Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn. 3, 9-15.20, Sk 1, 12-14, Jn 19, 25-34

Dnes máme nový sviatok, Márie Matky Cirkvi, hoci tento titul je už dávnejšie dielom II. vatikánskeho koncilu.

Jej úloha v Kristovom tajomstve a tajomstve Ducha Svätého ako aj v tajomstve Cirkvi je veľká. Veď Pannu Máriu uznávame a uctievame ako pravú Božiu a Vykupiteľovu Matku. Ona je skutočne aj Matkou Kristových údov, pretože s láskou spolupracovala na zrodení veriacich v Cirkvi, ktorí sú údmi Krista ako Hlavy. Máriino materstvo Cirkvi je dôsledok jej úplného spojenia so svojím Synom.

Máriina úloha v Cirkvi sa nedá oddeliť od jej spojenia s Kristom, ba priamo z neho vyplýva. Toto spojenie Matky so Synom na diele spásy sa prejavuje od chvíle panenského počatia až do jeho smrti. Osobitne sa prejavilo v hodine jeho umučenia. Blahoslavená Panna Mária napredovala na ceste viery a verne zotrvávala v spojení so Synom až po kríž, pri ktorom stála nie bez Božieho riadenia; veľmi trpela spolu so svojím Jednorodeným, s materinským srdcom sa pridružila k jeho obete a s láskou súhlasila s prinesením obety vlastného Syna, aby ju napokon sám Ježiš Kristus, umierajúci na kríži, dal za Matku učeníkovi slovami: „Žena, hľa tvoj syn" (Jn 19,26).

Mária aj po nanebovstúpení svojho Syna sprevádzala začínajúcu Cirkev svojimi modlitbami. Spolu s apoštolmi a s niektorými ženami aj Mária vyprosovala dar Ducha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní.

Napokon Nepoškvrnená Panna, uchovaná od akejkoľvek škvrny dedičnej viny, po ukončení tohto pozemského života bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za kráľovnú vesmíru, aby sa tak stala ešte podobnejšou svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad smrťou. Nanebovzatie Panny Márie znamená osobitnú účasť na vzkriesení jej Syna ako aj predzvesť vzkriesenia ostatných kresťanov:

Pri svojom pôrode si uchovala panenstvo, po svojom usnutí pripojila si sa ku prameňu života, k tomu, ktorého počala a svojimi modlitbami oslobodzuje naše duše od smrti.

Pretože sa Panna Mária úplne pridala k vôli Otca, ku vykupiteľskému dielu svojho Syna, ku každému vnuknutiu Ducha Svätého, je pre Cirkev vzorom viery a lásky. Je najvynikajúcejším a celkom jedinečným údom Cirkvi, ba je príkladným uskutočnením, typom, predobrazom Cirkvi.

Ale jej úloha v Cirkvi a vo vzťahu k celému ľudstvu siaha ešte ďalej. Na Spasiteľovom diele spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom, a to poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou, aby tak obnovila nadprirodzený život duší. Práve preto je v poriadku milosti našou Matkou.

A toto Máriino materstvo v poriadku milosti trvá neprestajne odvtedy, ako pri zvestovaní dala svoj verný súhlas, v ktorom neochvejne vytrvala až pod kríž, ba až kým sa nezavŕši večná spása všetkých vyvolených. Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojím mnohonásobným orodovaním nám aj naďalej získava dar večnej spásy. Preto sa blahoslavená Panna Mária uctieva v Cirkvi ako Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica a Prostrednica.

Materské poslanie Márie voči ľuďom však Kristovo prostredníctvo nijako nezatieňuje, ani nezmenšuje, ale ukazuje jeho účinnosť. Lebo akýkoľvek spasiteľný vplyv blahoslavenej Panny na ľudí pramení v prekvapujúcej hojnosti Kristových zásluh; zakladá sa na jeho sprostredkovaní, od ktorého úplne závisí a čerpá svoju účinnosť. Samozrejme, nikdy nijaké stvorenie nemožno prirovnať ku Vtelenému Slovu a Vykupiteľovi. Lenže ako majú duchovní a veriaci ľud rozličným spôsobom účasť na Kristovom kňazstve a ako sa jediná Božia dobrota rozmanite, ale skutočne šíri v stvoreniach, tak aj jediné prostredníctvo Vykupiteľovo nevylučuje, ale skôr vyvoláva mnohorakú súčinnosť tvorov, prameniacu z jediného zdroja.

Edward Staniek, Bohatstvo a krása zjavenej pravdy (Mária - Kristova Matka, Matka Cirkvi)

Turzovka, Dom sv. Jozefa 10.6.2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.