Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Dan 3, 14-20. 91-92. 95, Jn 8, 31-42  

Pýtame sa z rôznych dôvodov.

Napríklad aby sme sa poučili, niečo dozvedeli, inokedy aby sme skúšali, niekedy tak, aby sme niekoho vyprovokovali k pre nás vhodnej odpovedi, alebo aby sme pýtaného podchytili v reči.

Nabuchodonozor sa opýtal: Je to pravda, Sidrach, Mizach a Abdenago, že neuctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som postavil? Kráľ vyšetroval, chcel sa presvedčiť, či je majú pravdu žalobcovia. Hneď dáva otázku, ktorá je viac-menej apelom: Ste ochotní teraz... padnúť na zem a klaňať sa soche, ktorú som urobil? Hneď dáva otázku, ktorá je hrozbou: Ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece; a ktorý boh vás vyslobodí z mojej ruky?“

Ešte zaznela od Nabuchodonozora jedná otázka. Úplne iná ako predchádzajúce - nekráľovská, plná úžasu: Nehodili sme do ohňa troch poviazaných mužov?

Neviem či ste sa už zamýšľali aké otázky dával Ježiš. Mne ako prvá prichádza na myseľ ľudská: "Kde ste ho uložili?" (Jn 11,34), aby vzápätí zaznelo božské: Lazár, hovorím ti vstaň! Podobne pred rozmnožením chleba Ježiš sa ich opýtal: "Koľko máte chlebov?" (Mt 15,34), aby hneď nato prejavil svoje božstvo a urobil zázrak.

Najviac otázok kladie Pán Ježiš v dialógu s farizejmi. Nie také tvrdé ako Ján Krstiteľ, ktorý keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? (Mt 3,7). Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, jeho otázky boli typu: Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať: 'Odpúšťajú sa ti hriechy,' alebo povedať: 'Vstaň a choď'? (Mt 9,4-5)

Aj apoštolom kládol káravé otázky pri nedostatku dôvery: "Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne." (Mt 17,17), aby on uzdravil posadnutého. Konkrétne Petrovi keď sa topil Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" (Mt 14,31) Trojici apoštolov povedal: "Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!" (Lk 22,46).

Ježiš kládol aj taktné otázky, aby povzbudil vo viere:

On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní?!" Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho (Mt 8,26).

Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: "Veríte, že to môžem urobiť?" Oni mu odpovedali: "Áno, Pane. (Mt 9,28) "

A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?" (Jn 11,26)

Ježiš často začínal podobenstva otázkou: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? (Mt 5,13) Apoštolov aj skúšal: Pochopili ste to všetko?" "Áno", odpovedali (Mt 13,51)

Inokedy Pán Ježiš kládol rečnícke otázky aby viedol k zamysleniu. Takýchto položil veľa: Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?

A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? (Mt 5, 46-47)

 Pán Ježiš čakal aj na odpovede. Napríklad: Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" (Mt 16,13)

Keď sa raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: "Za koho ma pokladajú zástupy?" (Lk 9,18)

Veľmi sa mi páči táto trojnásobná otázka: Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky." (Jn 21,15)

Ježiš často odpovedal i na otázky, vyslovené či nevyslovené. Ako aj v dnešnom evanjeliu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“ Nebola to priamo otázka, skôr výčitka. Aj tú využíva Pán, aby im aj nám povedal niečo o ozajstnej slobode.

Ježiš využíva všetky možné spôsoby aby dal odpoveď na mučivé otázky života. Celé dni im láme chlieb pravdy, chlieb Božieho slova, až hovoria: nikdy nehovoril nikto ako tento človek. Neživí ich nenávisťou a kúskom chleba, ale dáva im chleba do sýtosti, keď nasýtil ich dušu radostnou perspektívou. A to zanechal svojim učeníkom, svojej Cirkvi ako poslanie.

Papini hovorí: Všetky základné problémy politické, hospodárske, mravné, kultúrne, sú v zásade otázkami ľudskej duše. Ak je duša zdravá, bude zdravý svet a opačne.

Turzovka 21.3.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.