovka po 15 rokoch opäť rozdelila. Pán biskup rozhodol o vytvorení novej farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Podvysokej, ktorej filiálkou sa stala Olešná. Za farára do novej farnosti menoval Mgr. Miroslava Vároša. 

 

Cyklotúry

Pán farár pozýva počas prázdnin deti a mládež na cyklotúry po okolí Turzovky. Každú stredu sa štartuje z farského dvora.

 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.