Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 15, 22-31, Jn 15, 12-17

Pätnásta kapitola Skutkov apoštolov, z ktorej sme si dnes čítali, tvorí ideový stred tejto knihy.

Otázka oslobodenia kresťanov od obriezky (a od židovského Zákona), ktorí boli pokrstení z pohanstva, je centrálnym problémom Lukášových adresátov. Otázka obriezky u kresťanov z pohanstva je vlastne otázkou, ako má cirkev- ľud novej zmluvy, chápať seba samu.

Pre nás sú tieto otázky cudzie, ale je treba si uvedomiť, že celé chápanie spásy skrze Ježiša Krista je v novom zákone videné ako ďalšia realizácia Božích prisľúbení, zmluvy uzavretej s Izraelom a uskutočnenej v Izraeli. Otázka, čo z tohoto starého dedičstva, z ktorého vyrástla cirkev, má zostať, je vlastne otázkou veľmi dôležitou. V podstate je v Skutkoch apoštolov vyriešená už skôr: krst pohana Kornélia dokladá, že: 1. majú byť krstení pohania a 2. nemusia sa podrobovať obriezke. Teda spása je tu i pre pohanov a nie je treba, aby sa pohan najskôr (obriezkou) pripojil k Izraelu a až potom sa dal pokrstiť a tak prijal spásu.

V našom úryvku ide ďalej o to, či Mojžišove predpisy, ktoré sú podľa Starého zákona výrazom Božej vôle, majú byť aplikované v celom rozsahu, a tak upravovať život kresťanov. Pre Lukáša je však Mojžišov zákon cudzím svetom (v Sk 15,1 hovorí vlastne o Mojžišovom „zvyku", nie o Zákone).

Zhromaždenie apoštolov teda rešpektuje svojbytnosť pohanov, ako aj veľkosť a moc vykúpenia a ukladá preto ako záväzné len zachovávanie troch podmienok, ktoré v podstate majú udržovať kresťanstvo vo vzdialenosti od pohanstva. Apoštolské nariadenie teda nie je bremenom, ale oslobodením od veľkého množstva predpisov.

Pozoruhodný je princíp i forma rozhodovania, v ktorom sa uplatňuje autorita i kolegialita bez konfliktu súčasne (autorita - apoštolovia, kolegialita - obec sa podieľa na celom vyjasňovaní). Lukáš tu zrejme demonštruje skôr ideálny model rozhodovania, ako by len referoval o tom čo sa stalo. V zásade ide o to, že obec v Antiochii sa obracia na obec v Jeruzaleme (nie len biskup v Antiochii na „úrad" v Jeruzaleme). V oboch miestach ide o obce, teda nie o zhluk ľudí, ale o skutočnú pospolitosť, ktorá má svojich starších (predstavených), a ktorá nie je len pasívnym objektom rozhodovania týchto starších. Rozhodnutie Jeruzalemskej obce sa neodvoláva na nič menšieho, než na Ducha Svätého. Sankcie v ich nariadeniach nie je nič negatívneho (ak nebudete dodržovať, stane sa vám ...), ale pozitívne (ak budete dodržovať, konáte správne), sú teda povzbudivé.

Opakovaným omylom býva tvrdenie, že prvotná cirkev bola jednoliatou, bez napätia a bez plurality. Nie je to tak, ako plynie z Nového zákona. V 15. kapitole Skutkov čítame o veľkej benevolencii alebo skôr o veľkom pochopení, ktorého sa dostalo pokrsteným z pohanstva od Židov. Nemali byť viazaní predpismi Zákona. Ak sa podívame ale na Sk 20,21 vidíme, že rovnako existovali kresťania zo židovstva, ktorí horlili pre Zákon.

Stojí tiež za povšimnutie spôsob, akým bola sporná otázka medzi pohanokresťanmi (kresťanmi z pohanstva) a židokresťanmi (kresťanmi zo židovstva) riešená. Je to totiž ideálny model, ktorý uvádza Lukáš, a bol by i dnes žiaduci. Nie je to totiž ani postup autoritársky (Jeruzalem nariadi, Antiochie poslúchne), ani čisto demokratický (demokracie stojí na tom, že väčšina má pravdu, čo nie je vždy skutočnosťou). Postup uvádzaný v Skutkoch počíta i s Duchom Svätým, i s „ľudskosťou" obce. Tá musí mať svojich starších a zástupcov, nemôžu konať všetci so všetkými naraz. Obe strany sú schopné a ochotné spolu hovoriť a spoločne hľadajú pravdu. Rozhodne nakoniec autorita, ale nie v ľubovôli, ale na základe rozhovoru a v sile Ducha Svätého.

Ing. Aleš Opatrný, Stôl slova (Komentár k nedeľným biblickým textom)

Pozri tiež: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/332-piatok-po-5-velkonocnej-nedeli

i: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1242-piatok-po-5-velkonocnej-nedeli-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.