Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Jn 8, 12-20

Udalosť o kameňovaní cudzoložnice sa odohrala v jeruzalemskom chráme počas sviatku stánkov – slávnosť zberu úrody koncom jesene (v polovici októbra).

Ľudia si počas tejto slávnosti pripomínali Božiu starostlivosť počas žatvy. Bol to radostný festival na ktorom hudba a tanec hrali významnú úlohu. Práve v tomto slávnostnom kontexte zákonníci a farizeji vytvárajú nepeknú scénu, privedú ženu prichytenú pri cudzoložstve k Ježišovi a žiadajú, aby rozhodol, čo by sa s ňou malo urobiť – či by ju mali ukameňovať v súlade so zákonmi.

Ale ich činy by nás nemali prekvapiť. Vieme, že židovskí vodcovia chcú zabiť Ježiša (7:1) a poslali vojakov, aby ho zatkli (7:32) - úlohu vojaci odmietli vykonať, pretože „Nikdy človek tak nehovoril!“ (7:46).

Keďže tento text je často zle interpretovaný, a často zneužívaný, pouvažujme nad nim obšírnejšie:

zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve (moicheia)“ 3a). Zákonníci a farizeji sú v synoptických evanjeliách často v koalícii ako Ježišovi oponenti, ale v Jánovom evanjeliu je toto jediný prípad, keď sú spojení. Zákonníci sú odborníci a tlmočníci zákona Tóry a farizeji sú dobre známi prepiatym dodržiavaním zákona.

Otázkou je, či bola táto žena vinná z cudzoložstva (čo znamená, že bola zasnúbená alebo vydatá), alebo zo smilstva (gréčtina: porneia - čo znamená, že bola slobodná). Grécke slovo, ktoré sa tu používa, moicheia, znamená cudzoložstvo, čo naznačuje, že bola zasnúbená alebo vydatá.

Avšak, ako uvidíme vo verši 5, zákonníci a farizeji hovoria, že Mojžišov zákon predpisuje ukameňovanie. Deuteronómium 22:23-24 predpisuje kameňovanie pre „mladú ženu, ktorá je panna zasnúbená, že sa vydá", ktorá sa zapája do sexu s iným mužom ako je jej snúbencom.

Levitikus 20:10 predpisuje trest smrti za cudzoložstvo a predpisuje spôsob. Mishnah (židovské učenie týkajúce sa zákona – vynesené ústne do roku 200 a.d., keď bolo kodifikované) predpisuje uškrtenie cudzoložnice. Avšak, Ezechiel 23:43-47 naznačuje, že za cudzoložstvo bolo kameňovanie.

V čase pána Ježiša mala zákonnú právomoc vykonávať trest smrti len rímska vláda, ale existujú určité dôkazy o tom, že židovské orgány v rozpore s rímskym právom popravili ženy za cudzoložstvo (Keener, 736).

Mali by sme tiež poznamenať, že zákon, ktorý vyžaduje popravu ženy, vyžaduje aj popravu muža, ktorý bol jej partnerom v hriechu. Tento príbeh nespomína toho muža. V tejto patriarchálnej spoločnosti ľudia s väčšou pravdepodobnosťou ospravedlňovali za sexuálny hriech muža skôr ako ženu. V tomto príbehu zákonníci a farizeji využívajú ženu pre svoje nečestné účely. V skutočnosti je tu Ježiš súdený. Zákonníci a farizeji videli Ježiša správať sa milosrdne k hriešnikom a dúfajú, že ľudu ukážu, že zablúdil za hranice zákona, aby ženu oslobodil a mohli ho preto odsúdiť.

postavili ju do prostriedku a povedali mu“ (v. 3b). Nie je ťažké si predstaviť hanbu a strach, ktorý táto žena zažíva v tejto situácii. Zdá sa, že ona a jej partner boli odhalení počas pohlavného styku - traumatická udalosť sama o sebe. Teraz je vytiahnutá na verejné fórum, kde je jej hriech verejne oznámený. Obvinenia proti nej na trest smrti sú jasné a niet pochyb, že bude brutálne popravená v priebehu niekoľkých nasledujúcich hodín - a s najväčšou pravdepodobnosťou jej bude odopretý riadny pohreb. Je ťažké si predstaviť, ako by mohol byť niekto nešťastnejší ako táto žena v tejto chvíli.

