Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Vlastným menom Winfrid narodil sa okolo roku 673 v juž­nom Anglicku.

Ako mladý vstúpil k benediktínom a stal sa kňazom. Roku 719 pápež Gregor II. ho posiela hlásať evan­jelium germánskym kmeňom na území dnešného Nemecka. Už roku 722 sa stáva biskupom, roku 732 arcibiskupom s mocou svätiť biskupov a organizovať Cirkev v Nemecku. Roku 738 stáva sa pápežským legátom pre Nemecko a Fran­cúzsko. Roku 744 zakladá vo Fulde, v strednom Nemecku, veľmi dôležitý kláštor. Pri hlásaní evanjelia medzi Frízmi bol 5. júna 754 zabitý pri meste Dokkume spolu s 52 spoločníkmi,

S POŽEHNANÍM RÍMA...

Vyrástol u benediktínov a stal sa sám členom tohto rádu. Po rehoľnej formácii s dovolením svojho opáta vybral mních Winfrid k nemeckým kmeňom. Túžil posväcovať druhých, hlásať aj druhým radostné posolstvo spásy. Skúsil tu však iba neúspech. Keby nebol naplnený čistou láskou k Bohu a blížnym, bol by tu začal, i skončil.

Mních Winfrid sa modlil. Biskup Daniel, jeho veľký priateľ, mu poradil, aby si šiel vyprosiť požehnanie pre misionársku činnosť od samého pápeža; tak to robia všetci pravdiví veľkí misionári. Winfrid poslúchol. Pápež Gregor II. overil si jeho prosbu. Zistil, že má pred sebou veľducha. Požehnal ho a s novým poslaním dal mu i nové meno Bonifác, čiže Dobrodej.

Nemecké národy pocítili silu apoštolského požehnania na svojom vierozvestovi. Bonifác získaval zátvrdlivých Frízov. Pôsobil aj v Durýnsku a Hesensku. Potom sa vrátil do Ríma, aby vydal účty zo svojej činnosti. Pápež zaplesal. Vysvätil ho za biskupa so všetkou misionárskou právo­mocou. Bonifác prisahal pápežovi vernosť. Po tejto náv­števe vybral si za misijné územie franskú ríšu. Neskôr však znova prešiel do Durýnska a Hesenska.

Bonifác likvidoval neporiadky, s vierou prinášal aj kultú­ru ducha; za tým účelom zakladal kláštory. Žiadal si i nových misionárov, a to z Anglicka. Vtedy prišli kňazi, rehoľníci a prvý raz aj rehoľné sestry pracovať medzi žen­skou mládežou.

Keď sa vrátil tretí raz do Ríma, pápež ho menoval za svojho legáta v Nemecku a Francúzsku. Posilnený novým požehnaním založil sám štyri nové biskupstvá; rozvoj viery a kultúry zveril benediktínskym kláštorom, najmä kláštoru vo Fulde. Potom zložil úrad arcibiskupa do správy mlad­šieho. Bol to jeho žiak, menom Lulla. Zvyšok života mienil Bonifác zasvätiť opäť misionárskej práci ako putovný mi­sionár medzi Frízmi. Na Turíce prišiel k mestu Leevwardenu. Neďaleko mestečka mal udeliť sviatosť birmovania. Miesto birmovancov vystúpila tu čata nahuckaných pohanských Frízov a biskupa Bonifáca s 52 spoločníkmi zavraždili. Na mieste vraždy stojí dnes mesto Dokkum.

Veľký nemecký vierozvest svoju brázdu zvlažil mučeníckou krvou. Kresťanstvo sa ujalo. Táto krv bola naj­väčším darom Nemecku a Cirkvi. Brat Bonifác s «po­žehnaním Pána » dospel k vrcholu lásky a k vrcholným úspechom. Čo na tom, že stratil život! Splnil najväčšie prikázanie lásky. Od tých čias znamenie kríža žiari v ne­meckom národe.

Pane, zamýšľam sa nad silou požehnania! Kedysi Mojžiš dostal od Boha takúto úpravu: «Povedz Áronovi a jeho synom: takto budete požehnávať Izraelitov, hovoriac im: Žehnaj ťa Pán a chráň ťa! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti tvár svoju k tebe a dá ti pokoja! Týmto spôsobom vložia meno moje na Izraelitov a ja ich požehnám!»

Pane, keby sme mali viac viery, neopomínali by sme milosť tvojho požehnania. Pred zodpovednými, veľkými úlohami zašli by sme si ho požiadať od tvojho zástupcu, kňaza.

Denne by sme niektorého člena rodiny poslali na svätú omšu, aby priniesol domov tvoje požehnanie z Obety. A miesto frázovitých pozdravov priateľom, zavolali by sme radšej: «Žehnaj ťa Boh!»

Naše cesty za volantom by nemuseli tak často končiť haváriou, keby miesto výberového slovníka šoférov, začínali slovami: «V mene Božom!»

Kedysi nenačali otcovia brázdu a mama chlieb bez pre­žehnania. Svätec dňa, svätý Bonifác, nám trochu stúpa do svedomia... Čo keby sme si prosili, manželia navzájom a deti od rodičov, požehnanie?

ROZHODNUTIE

Skúsim dnes každého v duchu požehnať... Budú to najkresťanskejšie stretania

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.