Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Anjeli ako čistí duchovia istotne nepatria do tej istej kategórie ako svätí muži a ženy, ktorých uctieva Cirkev.

Keďže však traja anjeli, ktorých mená sú uvedené v Biblii, sú predmetom liturgickej úcty Cirkvi a mnohí veriaci si ich uctievajú ako svojich patrónov, aspoň krátko sa o nich zmienime.

Traja svätí anjeli, o ktorých mienime hovoriť, sa často nazývajú archanjelmi pre ich významné postavenie v Božej službe. Naznačujú to slová anjela Gabriela, ktoré povedal Zachariášovi pri zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa: "Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom." (Lk 1,19.) O anjelovi Michalovi sa výslovne hovorí, že je archanjel, "jeden z prvých kniežat", "veľké knieža". Anjel Rafael zasa po splnení svojho poslania prezrádza Tobiášovej rodine: "Ja som anjel Rafael, jeden zo siedmich, ktorí stojíme pred Pánom." (Tob 12,15.)

Mená troch archanjelov vyjadrujú ich osobitné úlohy. Tak Michal (Michael) znamená v hebrejskej reči otázku: "Kto ako Boh?!" Je to akýsi druh bojového výkriku, s ktorým vodca nebeského vojska porážal Božieho odporcu - Lucifera a jeho anjelov. Meno Gabriel znamená po slovensky "Božia sila" a Rafael "Boží liek".

Kde sa hovorí o týchto anjeloch v Biblii?

Anjel Michal sa spomína niekoľko ráz, V knihe proroka Daniela sa o ňom hovorí v 10. a 12. kapitole. Prvý raz sa spomína ako Danielov pomocník: "Michal, jeden z prvých kniežat, prišiel mi na pomoc. . ." (Dan 10,13.) Inokedy sa uvádza ako osobitný ochranca vyvoleného národa: "V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa ..." (Dan 12,1; por. tiež 10,21.) Ďalej sa spomína v liste apoštola Júdu, a to priamo s označením archanjel: "Ani sám archanjel Michal, keď sa škriepil s diablom ..." (Jud 9.) Napokon o ňom hovorí Apokalypsa, čiže Zjavenie sv. apoštola Jána: "V nebi totiž povstal boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi." (Zjv 12,7.) Niektorí biblisti vzťahujú na archanjela Michala aj slová Prvého listu Solúnčanom: "Keď totiž sám Pán zostúpi z nebies, na povel, na hlas archanjela a Božej trúby najprv vstanú z mŕtvych tí, ktorí umreli v Kristovi." (l Sol 4,16).

0 anjelovi Gabrielovi hovorí Biblia štyri razy, a to, podobne ako o Michalovi, dva razy v Danielových proroctvách; "I počul som nad Ulainom ľudský hlas, ktorý volal: Gabriel, vysvetli tamtomu videnie!" (Dan 8,16.) "Ešte som hovoril v modlitbe, keď rýchle priletel muž, Gabriel, ktorého som bol predtým videl vo videní..." (Dan 9,21.) Tiež dva razy spomína anjela Gabriela Lukášovo evanjelium, keď v prvej kapitole hovorí o zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa a o zvestovaní narodenia Ježiša Krista. V obidvoch prípadoch je Božím poslom anjel Gabriel, ako sa to výslovne uvádza vo veršoch 19 a 26.

Anjel Rafael vystupuje vo veľkej časti Tobiášovej knihy ako sprievodca, ochranca a uzdravovateľ. Jeho meno sa výslovne uvádza niekoľko ráz (Tob 3,25; 8,3; 9,6; 11,4.7; 12,15).

Úcta svätých archanjelov sa rozšírila v Cirkvi už v skorom stredoveku. V staršom liturgickom kalendári mal každý z nich vyhradený osobitný deň. V novom cirkevnom kalendári majú spoločný sviatok 29. septembra. Kedysi to bol sviatok sv. archanjela Michala, ktorý pripadal na výročitý deň posvätenia baziliky sv. Michala pri rímskej Via Salaria.

ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.