Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

 Začali sme prežehnaním v mene Najsvätejšej Trojice. A nielen v dnešný sviatok. Je to akt každej bohoslužby a má byť záležitosťou nášho každodenného života. Dnešný sviatok je o vzťahu lásky medzi božskými osobami a má byť tiež záležitosť každodenného života. Je vzorom pre naše medziľudské vzťahy.

Klaďme si otázky: Aké sú naše vzťahy, aké práve s najbližšími? Začal som dnešný deň v mene Trojice? Pouvažujme nad tým a nedostatky oľutujme. 

Uvedenie do čítaní:

  1. Dt 4,32-34.39-40

Starozákonný človek ešte nepoznal tri Božské osoby, ale aj tak sa vedel nadchnúť za tajomnú veľkosť Boha. Počúvajme ako Mojžiš velebí Boha pred svojim ľudom. 

  1. Rím 8,14-17

V druhom čítaní svätý Pavol hovorí už novozákonnému ľudu, teda aj nám o tom, že Boh žije v spoločenstve troch osôb a pozýva nás do tohto spoločenstva. 

  1. Mt 28,16-20

Boh nie je Bohom samoty, ale spoločenstva. Preto Ježiš posiala apoštolov, aby boli šíriteľmi tohto spoločenstva medzi všetkými národmi a vytvárali zväzok Božej rodiny - Cirkev. 

Trojica - stály vzor

Obyvateľstva na svete pribúda, ornej pôdy ubúda, z roka na rok pribúda výdajov na zbrojenie a ľudia zomierajú od hladu. Naša planéta vzdychá znečisťovaná a drancovaná človekom a nevie dokedy nám tu umožní žiť. Včera som na internete zazrel pekné skulptúry z piesku. Medzi nimi bola socha rodiny v nadživotnej veľkosti. Otec, matka i dieťa s dýchacími zariadeniami. Nadpis: Welcome to 2065. Podľa niektorých odborníkov to bude skôr.

Popri ekologickým a hospodárskym problémom sú tu problémy morálne. Časť ľudí sa prejedá (dávame si pozor na kalórie), časť zomiera od hladu, tisícky ľudí musí pre hlad a pre vojenské konflikty opúšťať svoje domovy.

Tvárou v tvár všetkým napätiam života a sveta si kresťanstvo slávi svojej svatky, ako ich prináša cirkevný rok.

Nie je to prehliadanie naliehavých potrieb doby? Nie je to odvracanie pohľadu od zásadných starostí a bolesti ľudstva k veciam nedôležitým? My si tu dnes slávime tajomstvo Trojjediného Boha, miesto aby som si lámali hlavu nad biedou a hladom sveta. Nie sme my kresťania rojkovia a iluzionisti? Nie sme odtrhnutí od života? Máme rôzne slávnosti a nielen v kostole. Rozšírme to! Nielen kresťania slávia. Aj my sme sa dnes zišli, aby sme oslávili 50 rokov maturity. Nielen my, mnohí vo svete sa veselia. Trefne to jeden vyjadril satirik: Ľudstvo sa podobá človekovi, ktorý sedí na súde s dynamitom a veselo si hompáľa nohami.

O nás kresťanoch by si toto mohol myslieť iba ten, kto pozná kresťanskú vieru len povrchne, kto nevie, čo kresťanské pojmy znamenajú.

Ako nám môže pomôcť v týchto problémoch slávenie Svätej Trojice. Dnešná slávnosť vôbec nie je odtrhnutá od života! Kto pozná kresťanstvo, ten vie, že práve týmito slávením sa ponúka návod na správne osobné vzťahy medzi ľuďmi, čo je základ lepšieho život na našej planéte. Názorne sa ukazuje, že život každého človeka má byť otcovsky životodarný, synovsky činorodý a naplnený Duchom lásky. A toto môže i má, odstraňovať bolesti sveta.

Veď trojičné učenie kresťanstva, to nie je len náuka, teda mudrovanie, ako tri osoby sú jeden Boh. Ide tu o mnoho viac. Katechizmus Katolíckej Cirkvi (KKC) v čísle textu 2713 mimo iného píše: Najsvätejšia Trojica stvárňuje človeka, Boží obraz, „na svoju podobu“. Sme teda stvorení na Boží obraz, máme teda kopírovať spoločenstvo lásky Trojice.

