Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Berúc do ohľadu, že 25. decembra je sviatok narodenia Krista, deväť mesiacov predtým slávime sviatok, keď «Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého», čiže vtelenie Syna Božieho.Už svätý Augustín v 5. storočí dosvedčuje slávenie tohto sviatku. Od 7. storočia sa slávi aj v západnej Cirkvi.

V DVOJICI

Dnes máme si kľaknúť, pred seba zobrať jasličky, kríž v pozadí hľadieť na najsvätejšiu ženu sveta — na Nepoškvrnenú a súčasne Sedembolestnú Matku Ježiša Krista. Takto dnes treba adorovať — klaňať sa poníženému Slovu Božiemu, ktoré vstupuje do najkrajšej monštrancie vesmíru, do lona Nepoškvrnenej Panny z Nazareta, menom Mária! Nazerajme...

Dávno, pradávno, keď Pôvodca všetkého, večný Boh, stvoril svet a stvorenstvo, mal plán všetko oblažiť svo­jou blaženosťou.

Boh je Láska! Tak píše svätý Ján apoštol. Láska nevie byť sama, lebo by prestala byť láskou. Pravá láska sa živí rozdávaním, uvoľňovaním; dnes po vykúpení to voláme obetou!

Večne blažený Boh chcel sa o blaženosť podeliť so stvorenstvom. Prvé jeho stvorenia — anjeli — to nepocho­pili. Vzopreli sa pred plánom Božím. Čo nasledovalo, vieme.

Tu si treba uvedomiť i to, že milujúci, ale i spravodlivý Boh nič tak netrestá ako hriech proti láske, ktorý sa rodí z pýchy. Anjel padol, a tým sa zmenil na satana.

Na scénu prišiel človek. Bol krásny, bol svätý, ako všetko, čo vyšlo z rúk Stvoriteľa. Anjel-satan mu závidel. Pokračoval v diele skazy — zviedol človeka! Pri hriechu ľudí sú už traja: Satan, Eva, Adam. Ba «pri hriechu člo­veka zaplakala celá príroda, že všetko je už stratené!» (Milton).

Boh je Láska! Večná Láska našla inú cestu, ako sa uvoľ­niť po páde človeka. Niektorí teológovia sa klonia k názoru, že Boh by sa bol vtelil aj keby človek nebol zhrešil, ale v inej forme, totiž bez utrpenia. Teraz po hriechu, ktorý vznikol z pýchy — najväčšej nelásky — Boh našiel cestu neuveriteľnej lásky — dramatickú cestu pokory a utrpenia.

Keď jednou rukou vyháňa človeka z Edenu, z raja, druhou mu utiera slzy prísľubom nádeje. Adamovi a Eve sľubuje Vykupiteľa, zvestuje im vykúpenie. Písmo už v Knihe Genezis, hovorí o Nepoškvrnenej, keď vymeriava trest hadovi-satanovi: «Nepriateľstvo položím medzi teba a Ženu, medzi tvoje a jej semeno; ono (jej semeno) ti rozšliape hlavu... »

Svätý Lukáš po tisícoch rokoch vyplnenie tohto prisľú­benia opisuje vo forme dialógu.

Iný anjel, menom Gabriel, vyhľadá v čase nielen vy­volenú, ale aj «predurčenú» svätú Pannu z Nazareta, Máriu! Boh sa o nej už v raji zmieňoval, vedel o nej presne. Preto ju anjel velebne pozdraví pozdravom sa­mého Boha: «Zdravas, Milostiplná, Pán s tebou, požehna­ná si medzi ženami!»

Najkrajšie zvestovanie sveta odzneje nie z tribúny, ale v jej skromnej izbičke — v Nazarete.

Prvé posolstvo spásy: «Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha! Hľa, počneš v živote a porodíš Syna a nazveš ho menom Ježiš! On bude veľký a Synom Najvyššieho sa volať bude. Pán, Boh mu odovzdá trón jeho otca Dávida. A kraľovať bude nad rodom Jakubovým naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni, a preto aj to Sväté, čo sa z teba narodí, Synom Božím sa bude volať.»

Svätá Panna odpovie najkrajšou oddanosťou, najväčšou poslušnosťou ako na zmier za odvrátenie a vzdor prarodičov: «Hľa, služobnica Pánova! Nech sa mi stane podľa tvojho slova.»

Anjel odišiel. Slovo Božie vniklo ako Život do života Panny. V najhlbšom tichu a ponížene začalo «duetto» ži­vota Matky a života Božieho Syna.

Na javisku sveta, v dejinách spásy, tri páry, tri dvojice — ako naznačuje Otec Kubeš SJ. — zohrali najdramatic­kejšiu scénu:

Dvaja anjeli: Anjel-Satan zvestoval hriech.

Anjel-Gabriel zvestoval spásu.

Dve ženy: Eva, ktorá pritiahla kliatbu. Nepoškvrnená Mária, ktorá priniesla svetu vykupiteľa.

Dvaja mužovia: Adam spečatil ženin pád. Podvolil sa zvodu. Ježiš Kristus spečatil vykúpenie. Podvolil sa smrti na vykupiteľskom dreve kríža.

V Starom zákone sa ako ťažké jarmo vlečú dejinami ľudstva satan a hriech prarodičov.

Novom zákone Ježiš a Nepoškvrnená vyslobodzujú duše a prenášajú do Kráľovstva pokoja, lásky a radostnej nádeje: Sme vykúpení! «Naša vlasť je v nebesiach!» Tak volá apoštol národov.

Preto dnes slávime dvojaký sviatok:

  1. Sviatok Pána, ktorý prvotinami obety — Vtelenia, začína oslobodzujúci proces našej spásy: «A Slovo telom na stalo a prebývalo medzi nami!» Kľačme... nazerajme... milujme...!
  1. Sviatok Nepoškvrnenej, ktorá pošliapala hlavu hada-satana; čistotou Pána počala — podľa svätého Bernarda — a pokorou ho pritiahla. Vykúpenie podporila svojím veľkolepým «Nech sa mi stane podľa tvojho slova! Som služobnica Pánova.»

Dva dary sa nám patrí dnes odovzdať:

  1. Ježišovi — maximum pokory! Niečo, v čom sa úprimne uponížim. Tak sa vtelím do obety, že zaniknem v druhom «Ja», ktorým je Ježiš-Syn Máriin.
  2. Panenskej Matke — maximum poslušnosti! S čím dávno otáľam, to ešte dnes «spálim» ako živú, zmiernu, svätú, odprosujúcu obetu v pokornom: «Staň sa mi podľa tvojho slova!»

KVET

Do vázy Nepoškvrnenej vložím dnes pokoru a poslušnosť

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.