Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodil sa okolo roku 1080 v Porýní.

Stal sa kanonikom xantenskej katedrály. Zanechal svetský život, vstúpil do rehole a roku 1115 bol vysvätený za kňaza. Zvolil si apoštolskú cestu a prijal úlohu kazateľa najmä vo Francúzsku a Nemecku. Zhromaždil okolo seba spoločníkov a založil premonštrátsku rehoľu a niekoľko kláštorov. Roku 1126 ho zvolili za magdeburského arcibiskupa. Staral sa o obnovu kresťanského života a hlásal vieru susedným pohanským národom. Zomrel roku 1134.

Zo Životopisu svätého biskupa Norberta

Norbert sa právom počíta medzi tých, čo sa účinne zapojili do gregorovskej obnovy Cirkvi. Ponajprv sa podujal vychovať kňazov, oddaných pravému evanjeliovému a apoštolskému životu, čistých a chudobných, ktorí by si obliekli „odev i dôstojnosť nového človeka; to prvé v rehoľnom rúchu a to druhé v kňazskej hodnosti“1. Chcel, „aby sa riadili Svätým písmom a za vodcu mali Krista“. Obyčajne im odporúčal tri veci: „čistotnosť pri oltári a pri bohoslužbách, odstránenie priestupkov a nedbalostí v kapitule, starosť o chudobných a pohostinstvo“.

Ku kňazom, ktorí v kláštore zastupovali apoštolov, pripojil podľa vzoru prvotnej Cirkvi také množstvo veriacich laikov – mužov i žien, že, ako tvrdia mnohí, nik od čias apoštolov nezískal pre Krista za taký krátky čas toľko nasledovníkov dokonalého života ako on svojou výchovou.

Keď sa stal arcibiskupom, vyzval svojich spolubratov, aby získali pre vieru územie Vendov2. Kňazov svojej diecézy pobádal do obnovy bez ohľadu na rozruch a pobúrenie ľudu.

A napokon sa tak významne pričinil o upevnenie a rozšírenie dobrých vzťahov medzi Apoštolskou Stolicou a cisárstvom, pravda, pri zachovaní slobody cirkevných volieb, že mu pápež Inocent Druhý napísal: „Apoštolská Stolica si z celého srdca blahoželá, že má v tebe takého oddaného syna.“ A cisár ho urobil hlavným kancelárom cisárstva.

Toto všetko dokázal neochvejnou vierou. Hovorili o ňom: „Norbert tak vyniká vierou ako Bernard z Clairvaux láskou.“ Ďalej jemnosťou vo vystupovaní, „lebo on, veľký medzi veľkými a malý medzi malými, bol ku každému láskavý“. A napokon vynikajúcou výrečnosťou: Sústredený na Božie záujmy neprestajne rozjímal a smelo šíril „ohnivé Božie slovo, ktoré spaľuje neresti, vybrusuje čnosti a učenlivé duše obohacuje múdrosťou“.

1 Slová v úvodzovkách sú prevzaté zo spisu Vita S. Norberti od súvekého autora, regulárneho kanonika premonštráta. 2 Slovanský kmeň na území východného Nemecka.

RESPONZÓRIUM

2 Tim 4, 2. 5; Sk 20, 28

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. * Znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu. Aleluja.

Dávaj pozor na celé stádo, v ktorom ťa Duch Svätý ustanovil za biskupa, aby si pásol Božiu Cirkev. * Znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu. Aleluja.

Modlime sa.

Nekonečný Bože, svätý Norbert sa pre svoju lásku k modlitbe a pastiersku horlivosť stal biskupom podľa tvojho srdca; na jeho príhovor daj svojmu ľudu aj dnes biskupov a kňazov, ktorí by sa s láskou starali o tvojich veriacich a viedli ich k prameňom spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Viac o dnešnom svätcovi sa dočítate na: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1220-sv-norbert
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.