Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Prís 21, 1-6. 10-13, Lk 8, 19-21

V tomto týždni sme začali čítať z Knihy Prísloví.

Názov je vzatý z prvého verša tejto knihy: „Príslovia Šalamúna [syna Dávidovho, kráľa izraelského“.

Príslovie je poučná, najčastejšie obrazná výpoveď ľudovej múdrosti, v ktorej je zhrnutá dlhoročná ľudská skúsenosť, dôležitá pravda alebo mravná zásada so všeobecnou platnosťou. Príslovia sú veľmi starého pôvodu a stretávame sa s nimi u všetkých národov. Tešili sa veľkej obľube aj v Izraeli, ako o tom svedčia Knihy prísloví, Kazateľ, Sirachovec, Jób, Tobiáš a iné starozákonné spisy.

Hlavným cieľom prísloví je, aby si človek podľa nich zariadil a zaistil blažený a pokojný život na tomto svete. Z tohto hľadiska rozdeľujú autori Knihy prísloví ľudí do dvoch kategórií: múdri a nerozumní.

Kľúčové slová »múdrosť« alebo »nerozumnosť« neslobodno však chápať len z hľadiska čisto rozumového poznania. Všetka ľudská skúsenosť a prirodzená múdrosť sa v Knihe prísloví hodnotí podľa zásady: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom“ (porov. 1,79,10), s častým odvolávaním sa na Boha a na jeho zákon. Preto mravný život bezpodmienečne vyžaduje vieru v Boha a v jeho prozreteľnosť (porov. 16,1-9). Vo všeobecnosti možno teda povedať, že »múdry« sa tu stotožňuje s nábožným človekom, kým »nerozumný« sa pokladá za bezbožníka. V tomto ohľade sa »múdrosť« Knihy prísloví najviac líši od mimobiblického pojmu múdrosti iných národov.

Náboženská hodnota Knihy prísloví pozostáva nakoniec aj v tom, že podáva pozitívny a optimistický pohľad na svet, lebo svojimi napomínaniami a radami, ako aj stálym zdôrazňovaním múdrosti a nábožnosti chce ľudí priviesť k šťastiu už na tomto svete.

Osobitnú zmienku si zasluhuje prvá zbierka Knihy prísloví (hl. 1 – 9), kde vystupuje personifikovaná múdrosť, ktorá pozýva všetkých do svojej školy a predstavuje sa ako prameň poznania vesmíru a ľudského života, lebo pochádza od Boha a hrala dôležitú úlohu v diele stvorenia. Ona túži len po tom, aby sa venovala človeku, aby ho vychovávala a viedla k poznaniu opravdivého života a k stretnutiu s Bohom: „Kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána“ (8,35).

Autori novozákonných spisov mohli bez ťažkosti čítať tieto texty Knihy prísloví v kresťanskom kľúči a inšpirovať sa nimi, keď opisovali osobu a dielo Ježiša Krista ako Božie Slovo, skrze ktoré všetko povstalo, ako svetlo, ktoré osvecuje každého človeka (porov. Jn 1,1-14), ale najmä ako »Božiu múdrosť« (porov. 1 Kor 1,24.30) veriacich kresťanov.

----------

Každá veta dnešného úryvku je vhodná na meditáciu. Zastavme sa pri tejto: Spravodlivý pozoruje dom bezbožného a hriešnikov vrhá do nešťastia. A to sa mi nepozdávalo. Pozrel som si vydanie Sväté Písmo vydané v Ríme vr. 1995 a tam táto veta znie: Spravodlivý pozoruje dom nespravodlivého, do akej záhuby sa rútia bezbožní. Tu je to jasnejšie. Jeruzalemská Biblia má: Dom zlého pozoruje Spravodlivý, zlých vrhá do záhuby. Evidentne tu nejde o spravodlivého človeka, ale o Spravodlivého – teda Boha. V origináli – Jahve. Je tam aj poznámka, že text je porušený a tak má dva významy.

Spoločného menovateľa pri hľadaní životnej múdrosti nám poskytol Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.

Turzovka, 22.9.2020

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/371-utorok-25-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1872-utorok-25-tyzdna-18
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.