To všetko však pre jej žalobcov nič neznamená. Zákonníci a Farizeji ju vidia nie ako ľudskú bytosť, ale ako nástroj, ktorý môžu použiť na odsúdenie Ježiša. Ako osobe im na nej nezáleží.

„Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve“." (v. 4). „Učiteľ" by zvyčajne bola úctivá forma oslovenia, ale v tomto prípade je súčasťou ich plánu na zajatie Ježiša. Najskôr uznávajú Ježiša ako autoritu. Potom mu predstavia problém, o ktorom veria, že sa z tejto dilemy nedostane.

Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“. (v. 5). Najprv uviedli zrejmý – trest spojený s cudzoložstvom v Mojžišovom zákone. Potom požiadajú Ježiša o jeho názor. Ak Ježiš povie, že žena by nemala byť ukameňovaná, môžu proti nemu vzniesť obvinenia za podkopanie Mojžišovho zákona. Ale ak povie, že by mala byť ukameňovaná, jeho rozhodnutie ho bude stáť priazeň bežných ľudí, ktorí by boli pohoršení nad prísnym dodržiavaním tohto Mojžišovho zákona, veď Ježiš hlásal milosrdenstvo. Rozhodnutie ukameňovať ženu by tiež mohlo dostať Ježiša do konfliktu s rímskymi úradmi, pretože iba samotný Rím má právomoc ukladať trest smrti.

Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať (peirazontesod peirazo) (v. 6a). Rozprávač dáva jasne najavo, že sú to Ježišovi nepriatelia a ich motívom je obžalovať ho.

Toto slovo peirazo je slovo, ktoré sa používa na opis pokušenia, ktoré Ježiš zažil na púšti (Matúš 4:1). Tam, rovnako ako tu, sa satan pokúsil spôsobiť zlyhanie u Ježiša.

Musíme si uvedomiť, že zákonníci a farizeji nepresadzujú Mojžišov zákon ako spôsob vyjadrenia svojej oddanosti Bohu. V tomto prípade to nie je ich primárna motivácia, hoci nechceme, aby sme ich vykreslili úplne zlé. Žalobcovia nechcú byť ako tí zlí, ale tí dobrí. 

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi“ (v. 6b). Čo napísal Ježiš? Učenci navrhujú množstvo možností. Možno len doodling (čmáranie) – aby získal čas, aby zvýšil drámu okamihu. Možno písal verš Písma. Možno písal mená zákonníkov a farizejov a uvádzal ich hriechy podľa ich mien. Faktom je, že nevieme, čo Ježiš písal. Ak by bolo pre nás dôležité to vedieť, Boh by určite inšpiroval autora tohto príbehu, aby nám to napísal.

Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, (v. 7a). Čokoľvek Ježiš napísal, nedokázal odradiť svojich oponentov. To naznačuje, že nepísal ich mená a hriechy.

vzpriamil sa a povedal im: (v. 7b). Sklonil sa, aby písal na zem, ale teraz sa postaví priamo, aby čelil svojim súperom.

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ (v. 7c). Zákon špecifikuje: „Svedkovia nech prví položia naň ruky, aby ho zabili, potom ostatní z ľudu" (Deuteronómium 17:7).

Nevieme, či zákonníci a farizeji boli svedkami cudzoložstva. Ak áno, museli by byť medzi prvými, ktorí ženu ukameňujú. Je však pravdepodobné, že iní ľudia (najmenej dvaja v súlade s požiadavkami Deuteronómia 17:6) boli svedkami trestného činu a upozornili ženu na zákonníkov a farizejov.

Ale Ježiš ide nad rámec požiadaviek zákona. Zákonníkom a farizejom nepovie, že ako svedkovia musia hodiť prvý kameň. Namiesto toho pozýva každého z nich, ktorý je bez hriechu, aby odhodili prvý kameň.

Niektorí učenci hovoria, že Ježiš nenaznačuje, že prvý kto hodí kameň musí byť bez hriechu, ale že musí byť aj bez sexuálneho hriechu (Morris, 336, pozri tiež Moloney, 261) - ale anamartetos znamená „bez hriechu" alebo „nie hriešny" namiesto „nevinný zo sexuálneho hriechu". Avšak, je celkom možné, že títo zákonníci a farizeji sú všetci vinní zo sexuálneho hriechu - a že Ježišova výzva ich privádza tvárou v tvár k vlastnej sexuálnej vine.

