Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Marek, Barnabášov bratanec, sprevádzal apoštola Pavla na jeho prvej misijnej ceste i na ceste do Ríma.

Bol Petrovým žiakom i tlmočníkom vo svojom evanjeliu. Pripisuje sa mu založenie cirkevnej obce v Alexandrii.

Sv. Marek bol ohlasovateľom pravdy cez evanjeliu, a Skutky apoštolov, ktoré napísal. Cirkev dáva do breviára na dnešný deň úvahu sv. Ireneja, ktorý popisuje práve toto ohlasovanie a šírenie viery.

Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom

Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme, prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v jedného Boha, Otca všemohúceho, „ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich“ (Sk 4,24), i v jedného Ježiša Krista, Božieho Syna, vteleného pre našu spásu, i v Ducha Svätého, ktorý skrze prorokov oznamoval Božie plány: príchod i narodenie z Panny, umučenie, zmŕtvychvstanie a telesné nanebovstúpenie nášho milovaného Pána Ježiša Krista i jeho príchod z neba v Otcovej sláve, aby „zjednotil v sebe, ako v hlave, všetko“ (porov. Ef 1,10) a aby vzkriesil každé ľudské telo, aby sa pred Kristom Ježišom, naším Pánom a Bohom, Spasiteľom a Kráľom, podľa vôle neviditeľného Otca, „zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby ho vyznával každý jazyk“ (porov. Flp 2,10-11) a on aby vykonal spravodlivý súd nad všetkými.

Odvtedy, čo Cirkev prijala toto ohlasovanie a túto vieru, ako sme povedali, starostlivo si ich chráni, akoby bývala v jednom dome, hoci je rozptýlená po celom svete. Verí tak, akoby mala jednu dušu a jedno srdce, a jednomyseľne túto vieru ohlasuje, učí a podáva ďalej, akoby mala iba jedny ústa. Lebo aj keď sú na svete jazyky rozličné, sila podania je jedna a tá istá.

Veď cirkvi založené v Germánii neveria alebo nepodávajú niečo iné, ani cirkvi v Hispánii či v krajoch Keltov, ani na Východe, ani v Egypte, ani v Líbyi, ani tie, čo sú v strede sveta. Ale ako je slnko, Božie stvorenie, na celom svete jedno a to isté, tak aj hlásanie pravdy žiari všade a osvecuje všetkých ľudí, ktorí chcú poznať pravdu.

A ani vynikajúci rečník z predstavených Cirkvi nehovorí iné ako toto – veď nik nie je nad učiteľa (porov. Lk 6,40) –, ani ten, kto je vo výrečnosti slabší, neumenšuje podanie. Keďže je teda jedna a tá istá viera, ani ten, kto je schopný veľa o nej hovoriť, ju nerozmnožuje, ani ten, kto menej, ju nezmenšuje.

Modlime sa

Milostivý Bože, ty si vyvolil svätého evanjelistu Marka za ohlasovateľa tvojej blahozvesti; prosíme ťa, osvecuj nás, aby sme sa nábožným čítaním jeho Evanjelia naučili verne kráčať po stopách tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Viac o dnešnom oslávencovi môžete nájsť i na: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/853-sv-marek-evanjelista

Ako aj: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1270-sv-marek
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.