Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešný sviatok Pánovho krstu je dobrou príležitosťou pouvažovať o tom, čo je krst pre nás a ako si plníme záväzky krstu.  Zdá sa, že pre mnohých z nás je krst, aj keď sme boli pokrstení, veľkou neznámou. Zväčša ho pokladáme za akýsi magický obrad, no bez vážnejších záväzkov. Vidieť to na snahách mnohých rodičov nechať si pokrstiť svoje dieťa, hoci nie sú veriaci a v kostole ich takmer nevidno.

Poďakujme za dar krstu a vyjadríme ľútosť nad našou ľahostajnosťou.

Uvedenie do čítaní:

  1. Iz 55,1-11

V starozákonnom čítaní nám prorok hovorí o mesiášskych časoch. Spoločným menovateľom je Božie požehnanie a dar pre človeka. To sa duchovne napĺňa, či môže napĺňať v spoločenstve pokrstených, ktorí počúvajú a žijú Božie slovo.

  1. 1 Jan 5,1-9

Apoštol Ján píše o tom, že možnosť narodiť sa z Boha nedostal len Mesiáš, ale každý človek. Vypočujme si podmienky!

  1. Mk 1,7-11

Evanjelista popisuje Kristov krst a zároveň naznačuje, aký bude krst u tých čo uveria v Krista.

MOST MEDZI BOHOM A ČLOVEKOM

V seminári sme mali vždy pred odchodom na vianočné prázdniny slávnostnú akadémiu. Keďže som sa dostal do seminára v roku 1968, teda v čase keď bolo uvoľnenie od komunistickej diktatúry, do seminára sa dostali aj absolventi iných vysokých škôl. Mali sme tam jedného pána, ktorý predtým organizoval rôzne spoločenské podujatia. Dnes by sme povedali - umelecký manažér. Preto tieto vianočné akadémie mali dobrú úroveň. Pamätám na jednu, ktorá mala motto:... a láska prišla k nám. Doteraz mi svieti tento nápis pred duchovným zrakom.

Touto vetou sa dá asi najlepšie vyjadriť čas Vianoc. Prišla, zjavila sa láska Božia.     

Slávnosť Krstu Pána, ktorý dnes slávime, je tiež sviatkom zjavenia Pána. Čo sa tu zjavuje?

Vo všetkých sviatkoch ide vlastne stále o jedno: o zjavenia Božej lásky - to jest o viditeľne vstúpenie Boha do ľudských dejín, do ľudských osudov.

V ľuďoch je stála a mocná túžba, aby sa Pán kozmu, Pán našich ľudských osudov, Stvoriteľ všetkého čo je, nejako viditeľne, počuteľne, hmatateľne prejavil. Svedčí o tom stále dychtivé pachtenie ľudí po rôznych prapodivných úkazoch zázračných „zjavení“.

Na túto túžbu človeka Boh odpovedal. Zjavil svoju dobrotu a lásku viditeľne vo svojom Synovi Ježišovi. Zjavuje svoju veľkosť a slávu aj pri Ježišovom krste v Jordáne.

Tento krst verejne dosvedčuje, že Ježiš je záchranca, Bohom poslaný nám hriešnym ľuďom.

Dnešný sviatok nám hovorí, že Boh sa človeka neštíti, v Ježišovi stavia sa vedľa neho, že Boh nás nechcel nechať samotných v zápase s našou vlastnou neláskou, ale že prišiel, aby nám doniesol odpustenie.

A práve v tom je zmysel cirkevného roku, okruhu sviatkov: aby sme si vo svojej zábudlivosti vždy znovu pripomínali onen most medzi Bohom a človekom, aby sme sa znovu a znovu zaradovali, že i medzi nami a Bohom je pevne postavený tento most obrovskej lásky cez náš krst.

Ostatné sviatosti sú nám bližšie. Prvé sväté prijímanie, birmovku, spoveď, sobáš, pomazanie chorých prežívame vedome. Ale krst nám väčšinou bol udelený ešte pred užívaním rozumu. Žiaden vedomý zážitok si z nášho krstu do života nenesieme.

Je to tak dobré? Nemajú predsa pravdu niektoré sekty, ktoré krstia až v dospelosti? Nemá mať každý právo sám sa slobodne rozhodnúť, či chce byť pokrstený, aby mal z toho zážitok?

Rozumnosť tejto argumentácie a volanie po slobodnom rozhodovaní človeka je len zdanlivá. Veď dieťa nemalo slobodu rozhodovania hneď na začiatku: nikto sa ho nepýtal, či sa chce alebo nechce narodiť.

Proste bolo počaté, porodené, vrhnuté do života, je tu. Nechávame deti, aby sa rozhodli, akým jazykom budú hovoriť, akú budú mať národnosť... V dospelosti sa samozrejme môže v mnohom rozhodnúť. A krst - hneď na začiatku bytia, to je nasmerovanie správnym smerom, to má dát jeho životu správny zmysel. To sa mu má od mala ukazovať dobrú cestu ku správnemu cieľu jeho života.

Krst tiež pripomína rodičom, že to nie je len ich dieťa - že je to i dieťa Božie. Že krstom sa ich dieťa stáva členom ďalšej rodiny, väčšej a silnejšej, než je ta ich, - rodiny veriacich ľudí, v ktorej budú doma na celom svete.

Krstom dieťa síce nebude uchránené od trampôt života, ale dostane silu, aby ich unieslo. Krstom vstúpi do veľkého školenia - katechumenátu Božej cirkvi, ktorý ho bude učiť, ako svoj ľudský život prežiť ľudsky, v láske, ako cestu do Božieho kráľovstva.

To nám pripomína dnešný sviatok Krstu Pána, že i my sme pokrstení. Že sme Kristovi bratia. Že sme deti Božie. Že máme právo ísť do nového roku s kresťanskou nádejou. Ale tiež, že máme možnosť sa po celý život vo viere vzmáhať. Že si máme stále doplňovať svoju krstnú katechézu.

Dlhá, 7.1.2018

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.