Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Komentár k čítaniam 3. cezročnej nedele; Vhodné prečítať pred lekciami danej nedele

Iz 8,23b–9,3 V prvom čítaní z proroka Izaiáša počúvame ako v 8. stor. pred Kr. obávaní Asýrčania dobyli Galileu a časť jej obyvateľov odvliekli do zajatia. Prorok vidí tento kraj zahalený do hlbokej temnoty, ktorú priniesla vyčíňajúca smrť a zloba. No do tejto tmy zažiari Božie svetlo a radosť vystrieda smútok: tým svetlom bude nečakaný zrod zbožného kráľa Ezechiáša, či neskoršieho kráľa Joziáša z Dávidovho rodu (Iz 9,5). Ich nástup na trón bude ako východ slnka, keďže prinesú úľavu a neskôr aj oslobodenie od Asýrčanov. Boh tak láme symboly poroby: jarmo, brvno a palicu utláčateľa ako voľakedy cez smelého sudcu Gedeona a jeho skromné vojsko porazil obávaných Madiánčanov (Sdc 7,14n). Toto mesiášske proroctvo sa ideálne naplní v Kristovi a v jeho slove o kráľovstve, ktoré ako prví začujú Galilejčania. 

1Kor 1,10-13.17 Druhé čítanie uvádza jednu z hlavných tém Prvého listu Korinťanom: problém protirečiacich skupín v korintskej cirkvi. Apoštol Pavol si uvedomuje závažnosť problému, a preto kresťanov napomína Kristovým menom a svojou apoštolskou autoritou. Jeho slová: „hovorte to isté, ... aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku“ nenútia členov komunity k rovnakosti, ale k rovnakému zmýšľaniu a postoju podľa Krista, čím sa potlačí štiepenie i sektárska mentalita a pocit výlučnosti jedných voči druhým. Išlo tu napokon, ako vždy, asi o jedincov, ktorí sa usilovali vyniknúť na úkor druhých. Korinťania však nepatria Apollovi, ani Pavlovi, ani Petrovi, ale výlučne patria Kristovi: v ňom boli totiž pokrstení a prijali jeho slovo o ukrižovaní. Bláznovstvo ohlasovania Kristovho kríža a vzkriesenia pretvorilo Pavlovu existenciu a môže úplne pretvoriť aj život Korinťanov a táto sila slova o smrti a novom živote Krista pretvára od krstu aj náš život. 

Evanjelium Mt 4,12-23 Dnešné evanjelium opisuje silu Ježišovho slova. Je radostnou zvesťou o Božom kráľovstve. Stať má tri časti: začiatok Ježišovho ohlasovania kráľovstva v Galilei, povolanie štyroch rybárov a súhrnná správa o jeho pôsobení. Uväznenie Jána Krstiteľa vzbudilo Ježišovu činnosť v Galilei, čím sa ideálne napĺňa Izaiášova predpoveď z prvého čítania. Ježišova prítomnosť je svetlom zaháňajúcim temnotu beznádeje. Ježiš práve tu začne ohlasovať Božie kráľovstvo. Robí to tými istými slovami ako Ján v Judsku na púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Boh je teda blízko a ujíma sa vlády, preto sa treba k nemu vrátiť. V tomto všetkom prichádza spása a požehnanie, čoho viditeľným prejavom je povolanie učeníkov a početné uzdravenia.

Je to práve Ježišovo slovo, ktoré približuje ľudí k Bohu: dôkazom sú prví štyria apoštoli – rybári ľudí. Účinok tohto slova Matúš zámerne podáva ideálnym spôsobom: Ježiš stretá bratov pri práci, autoritatívne ich pozýva k nasledovaniu, oni okamžite súhlasia, zanechajú svoju prácu a začnú nasledovať Krista. Jeho slovo taktiež pôsobí úplne novým spôsobom: v židovstve si totiž sám učeník volil učiteľa, teraz si však Ježiš volí učeníkov.

V stati sa výrazne podčiarkuje činnosť Ježiša: kráča, vidí, hovorí a povoláva si ľudí a robí to dvakrát po sebe. Učeníci ho nemajú iba pasívne nasledovať, ale majú sa aktívne stať rybármi ľudí. Podmanivé slovo Ježiša nasmeruje rybárov od života pre seba k životu pre Krista a pre jeho kráľovstvo. Tým, že sa povolanie rybárov zopakovalo aj druhýkrát, sa naznačuje, že Ježiš si povoláva znovu a znovu; až dodnes volá ľudí slúžiť Bohu a jeho veciam s nerozdeleným srdcom. Fakt, že súhrn o Ježišovej činnosti zaznie po povolaní učeníkov, naznačuje, že Ježiš pôsobí už aj s učeníkmi a oni sú pre jeho poslanie kľúčovými postavami. 

Vypracoval: Mons. Jozef Jančovič
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.