Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodil sa roku 1182 v Assisi.

V mladosti viedol ľahkomyseľný život. Potom sa obrátil, zriekol sa otcovského majetku a pevne sa pripútal k Bohu. Rozhodol sa pre chudobu, žil podľa evanjelia a všetkým ohlasoval Božiu lásku.

Svojich nasledovníkov vychovával podľa pravidiel, ktoré schválila Svätá Stolica.

Založil aj ženskú rehoľu a spoločenstvo kajúcnikov žijúcich vo svete a začal s hlásaním evanjelia medzi neveriacimi.

Zomrel roku 1226.

Z listov svätého Františka Assiského všetkým veriacim

Najvyšší Otec zvestoval prostredníctvom svojho svätého archanjela Gabriela svätej a slávnej Panne Márii, že príde z neba Otcovo také dôstojné, také sväté a slávne Slovo. Z jej lona si potom vzalo naše pravé ľudské a krehké telo. Hoci bol najbohatší, dobrovoľne si vyvolil so svojou preblahoslavenou matkou chudobu. A keď sa priblížilo jeho umučenie, slávil so svojimi učeníkmi Veľkonočnú večeru. Potom sa modlil k Otcovi: „Otče, ak je možné, nech ma minie tento kalich.“ (Mt 26,39)

Vložil však svoju vôľu do Otcovej vôle. A vôľa jeho Otca bola, aby jeho požehnaný a slávny Syn, ktorého nám dal a ktorý sa pre nás narodil, obetoval seba samého skrze svoju vlastnú krv ako obetný dar na oltári kríža (porov. Hebr 9,14), nie za seba, skrze ktorého povstalo všetko (porov. Jn 1,3), ale za naše hriechy, a zanechal nám príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach (porov. 1Pt 2,21). A chce, aby sme sa všetci skrze neho spasili (porov. 1Tim 2,4) a prijali ho s čistým srdcom a nepoškvrneným telom.

Akí šťastní a požehnaní sú tí, čo milujú Pána a konajú, ako hovorí sám Pán v evanjeliu: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca a z celej svojej duše a svojho blížneho ako seba samého.“ (porov. Lk 10,27; Mt 22,37.39) Milujme teda Boha a klaňajme sa mu s čistým srdcom a s čistou mysľou, lebo on predovšetkým toto hľadá, keď hovorí: „Praví ctitelia sa budú klaňať Otcovi v duchu a pravde.“ (Jn 4,23) Lebo všetci, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu pravdy. A vysielajme k nemu vo dne v noci chvály a modlitby: „Otče náš, ktorý si na nebesiach“ (Mt 6,9), lebo „sa máme stále modliť a neochabovať“ (Lk 18,1).

Okrem toho prinášajme ovocie hodné pokánia (porov. Mt 3,8). A milujme svojich blížnych ako seba samých. Majme lásku a pokoru a dávajme almužnu, lebo ona zmýva z duší špinu hriechov (porov. Tob 12,9). Veď ľudia strácajú všetko, čo zanechávajú na tomto svete. So sebou si berú iba zásluhu za lásku a almužnu, ktorú dávali, a dostanú za ne odmenu od Pána a dôstojnú odplatu.

Nesmieme byť múdri a rozumní podľa tela, ale skôr máme byť jednoduchí, pokorní a čistí. Nikdy nesmieme túžiť dostať sa nad iných, ale skôr máme byť sluhami a poddanými každému ľudskému stvoreniu kvôli Bohu (porov. 1Pt 2,13). A na všetkých, čo takto robia a vytrvajú až do konca, spočinie Pánov Duch (porov. 1Pt 4,14) a urobí si v nich stánok a príbytok (porov. Jn 14,23) a budú synmi nebeského Otca, ktorého skutky konajú (porov. Mt 5,45.16) a sú snúbencami, bratmi a matkami nášho Pána Ježiša Krista (porov. Mt 12,50).

Modlime sa.

Bože, otec chudobných, svätému Františkovi si dal milosť, že sa chudobou a pokorou stal podobným Kristovi; daj, aby sme aj my podľa jeho príkladu nasledovali tvojho Syna a v láske a radosti sa zjednocovali s tebou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.