Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Flp 2, 1-11, Lk 2, 21-24

Dôležitosť mena v starých kultúrach. Často si meno vyslúžili.

Mali ho i od narodenia, často od sudičiek a nejakým spôsobom ich stigmatizovalo.

V našom prostredí každý človek dostáva pri narodení meno, ktoré pre neho niečo znamená, ktoré aj iní rešpektujú a vyslovujú, keď nás oslovujú, chcú nám niečo povedať. V našej kultúre sme si sami meno nedali, ale dali nám ho iní z určitých pohnútok a je našou povinnosťou za týmto menom vybudovať hodnoty charakteru.

Dnes sme počuli: Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Meno Ježiš má svoje opodstatnené miesto nielen v dejinách spásy, ale v celých dejinách ľudstva. Stačí si dnes pripomenúť náš letopočet, odkedy sa začali písať nové dejiny ľudstva.

Škoda, že teraz sa meno Ježiš slávi len ako dobrovoľná spomienka. V Novom zákone čítame, že meno veľmi veľa znamenalo.

Ježiš dokonca dával mena apoštolom:

Povolal Šimona, ktorému dal meno Peter, (Mk 3:16) tiež Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí Synovia hromu, (Mk 3:17)

Sám Pán Ježiš keď hovorí o Bohu, často z pohľadu jeho mena. Napríklad:

Otče, osláv svoje meno!" A z neba zaznel hlas: "Už som oslávil a ešte oslávim." (Jn 12:28).

Podobne: Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. (Jn 17:6).

Keď nás učí modliť sa k Bohu, hovorí: Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, (Mt 6:9)

Podobne sa vyjadruje i Mária: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno (Lk 1:49)

Ježiš miesto svojej osoby hovorí o svojom mene:

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. (Mt 10:22)

A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života (Mt 19:29)

Tak isto hovorí o apoštoloch:

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. (Lk 6:22)

Keď iní hovoria o Ježišovi, hovoria o jeho mene:

Peter a Ján kážu: A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." (Sk 4:12)

Sv. Pavol:

Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy; (Rim 1:5)

Matúš cituje Izaiáša: V jeho meno budú dúfať národy." (Mt 12:21)

Evanjelista Marek: Mk 6:14) Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: "Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc."

Keď apoštoli hovoria o Ježišovi, vyzdvihujú jeho menom:

Peter: (Sk 2:21) A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.'

Peter a Ján v jeho mene uzdravujú: A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých. (Sk 3:16)

Modlia sa aby jeho meno bolo mocné: Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenie a divy." (Sk 4:30)

Pre jeho meno s radosťou trpia: A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. (Sk 5:41)

Rovnako je vyzdvihované Ježišovo meno v Apokalypse:

Viem, kde bývaš; tam, kde je trón satana. No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, môjho verného svedka, ktorého zabili u vás, kde býva satan. (Zjv 2:13)

Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo kazia zem." (Zjv 11:18)

Prečo je Ježišovo meno také veľké? Vysvetlil to Pavol v prvom čítaní: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

Staškov, 3.1.2019

 Pozri tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/89-meno-jezis

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1071-meno-jezis-2017

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1555-najsvaetejsie-meno-jezis
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.