Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes si pripomíname svätého Štefana (po grécky Stefanos, po latinsky Stephanus). Má titul „prvomučeník“, lebo bol prvý umučený, ukameňovaný pre vieru v Ježiša. Je jedným zo šiestich diakonov prvotnej cirkvi.

Uvedenie do čítaní:

Čítanie, Sk 6,8-10; 7,54-60
Skutky apoštolov nás informujú o smrti prvomučeníka Štefana. Spoločenstvo prvotnej cirkvi vybralo tohto muža plného viery a Ducha Svätého k diakonskej službe, aby sa kresťanské spoločenstvo prejavovalo tiež na rozdeľovaní hmotných dobier (porov. Sk 6,1-6). Štefan bol plný darov Ducha Svätého, kazateľskej múdrosti a evanjeliovej sily, v ktorej zvestoval radostnú zvesť. V sile Ducha Svätého odvážne hlásal vzkrieseného Krista a vydával o ňom svedectvo (v. 8-10). Záverečná časť odvážneho Štefanova vystúpenie pred staršími a predstavenými ľudu spolu so správou o jeho umučení (v. 54-60) je nádherným príkladom biblické katechézy. V závere nájdeme Štefanovo vyznanie viery v Ježiša a zo strany židovských starších krivé obvinenie, že sa Štefan prehrešil proti Mojžišovmu zákonu a proti chrámu, za čo bol odsúdený na smrť.

Pri popise Štefanovho ukameňovanie používa Lukáš schému Ježišovej smrti na kríži. Štefan sa - rovnako ako Ježiš - zveruje do Pánových rúk a odpúšťa svojim mučiteľom (porov. V. 59-60; Lk 23,34.46). Štefanová svedectvo, vďaka otvorenosti Duchu Svätému, nie je nič iné ako sám Kristov život, ktorý pokračuje v živote Cirkvi, kázaním, vernosťou evanjeliu a podobnosťou v smrti. Je nutné, aby sme sa otvorili Duchu Svätému. Len tak pochopíme nové obdobie, ktoré nastolil Ježiš Kristus. On nám prináša naplnenie Zákona, ktoré nezničí a nepremôže žiadne prenasledovanie.


Evanjelium, Mt 10,17-22
Matúšovo evanjelium je súčasťou reči o prenasledovaní a prináša niekoľko poučenie, ktoré Ježiš dával svojim učeníkom o skúškach a utrpeniach, ktorými bude musieť prejsť počas svojich dejín cirkev. Ježiš opisuje túto situáciu tak živo a konkrétne, že sa zdá, ako by popisoval prvotnú cirkev okolo roku 70. Kresťania vtedy prechádzali množstvom vnútorných i vonkajších skúšok a hrozilo, že stratia odvahu a vieru v Pána Ježiša. V snahe zabezpečiť, aby sa jeho dielo neustále rozvíjalo, Ježiš preto už dopredu oznamuje, akým udalostiam a znameniam budú musieť kresťania vo svete čeliť. Tým im pomáha prekonať pohoršenie kríža, ktoré je pre každého veriaceho vážnou prekážkou na ceste viery.

Ježiš niekoľkokrát opakuje slová „nerobte si starosti" a „nebojte sa" (v. 19.26.28.31), ktorými povzbudzuje svojich učeníkov, aby ich nepremohol strach, ktorý bráni radostnému zvestovanie evanjelia. To má byť naopak hlásané s odvahou a radostným svedectvom. Pred kráľovi a súdnymi tribunálmi bude namiesto učeníkov hovoriť „Duch Otca" (v. 20). Tiež nenávisť príbuzných a priateľov „pre Ježišovo meno" (v. 22) bude vynahradené tým, že Otec všetko vidí a tým, kto mu zostanú verní, dá spásu a pravý život.

Meditácia

Aký je kresťanský zmysel utrpenia a smrti, o ktorom hovorí dnešné liturgia slova? Odpoveď na tieto základné otázky ľudského života nájdeme len vtedy, ak sa necháme osvietiť učením a svedectvom Pána Ježiša. „Ľudsky vzaté je smrť koniec všetkého," píše Kierkegaard, „a ľudsky vzaté existuje nádej, len kým človek žije. Ale pre kresťana neznamená utrpenie a smrť koniec všetkého; sú to len nepatrné udalosti - súčasti celku, ktorým je večný život. V kresťanskom zmysle je nekonečne viac nádej v smrti ako - z čisto ľudského pohľadu - tam, kde je len život, hoci by sa človek tešil výbornému zdraviu a plné telesnej sile."

