Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ag 1, 1-8, Lk 9, 7-9

Čo všetko musí človek uveriť, aby neveril.

Niečo z toho môžeme vybadať i v dnešnom krátkom evanjeliu: Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“

Neverili v božstvo Pána Ježiša, preto kdečo vymýšľali.  

Ján  Mária Vianney povedal: Ak  ľudia prestanú veriť v Boha, začnú sa klaňať kravám. Pritvrdé, ale pravdivé.

Koľko povier je u neveriacich! A keďže sa hojne vyskytujú aj u kresťanoch, pristavme sa pri nich.  

Ako definuje poveru Slovník slovenského jazyka?  

Povera je presvedčenie, že niektoré javy a udalosti sú prejavom nadprirodzených síl alebo znamením budúcnosti; predsudok, vžitý názor bez rozumového zdôvodnenia.

Burrhus Frederic Skinner (Americký filozof 1904-1990) robil takýto pokus: Hladné holuby boli kŕmené automatickým mechanizmom v špecifických, no náhodne nastávajúcich situáciách.

Ak im automatický mechanizmus stravu opätovne pridelil vtedy, keď sa správali určitým zvláštnym spôsobom, napr. poskakovali na jednej nôžke, po určitom počte opakovaní si holuby spojili spôsob svojho správania s faktom, že nasledovalo kŕmenie a obe situácie si dali do príčinnej súvislosti. V očakávaní, že dostanú krmivo, úmyselne zvolili spôsob správania, ktorý už viackrát predchádzal kŕmeniu - začali napr. poskakovať na pravej nôžke.

Podľa Skinnerovho vyhodnotenia pokusu holuby verili, že svojimi "rituálmi" sami ovplyvňujú svoje kŕmenie. V správaní sa holubov našiel analógiu s ľudským správaním.

Ľudia (deti od ôsmeho mesiaca) rovnako automaticky ako holuby, sú pripravení vytvárať si predstavy o príčinných spojeniach viackrát náhodne sa opakujúcich situácií (i keď v skutočne ide iba o náhodu). Príkladom je existencia rôznych rituálov pred dôležitými udalosťami, používanie talizmanov, potvrdenie platnosti rôznych proroctiev, i poverčivá viera v nadprirodzené javy.

Myšlienkovej chybe, ktorá vzniká neuvedomením si, že "po tom" nemusí ešte znamenať "preto", je možné predísť kladením "kacírskych" otázok a hľadania dôkazov o tom, že presvedčenie sa (ne)zakladá na pravde. Napríklad prejde čierna mačka. „Po tom“ prejdení sa mi niečo stane. Nie je to „preto“, že prešla čierna mačka.

Mylné presvedčenie je možné prenášať z generácie na generáciu. Mylný spôsob myslenia sa môže v takom prípade stať nezávislým od osobnej skúsenosti a stať sa vierou, vlastne poverou.

Čo hovorí o povere Katechizmus Katolíckej cirkvi?

V čísle textu 2110 čítame: Prvé prikázanie zakazuje uctievať iných bohov okrem jediného Pána, ktorý sa zjavil svojmu ľudu. Zakazuje poveru a neúctu voči Bohu. Povera je určitým spôsobom zvrátená prepiatosť (excessus) religióznosti; neúcta voči Bohu je nečnosť, ktorá je – pre nedostatok (per defectum) – proti čnosti nábožnosti.
2111 Povera je vybočenie náboženského cítenia a úkonov, ktoré ono ukladá. Môže vplývať aj na kult, ktorý vzdávame pravému Bohu, napríklad keď sa pripisuje takmer magická dôležitosť určitým, ináč oprávneným alebo potrebným praktikám. Pripisovať účinnosť modlitieb alebo sviatostných znakov iba ich materiálnej stránke bez ohľadu na vnútorné dispozície, ktoré vyžadujú, znamená upadnúť do povery.
2138 Povera je vybočenie kultu, ktorý vzdávame pravému Bohu. Prejavuje sa najmä v modloslužbe, ako aj v rozličných formách veštenia a mágie.

Aj kresťania  dokážu veriť rôznym ľudovým liečiteľom, ktorí im ponúkajú rôzne náramky a kamene, ktoré ich vraj liečia. Čo myslíte, nie je to povera, že im tieto predmety pomôžu?  Veď Ježiš nepovedal žene, ktorá sa dotkla jeho rúcha: „Tvoja povera, že moje šaty ťa uzdravia, ťa uzdravila,“ ale: „Tvoja viera vo mňa ťa uzdravila.

Zasa mi z dnešnej úvahy vychádza, že je potrebné neostávať len pri praktikách nábožnosti – ktoré sa môžu stať poverou, ale o osobný vzťah k Bohu

Turzovka 28.9.2017

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1060-stvrtok-25-tyzdna-2

Eventuálne na: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/369-stvrtok-25-tyzdna
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.