Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 3, 11-26, Lk 24, 35-48

Keď Pán Ježiš hovorí o svojej budúcnosti, často hovorí: Aby sa splnilo Písmo, alebo podľa Písem...

A túto argumentáciu používa evanjelista Matúš, po vysvetlení vtelenie sv. Jozefovi: To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka (Mt 1:22). Matúš písal pre Židov, pre ktorých bolo Písmo ozaj niečím posvätným, nečudo, že ho najviac cituje. Píše ďalej: Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." (Mt 2:15) - po návrate z Egypta.

Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: "Budú ho volať Nazaretský (Mt 2:23) – po usadení v Nazarete.

Keď Ježiš učil v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti." (Mt 4:14-16)

Keď Ježiš uzdravuje splnilo sa, čo povedal prorok Izaiáš: "On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby." (Mt 8:17)

Keď ide Ježiš do Jeruzalema: Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: "Povedzte dcére sionskej: Hľa tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa." (Mt 21:4-5)

Po opustení Ježiša píše: Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa (Mt 26:56).

Čiastočne poukázaním na Starý zákon dôvodí aj Lukáš, keď popisuje tragédiu židovského národa: lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. (Lk 21:22)

Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?" (Jn 12:37-38)

Argumentácia na základe Starého zákona sa objavuje aj u Jána:

To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: 'Nenávideli ma bez príčiny.'(Jn 15:25).

Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. (Jn 17:12)

Preto si medzi sebou povedali: "Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!" Aby sa splnilo Písmo: "Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós." A vojaci to tak urobili. (Jn 19:24)

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: "Žíznim." (Jn 19:28)

Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: "Kosť mu nebude zlomená." (Jn 19:36)

Poukazom na Písmo vysvetľuje Ježiš aj svoje zmŕtvychvstanie. „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ – počuli sme dnes.

V kázňach apoštolov je nutný poukaz na Starý zákon. Veď hovoria pre Židov.

Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť.

Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.

‚Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.‘ A všetci proroci, čo, počnúc Samuelom postupne hovorili, oznamovali tieto dni.

Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: ‚A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme.‘ Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.“

Nejdem viac citovať, lebo to by nám zabralo veľa času a myslím, že som vás týmto dosť unudil, ak nie odradil. Toto je tip pre magisterské práce doktorandov teológie.

Niektoré odkazy na Písma sa nám zdajú príliš symbolické, niekedy ako „myšlienková akrobacia“, niektoré až prekvapujúco presne (Izaiášovo proroctvo, že Panna počne, narodenie v Betleheme, prebodnutie na kríži, losovanie o odev...)

Nehľadajme však nejaké presné detaily! Berme Písmo ako celok – ako „ekonómiu spásy“. V skratke asi takto: Boh nezabudol na človeka, stále ho sprevádza a chce ho zachrániť. Jeho hľadanie človeka vyvrcholilo v príchode jeho Syna. V ňom sa spĺňa túžba Boha po človeku, hľadanie človeka Bohom. Toto hľadanie človeka je popísané v Biblii. Ak sa nechávame nájsť, spĺňa sa Písmo. Aj to čo sme dnes počuli: Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.

Turzovka, 25.4.2019

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/167-velkonocny-stvrtok-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1276-velkonocny-stvrtok-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1686-velkonocny-stvrtok-4
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.