Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Poznáte to: Vo dvojici to lepšie ide. Zároveň vieme, to nie je jednoduché. Aj keď dnešnú dvojicu, Petra a Pavla, vytvorili generácie kresťanov, napriek rozdielnosti pováh i vzdelania a napriek nedorozumeniam sa zhodli na jednom - šírení evanjelia. Stali sa tak základom Cirkvi a vzorom pre všetkých kresťanov.

Uvedenie do čítaní:

  1. Sk 3, 1-10

Ako budeme počuť v nasledujúcom texte, Peter sa po zoslaní Ducha Svätého stal vedúcou osobnosťou začínajúceho spoločenstva. Uzdravenie chromého môže byť výstižným symbolom „stavania na nohy“ spoločenstva zhromaždeného vo viere v zmŕtvychvstalého Krista.

  1. Gal 1,11-20

Všimnime si pokoru Pavla, ktorá sa stala základom jeho veľkosti a šírenia evanjelia

  1. Jn 21,15-19

Zaznie známy text dôverného rozhovoru medzi Kristom s Petrom. Budeme v ňom počuť Petrovo vyznanie na základe ktorého sa Peter stane hlavou Cirkvi.

Iné uvedenie na vigíliu môžete nájsť na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/762-sv-peter-a-pavol-2

 Úcta

Všimli ste si plagáty v izbách, alebo fotky na Facebooku vašich mladých? Asi nenájdete portrét osobnosti, ktorá sa pričinila o pokrok vo svete a lepšie spolužitie medzi ľuďmi. Zamyslíme sa aj my dospelí koho uznávame, koho si vážime. Dá sa to vybadať, dokonca vyčísliť pri voľbách. Tam presne vidíme aké hodnoty a akých ľudí preferujeme.

Žijeme v dobe, ktorá nemá v láske ozajstne osobnosti a nemá k nim úctu. Pritom nekriticky, až frenetický si uctieva celebrity, ktoré nie sú nejakým prínosom pre spoločnosť.

Našťastie je tu Cirkev, ktorá si pripomína a za príklad dáva ozajstne osobnosti. Bez cirkvi by sme nepoznali Cyrila Metoda, Matku Terezu, pápeža Jána Pavla..., ani dnešných oslávencov.

 Dnešný sviatok má mnohoraký význam. Keď spomíname na apoštolských velikánov sv. Petra a Pavla, myslíme aj na to spoločenstvo, na čelo ktorého boli oni postavení samotným Kristom.

 V prvom rade je potrebné, aby sme vzdali úctu Petrovi, galilejskému rybárovi, Jonášovmu synovi, ktorého Ježiš uznal za vhodného za svojho námestníka a nasledovníka. Z neznámeho prostredia, z radov malých ľudí ho Ježišova voľba dvíha do radu ľudských velikánov. Stáva sa predstaveným a akýmsi spôsobom spoluzakladateľ organizácie a ustanovizne, ktorá vzdoruje vekom, ktorú ozaj nemôžu premôcť žiadne ťažkosti, vonkajšie a vnútorné krízy, ani peklo vojen a revolúcií, ani machinácie rôznych vládnucich miest, ani útoky z vedeckých katedier.

Čo ten rybár Peter v sebe skrýval, že mu už Spasiteľ pri prvom stretnutí oznámil, čím bude, akou cťou a mocou bude disponovať? Pritom nebol ani najstarší, ani najučenejší, ani najvznešenejšieho pôvodu, nevynikal bohatstvom, mimoriadnymi vedomosťami, ani postavou nad ostatnými apoštolmi. Ale ako už v Starom zákone, Božia voľba padla na Dávida, na najmenšieho syna Izaiho, ktorého otec nepovažoval za potrebné priviesť k Samuelovi, tak Ježišova voľba padla na Šimona, Jonášovho syna. Ako sa Dávid neskôr ukázal schopným a dôstojným kráľovskej cti, tak sa aj Peter ukázal podobným, aby bol vodcom a predstaveným novozákonného Božieho ľudu. Oslobodzuje sa od vlastných rodákov a židovských predstavených, úspešne vedie svojich spolubojovníkov, apoštolov na kazateľských cestách, púšťa sa do boja s Goliášom svojej doby - rímskymi imperátormi, ozbrojený len prakom Božieho slova obetuje aj svoj život.

 Šimon je rybárom. Ničím sa nelíši od svojich súkmeňovcov, ktorí sa živia rybolovom. Ježiš vyzýva Šimona, aby ho nasledoval. On na jeho výzvu opúšťa všetko: manželku, rodinu, loď, spolupracovníkov... Celý svoj nasledujúci život chápe ako odpoveď na Ježišovo povolanie. Jeho odpoveď bola však viackrát vystavená skúške, v ktorej nie vždy obstál na výbornú. A predsa na ňom Ježiš založil Cirkev. Z obyčajného, jednoduchého človeka urobil skalu kresťanskej viery. Vznešenosť povolania a úbohosť ľudskej prirodzenosti, to sú dve zložky Petrovej osobnosti

Pán ho vybral, lebo ho zdobili mnohé podobné čnosti ako Dávida: úprimnosť, obetavosť, dobrodušnosť, kajúcnosť, a predovšetkým nesmierna láska a oddanosť k svojmu Učiteľovi. On je verný sluha, ktorému Pán s opodstatnenou dôverou odovzdal svoje talenty, zveril mu, aby pásol jeho baránkov a ovce.