V čísle textu 2845 je to opäť zdôraznené: ...„Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali“ (Rim 13,8). Spoločenstvo Najsvätejšej Trojice je zdrojom a kritériom pravdivosti každého vzťahu. Prežívame ho v modlitbe, predovšetkým v Eucharistii: „Boh neprijíma obetu toho, kto žije v nesvornosti, a prikazuje mu vrátiť sa od oltára a zmieriť sa najprv s bratom, aby mierumilovnými prosbami mohol byť uzmierený aj Boh. Vzácnejšou obetou Bohu je náš pokoj, bratská svornosť a ľud zhromaždený v jednote Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Slávenie dnešného sviatku je zvesťou o Bohu, ktorý vstupuje do ľudského života, do môjho, tvojho života, do sveta, aby tento svet bol lepší! I ekologicky čistý! To je zvesť, ako chápať zmysel života, ako urobiť svet lepším.

Je to kázanie o Bohu živom, konajúcim. O Bohu, ktorý vstupuje do ľudských dejín, vyslobodzuje z hriechu a ponúka človeku pravú slobodu: aby vedel voliť medzi dobrom a zlom.

Je to zvesť o Bohu, ktorý sa v človeku Ježišovi stotožnil s ľudskou biedou a otvoril ľudstvu novú budúcnosť.

Je to zvesť o Duchu svätom, Duchu lásky. Je to zvesť, že môj a tvoj život je určený vzťahom k Bohu - milujúcom, ktorý mi odpúšťa, ktorému môžem veriť.

Ľudia všetkých vekov musí hľadať - a čím je nás viac, tým usilovnejšie musíme hľadať, - ako dôjsť k spolupráci všetkých ľudí dobrej vôle na celom svete, aby sa spoločne usilovali zaistiť pokoj bez násilia, aby spoločne hľadali, ako premôcť zlo dobrom.

A tak prastaré trojičné učenie kresťanov o funkcii otcovstva a synovstva, o vzťahoch lásky medzi nimi, nebude zastarané ani vo svete našich detí, ale bude pre ne ešte viac životnou nevyhnutnosťou než je dnes.

Teda, Boh nie je Bohom samoty, ale spoločenstva. Sme stvorení pre spoločenstvo rodinné, ale i pre širšiu rodinu. Prečo sme sa zišli po päťdesiatich rokoch maturity? Prečo som to organizoval a vy ste ochotne prišli? Sme stvorení pre spoločenstvo. Máme to zakódované. Sme stvorení aj pre širšiu rodinu – Cirkev. Máme zakódovaný zmysle pre celosvetovú ľudskú rodinu, lebo Boh je stvoriteľ všetkých. Sme stvorení na „obraz Boží“. A keďže Boh je Bohom spoločenstva, my kresťania sme otvorení pre spoločenstvo. Na rozdiel od Židov, ktorí veria v Jahveho a odmietajú Trojicu. Sú hráči „na seba“ (bankári). Mohamedani majú Alaha, veľmi tvrdého a fanatického boha...

Poďme prosiť Boha Otca, ktorý pozval do svojho kráľovstvá všetkých, kto uveria v jeho Syna a dajú sa viesť jeho Duchom a chce, aby sme budovali jeho kráľovstvo lásky i tu na zemi. Lebo, večnosť začína dnes. 

Modlíme sa:

Bratia a sestry, milí spolužiaci, Pán Ježiš je s nami až do skončenia sveta. V jednote s Duchom Svätým, vedení otcovskou rukou láska­vého Boha, skloňme sa pred tajomstvom Trojice a pokorne prosme. 

  1. Pane Ježišu, pomáhaj celej Cirkvi zachovávať jednotu podľa vzoru Najsvätejšej Trojice, aby jednotná pomáhala zjednocovať ľudstvo 
  1. Prosíme ťa, vyslyš nás. 
  1. Pane Ježišu, daruj politikom ducha múdrosti, aby riešili nedorozumenia a konflikty s rozvahou a miernosťou. 
  1. Pane Ježišu, ochraňuj všetkých pokrstených, aby v sile Ducha Svätého preukazovali štedrosť voči hladujúcim a tak sprítomňovali lásku Nebeského otca. 
  1. Pane Ježišu, osvecuj nás Duchom poznania, aby sme vo svojich bratoch a sestrách videli teba a ochotne im pomáhali a budovali lepší svet. 
  1. Pane Ježišu, priveď našich zosnulých; spolužiačky Annu Belejová, Máriu Dočárovú, Drahomíru Dorociakovu, Mária Kovalíková a spolužiakov Jána Bebčáka, Pavla Jalovičiara, Antona Kompaneka, Pavla Pavlíka, Jozefa Žiačika i našich profesorov do spoločenstva svojej lásky. 

Pane Ježišu, tebe sa spolu s Otcom a Duchom Svätým vzdáva nekonečná sláva; vypočuj naše prosby a daruj nám radosť z toho, že sme milované Božie deti a patríme do tvojej rodiny – Cirkvi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Turzovka, 26.5.2018 Vigílna sv. omša pre „maturantov 1968“

Pozri tiež: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/302-slavnost-najsv-trojice
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.