Štefanova smrť aj smrť ostatných svedkov kresťanskej viery neznamená koniec života týchto Ježišových učeníkov, pretože Kristus je Pán života i smrti. Ježišovo vzkriesenie zjavuje skutočnú slávu pravého života, ku ktorej kráča každý veriaci. Ježišova sláva i sláva jeho učeníkov musí ale prejsť Golgotou a ukrižovaním. Utrpenie a smrť Ježiša i každého jeho učeníka je znamením pre našu vieru. Boží plán je väčší ako naše malé a obmedzené plány. Láska Boha nekonečne prevyšuje čiastkové záujmy každého jeho dieťaťa. Jedine Ježiš, znamenie Božej lásky k ľuďom, nás môže oslobodiť od smrti a prebudiť v našom srdci vieru ako radikálnu odpoveď na spásu, ktorú nám ponúka Boh.

Modlitba

Pane života a smrti, ty si nás svojím učením a životným príkladom naučil čeliť utrpeniu, dokonca aj smrti. Prajeme si pozdvihnúť hlavu, ako hovorí Písmo, k tebe - k tomu, „koho prebodli" (Jn 19,37). Pozývaš všetkých ľudí, aby pozreli na tvoje prebodnuté srdce, kontemplovali ho svojím vnútorným zrakom a uverili v tajomstve spásy.

Po vzore prvomučeníka Štefana, ako aj ostatných mučeníkov a svätcov chceme mať aj my podiel na skúsenosti a viere prvého svedka, ktorý pri svojom utrpení videl tvoju slávu, ktorú ti Otec dal za tvoju dokonalú poslušnosť, ktorej vrcholným prejavom bolo prijatie kríža. Aj náš pohľad upretý k nebu sa má naplniť pevnou vierou a prejsť do našej vnútornej skúsenosti, ktorá bude naším trvalým vlastníctvom. Potom s tebou budeme môcť oslavovať dielo Boha Otca a svojou kontempláciou aj svedectvom viery a lásky budeme stále hlbšie prenikať do tvojho božského života.

Vieme, že jediným skutočným liekom proti strachu je viera. Pane, ty si nenabádal svojich učeníkov, aby vytrvali v ťažkých chvíľach bolesti a skúšok tým, že budú uchovávať tvoje slová vo svojej mysli, ale tým, že celým srdcom i životom uveria v teba, ktorý prinášaš slovo Boha Otca. Jedine ono nás ochráni pred všetkým nepokojom. Nie je pravej viery v Boha bez viery v teba, pretože Boh sa zjavil ako tvoj Otec a ty si nám zjavil jeho jasnú tvár.

Kontemplácia, (zahĺbenie, ponorenie sa do seba nasmerovaním na Štefana)

Svätý Štefan, blažený Štefan, dobrý Štefan, silný Boží vojak, prvý v zástupe Božích mučeníkov. Spoznal som, uveril a s radosťou uchovávam v srdci, že ty si bol už na tejto zemi žiarivým príkladom svätosti, že sa tvoja úctyhodná tvár podobala tvári anjelov. Keď sa na teba oborili tvoji nepriatelia, padol si na kolená a mocným hlasom si zvolal: „Pane, nezapočítaj im tento hriech!"

Šťastný muž, koľko nádeje dávaš nám svojim hriešnym priateľom, keď počujeme, že sa s takou láskou správaš k nepriateľom! Veď sa za nich modlíš: „Pane, nezapočítaj im tento hriech!" Ako bude reagovať ten, kto na provokácie odpovedal týmito slovami? S akou dobrotou sa skloní k pokorným ten, ktorý - hoci teraz povýšený - takto pomáhal pyšným, keď bol sám pokorený? Povedz mi, blažený Štefan, čo hrialo tvoje srdce, že z neho vychádzalo toľko dobrodení? Nepochybne bolo naplnené, ozdobené a naraz zapálené všetkým dobrodením.

Prosím ťa, súcitný Štefan, vypros mojej vyprahnutej duši, aby bola naplnená veľkodušnou láskou. Kiež ten, ktorý stvoril moju dušu, premení ohňom svojej lásky jej necitlivosť v horlivosť.

(Anselm z Aosty, Orazione a Santo Stefano, v Orazioni e Meditazione, Miláno 1997, 318-333).

Konám

Dnes si často opakuj a ži toto Božie slovo: „Pane, nezapočítaj im tento hriech" (Sk 7,60).

Zdroj: Lectio divina, Karmelitánske nakladateľstvo

Úvahu nad dnešným oslávencom môžete nájsť i na:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/100-sv-stefan

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/654-sv-stefan-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1083-sv-stefan-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1544-sv-stefan-4
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.