A znovu sa zohol a písal po zemi.“ (v. 8). Opäť, nie je nám povedané, čo Ježiš píše – a netreba o tom špekulovať.

Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali (v. 9a). „počnúc staršími“ (presbyteros – slovo, ktoré je často preložené ako „starší"). Presbyteros- skúsenejší medzi zákonníkmi a farizejmi - rýchlo vidia, že sú odhalení a považujú za lepšie ustúpiť, než zostať a hádať sa s niekým, kto tak ľahko obrátil obžalobu vo svoj vlastný prospech. Ich tichý ústup uznáva ich vinu.

Ježiš zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. (v. 9b). Tu sa neopisuje, čo sa stalo „so všetkým ľuďom" (v. 2), ktorí počúvali Ježiša predtým, ako sa na scéne objavili zákonníci a farizeji s padlou ženou. Aj oni odišli? Pravdepodobne nie! Sú to len okolostojaci, a nie účastníci tejto drámy. Jediní plnohodnotní účastníci, ktorí zostali na pódiu, sú Ježiš a žena.

 „Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ (v. 10). Opäť sa Ježiš vzpriamil z postoja, aby mohol písať na zem. Tentoraz to však robí nie preto, aby čelil svojim oponentom, ale aby čelil tejto žene. Jeho oponenti, ktorí opustili ihrisko, sa nikde nenašli.

Ježiš sa ženy nepýta, či je vinná, ale len to, či ju niekto odsudzuje. Uznáva jej vinu ako fakt, ktorý je jasne objasnený v ďalšom verši, keď jej povie, aby išla a už viac nehrešila. Ale jeho otázka slúži len na to, aby žene priniesla úplnú realitu skutočnosti, že sa už viac nemá báť ničoho od tých, ktorí ohrozovali jej život" (Ridderbos, 290).

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (hamartane ) (v. 11). Aj keď je jasné, že žena je vinná, Ježiš ju neodsudzuje ani neospravedlňuje. Jeho vyhlásenie uznáva jej vinu, ale vyzýva ju, aby sa v budúcnosti zdržala hriechu – ponúka jej šancu na nový život.

Ježiš hovorí tejto žene, aby sa v budúcnosti zdržala sexuálneho hriechu – alebo každého hriechu? Naznačuje, že jej boli odpustené minulé hriechy, ale že bude niesť zodpovednosť za budúce hriechy? A čo my? Ak sme dostali odpustenie za minulé hriechy, môžeme dúfať, že by sme mohli dostať aj odpustenie, keď opäť zlyháme?

Slovo pre hriech v tomto verši, hamartane, nie je slovo pre konkrétny druh hriechu, ale skôr pre akýkoľvek druh hriechu. Zdá sa teda, že Ježiš hovorí žene, aby v budúcnosti neupadla nielen do cudzoložstva. Zdá sa, že jeho imperatív zahŕňa všetky hriechy. Má ísť svojou cestou bez toho, aby znova zhrešila.

Musíme byť opatrní, aby sme to interpretovali vo svetle hriechu a odpustenia, ako sú zobrazené v Novom zákone. Povedať, že žene boli odpustené jej minulé hriechy, ale nebude jej možne odpustiť budúce hriechy, je odsúdiť ju na život bez nádeje, pretože je pochybné, že dokáže žiť bezhriešne po zvyšok svojho života. To isté by platilo, keby nám niekto povedal, že nám môžu byť odpustené minulé, ale už nie budúce hriechy.

Dokonca aj apoštol Pavol bojoval so svojou neschopnosťou žiť bezhriešny život. (Rím 7:15-20)

Pritom Pavol nežil v strachu z odsúdenia, aj keď sa cítil neschopný žiť bez hriechu. Toto vyhlásenie uzavrel slovami: „Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu. Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.“ (Rím 7:24 – 8:2).

Buďme preto opatrní, aby sme nikomu neinterpretovali, že im boli odpustené minulé hriechy, ale v budúcnosti si musia udržať absolútnu bezhriešnosť. To nie je duch Nového zákona – a nie je to pravda.

Turzovka, Vršek, 22.3.2021

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.