 To stádo sa počas vekov veľmi rozmnožilo a dnes všade vo svete nájdeš väčšie či menšie skupiny Kristových nasledovníkov, Petrových podriadených. Je to stále tá istá jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev pod hlavným vedením Petrových nástupcov. Aj my sme sa, ako národ, postavili pod záštitu Kristovho námestníka pred mnohými storočiami začlenili do Cirkvi. Cirkev nás naozaj chránila a bránila, viedla i pásla, vychovávala a chránila. Buďme jej vďační, sľúbme jej vernosť aj počas ďalších storočí.

 Iste to s radosťou urobíme, keď vidíme, že aj dnes máme na Petrovom stolci človeka ako prvého Kristovho nástupcu. Aj on je pozdvihnutý na ten post zo skromného prostredia, rozumie životu i utrpeniu malých ľudí, viaže ho stáročná tradícia i láska k Cirkvi. Je pripravený, aby išiel za každou ovcou, keď je to len fyzicky možné, sám obchádzal všetky spoločenstvá Kristových veriacich. Chcel hovoriť všetkými jazykmi sveta, v prvom rade jazykom lásky, ktorému všetci rozumejú. Plní oddanej lásky modlíme sa za dnešného Petra Kristovej Cirkvi, za pápeža Františka – aby ho Pán chránil, živil, blaženým učinil na zemi a nevydal ho zlovôli jeho nepriateľom.

 Ďalej je potrebné, aby sme vzdali úctu Pavlovi.

Cesta ku Kristovi u sv. Pavla je celkom odlišná. Postavou malý, no duchom veľký. Navštevuje významné židovské i grécke školy. Učený rabín, ale vášnivý odporca Ježiša a jeho diela na zemi. „Veľmi som prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov lebo som viac horlil za obyčaje otcov“ (Gal 1,13-14), ako neskôr sám priznáva v liste Galaťanom. Jeho prvý, ale opravdivý kontakt s Kristom pri Damasku znamená radikálnu zmenu jeho života. Ježiš mení životnú cestu mladého ambiciózneho muža. Posiela ho hlásať radostnú zvesť medzi pohanov. Zo Šavla sa stáva Pavol – apoštol národov. Vzdelaný muž, ale bez hmotných prostriedkov, a ešte k tomu chorľavý, oboznamuje celý vtedy známy svet s Kristovou náukou. Je to vôbec možné? Čo viedlo Petra a Pavla k úplnej zmene života?

Hoci ich životné cesty sú rozličné, odpoveď je rovnaká: stretnutie s Kristom. Boli ochotní počuť a prijať Ježišov hlas. Ba viac: uverili v neho. Nechali sa naplniť svetlom, silou a ohňom Ježišovho Ducha. Išli cestou povolania, ktorú im určil Boh. Nielen apoštoli, ale každý človek má svoju cestu. Každému z nás ju určitým spôsobom Boh ponúka.

V tieto dni môžeme v univerzitných mestách stretnúť šťastných mladých ľudí s plnou náručou kvetov. Sú to absolventi vysokoškolského štúdia. Promujú. Nejednému z nich sa splnil celoživotný sen. Povolanie, pre ktoré sa rozhodol, sa stalo skutočnosťou. S otázkou povolania, v pravom zmysle slova, sa stretávame aj dnes pri oslave dvoch veľkých mužov Cirkvi – Sv. Petra a Pavla.

Prijať Božie kráľovstvo, ako hovorí Carlo Careto, znamená prijať naše povolanie, ktoré nám Boh pripravuje prostredníctvom konkrétneho života, do ktorého sme ponorení. Aby sme to poznali, Boh nás predchádza. Predchádza Adama, Abraháma, Dávida, Mojžiša, Petra, Pavla...Je to On, ktorý každému určuje povolanie. Adama volá k životu, Abraháma volá z vlasti a robí otcom národa, Dávida na kráľovský trón, z Mojžiša urobí mocného vodcu, z Petra a Pavla svojich priateľov... Bratia a sestry je potrebné si uvedomiť, že naše povolanie k životu je také vyhranené, že nedovoľuje myslieť na kompromis, nerozhodnosť a polovičatosť. Nevyhovárajme sa preto na svoju úbohosť a slabosť, pretože Boh je Bohom nemožného. Otvorme mu svoje srdce, aby v nás mohol naplno pôsobiť.

Turzovka, 28.6.2018

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.