Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Práca je aj bremeno, ale aj ušľachtilá ľudská činnosť, ktorou človek neživí len seba, ale aj svojich blízkych a pomáha ňou iným.

Ak je práca podľa vôle Božej, pretvára náš svet, ktorý sme dostali do správy. Ak je naša práca službou, vylepšuje aj medziľudské vzťahy a pomáha priamo iným. Uľahčuje im život. Pred rokmi sme čítali "odborné" práce Úloha práce pri poľudštení opice. Úsmevne som hovoril: Prečo by potom práca nemohla urobiť z človeka anjela? U svätcov to badáme. Práca podľa vôle Božej a v službe iným, ich vyniesla na vysoký piedestál. Je to prípad aj dnešného svätca.  

Aj Syn Boží, Ježiš Kristus pracoval. Volali ho tesárov syn. A dnes si pripomíname tohto tesára, svätého Jozefa s prívlastkom: Robotník.

Pri tej príležitosti je v breviári úryvok z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi v dnešnom svete

Ľudská činnosť na celom svete

Človek sa vždy svojou prácou a svojím tvorivým nadaním usiloval ďalej rozvíjať svoj život. No dnes predovšetkým prostredníctvom vedy a techniky rozšíril a neprestajne rozširuje svoju vládu takmer na celú prírodu; a ľudská rodina najmä vďaka rozvíjaniu rozmanitých foriem medzinárodných stykov postupne si uvedomuje samu seba a formuje sa ako jedno celosvetové spoločenstvo. Takto si už dnes človek zadováži vlastným pričinením mnohé dobrá, ktoré kedysi očakával predovšetkým od vyšších síl.

Zoči-voči tomuto obrovskému úsiliu, ktoré sa už rozšírilo na celé ľudské pokolenie, vynára sa medzi ľuďmi veľa otázok: Aký je zmysel a hodnota tejto aktivity? Ako všetky tieto veci použiť? Aký cieľ chce dosiahnuť úsilie jednotlivcov a spoločenstiev?

Cirkev stráži zverený poklad Božieho slova, z ktorého sa čerpajú náboženské a mravné zásady. A hoci nemá vždy naporúdzi pohotovú odpoveď na každú jednotlivú otázku, túži spojiť svetlo zjavenia so skúsenosťou všetkých, aby sa osvetlila cesta, na ktorú ľudstvo nedávno nastúpilo.

Veriaci majú istotu, že ľudská individuálna i kolektívna činnosť, čiže to nesmierne úsilie, ktorým sa ľudia v priebehu vekov snažia zlepšiť podmienky svojho života, je samo osebe v súlade s Božím úmyslom.

Lebo človek stvorený na Boží obraz dostal príkaz podmaniť si zem i všetko, čo sa na nej nachádza, usporadúvať svet v spravodlivosti a svätosti (porov. Gn 1,26-27; 9,3; Múd 9,2-3), a tým, že uzná Boha za Stvoriteľa všetkého, zamerať na neho seba i celý vesmír, aby sa tak podriadením všetkých vecí človekovi Božie meno stalo vznešeným na celej zemi (porov. Ž 8,7.10).

To platí aj o bežných každodenných prácach. Lebo keď si muži a ženy zarábajú na živobytie pre seba a pre rodinu a pritom vykonávajú svoju činnosť tak, aby vhodne slúžili spoločnosti, právom môžu usudzovať, že svojou prácou rozvíjajú Stvoriteľovo dielo, sú na osoh svojim bratom a osobným úsilím prispievajú k uskutočneniu Božieho plánu v dejinách.

A preto kresťanom ani len nenapadne, že by diela, ktoré vytvorili ľudia svojím tvorivým nadaním a svojou silou, stáli v protiklade s Božou mocou alebo že by rozumový tvor bol súperom Stvoriteľa. Naopak, sú presvedčení, že víťazstvá ľudského pokolenia sú znamením Božej veľkosti a ovocím Božieho tajomného plánu.

Lenže čím viac rastie moc ľudí, tým viac sa rozširuje zodpovednosť jednotlivcov i kolektívov. Z tohto vidno, že kresťanské posolstvo neodvracia ľudí od budovania sveta, ani ich nenavádza, aby zanedbávali blaho blížnych, ale skôr ich ešte prísnejšie zaväzuje plniť si pracovnú povinnosť.

RESPONZÓRIUM (Porov. Gn 2, 15)

Pán, Boh, umiestil človeka, ktorého bol utvoril, do záhrady Edenu. * Aby ju obrábal a strážil. Aleluja.

Také bolo postavenie človeka od počiatku. * Aby ju obrábal a strážil. Aleluja.

Modlime sa.

Bože, stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu ako životný údel; prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Jozefa a pod jeho ochranou svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti, aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/340-svaty-jozef-robotnik

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1262-sv-jozef-robotnik

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1715-sv-jozef-robotnik-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.