Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes si pripomíname a oslavujeme svätého Petra a Pavla. Velikánov prvotnej Cirkvi a šíriteľov Ježišovho evanjelia.

Vďaka tomu, že túto radostnú zvesť nielen šírili, ale položili za ňu život, môžeme byť aj my veriaci. Ak je aj pre nás viera niečím dôležitým, máme z nej radosť, potom sme aj my šíriteľmi evanjelia. Pouvažujme, ako je to s nami... 

Uvedenie do čítaní: 

  1. Sk 12, 1-11

Ako budeme počuť, svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša bolo neustále hatené. Apoštol Jakub je ako prvý zabitý. Peter vo väzení, prvotná Cirkev sa za neho modlí a Ježiš ho vyslobodzuje. Peter tak mohol ďalej šíriť vieru. 

  1. 2 Tim 4, 6-8. 17-18

Prvé čítanie popisovalo začiatky Petrovho účinkovania. V druhom čítaní svätý Pavol píše z rímskeho väzenia, tesne pred svojim umučením, keď už končí ohlasovanie viery. Nie je zlomený, lebo vidí výsledky a očakáva odmenu od Pána. 

  1. Mt 16, 13-19

Evanjelium odpovedá na to, prečo svätý Peter a Pavol dokázali položiť za Ježiša život. Bolo to ich vyznanie viery v božstvo Pána Ježiša.

  

Zamestnanie a povolanie

 Vnímate rozdiel medzi povolaním a zamestnaním. Zamestnanie môže byť to čo živí robotníka a jeho rodinu. Povolanie je to čo napĺňa človeka. Tak je povolanie za otca, matku, misionára, kňaza, charitatívneho pracovníka, učiteľa, remeselníka... Je zjavný rozdiel, či je činnosť pre niekoho zamestnanie, alebo povolanie.

S otázkou povolania, v pravom zmysle slova, sa stretávame aj dnes pri oslave dvoch veľkých mužov Cirkvi – Sv. Petra a Pavla.

Šimon je rybárom. Ničím sa nelíši od svojich súkmeňovcov, ktorí sa živia rybolovom. Pre Petra a niektorých ďalších apoštolov to bolo zamestnanie (a do stretnutia s Ježišom možno aj povolanie). Ježiš vyzýva Šimona, aby ho nasledoval. On na jeho výzvu opúšťa všetko: rodinu, loď, spolupracovníkov... Celý svoj nasledujúci život chápe ako odpoveď na Ježišovo povolanie. Jeho odpoveď bola však viackrát vystavená skúške, v ktorej nie vždy obstál na výbornú. A predsa na ňom Ježiš založil Cirkev. Z obyčajného, jednoduchého človeka urobil skalu kresťanskej viery. Vznešenosť povolania a úbohosť ľudskej prirodzenosti, to sú dve zložky Petrovej osobnosti. A to je doteraz v Cirkvi – aj vznešenosť aj ľudská úbohosť.

Cesta ku Kristovi u sv. Pavla je celkom odlišná. Postavou malý no duchom veľký. Navštevuje významné židovské i grécke školy. Popri tom sa vyučí aj remeslu - robí stany. To bolo jeho zamestnanie. Učený rabín, vášnivý odporca Ježiša a jeho diela na zemi. „Veľmi som prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov lebo som viac horlil za obyčaje otcov“ (Gal 1,13-14), ako neskôr sám priznáva v liste Galaťanom. Jeho prvý, ale opravdivý kontakt s Kristom pri Damašku znamená radikálnu zmenu jeho života. Ježiš mení životnú cestu mladého ambiciózneho muža. Posiela ho hlásať radostnú zvesť medzi pohanov. Zo Šavla sa stáva Pavol – apoštol národov. Vzdelaný muž, ale bez hmotných prostriedkov, a ešte k tomu chorľavý, oboznamuje celý vtedy známi svet s Kristovou náukou. Je to vôbec možné?

Čo viedlo Petra a Pavla k úplnej zmene života? Hoci ich životné cesty sú rozličné, odpoveď je rovnaká: stretnutie s Kristom. Boli ochotní počuť a prijať Ježišov hlas. Ba viac: uverili v neho. Nechali sa naplniť svetlom, silou a ohňom Ježišovho Ducha. Išli cestou povolania, ktorú im určil Boh.

Nielen apoštoli, ale každý človek má svoju cestu - povolanie. Každému z nás ju určitým spôsobom Boh ponúka. Prijať Božie kráľovstvo, ako hovorí Carlo Careto, znamená prijať naše povolanie, ktoré nám Boh pripravuje prostredníctvom konkrétneho života, do ktorého sme ponorení. Aby sme to poznali, Boh nás predchádza. Predchádza Adama, Abraháma, Dávida, Mojžiša, Petra, Pavla...Je to On, ktorý každému určuje povolanie. Adama volá k životu, Abraháma volá z vlasti, Dávida na kráľovský trón, z Mojžiša urobí mocného vodcu, z Petra a Pavla svojich priateľov...

Nemusíme možno nikde odísť, aby sme nasledovali Pána Ježiša. Každý kresťan je povolaný k nasledovaniu Pána Ježiša a tým k spáse.

Toto povolanie a nasledovanie má tri stupne. Otestujme sa zároveň kde sa nachádzame. Podľa Pseudo-dionýzia Areopagi­tu sa hovorí o ceste očisťovania, ceste osvietenia a zjednotenia (via purgativa, illuminativa, unitiva).

 Očistenie:

Na ceste k Bohu sa treba najskôr očistiť od všetkého, čo dokonalosti pre­káža. Pozor, nie iba zvyková spoveď, ale úprimná snaha o odvrátenie sa od hriechu. Zjavné je to u Pavla i Petra. Nie je na ceste očisťovania ten, kto ide na spoveď na Vianoce, Veľkú noc, pred manželstvom, na pohrebe, pred birmovkou...aby „to mal“ – teda spoveď. Je to stála snaha po náprave života sviatosťou pokánia, denným spytovaním svedomia, stretávaním sa s Pánom Ježišom v Eucharistii, modlitbami...

Osvietenie:

Zároveň začína rast v poznávaní pravdy - osvietenie. Nájdem si čas na vzdelávanie sa vo viere, uvažujem nad tým čo pre pre neho znamená Ježiš. Odpovedám na otázku: Za koho ma považuješ? Viete čo to trvalo Petrovi a najmä Pavlovi. Peter chodil tri roky s Ježišom. Pavla musel vyučovať Ananiáš, stretnúť sa s Petrom...

Zjednotenie sa:

Nakoniec duša túži iba po spojení s Bohom. Mojím pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca – hovorí Pán Ježiš. Pavol: Nežijem už ja žije vo mne Kristus... Je to myslenie podľa Pána Ježiša. Sv. Ignác Antiochijský hovorí o zjednotení sa s Bohom ako struny s gitarou.

V knižke Nasledovanie Krista čítame: Keby si za rok odstránil jednu chybu za 60 rokov života by si bol dokonalý.

Bratia a sestry je potrebné si uvedomiť, že naše povolanie k životu je také vyhranené, že nedovoľuje myslieť na kompromis, nerozhodnosť a polovičatosť.

Každého z nás Boh povoláva. Nevyhovárajme sa preto na svoju úbohosť a slabosť, pretože Boh je Bohom nemožného. Otvorme mu svoje srdce, aby v nás mohol naplno pôsobiť.

Turzovka, Turkov, 29.6.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.