Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

U mnohých ľudí sa môže vynoriť otázka, či sú aj malé deti, ktoré ešte nepoužívajú svoj rozum, schopné prijať milosť krstu.

Cirkev už od počiatku krstila nielen dospe­lých, ale aj deti. Pánove slová: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5) totiž vždy chápala tak, že ani deti nemajú byť vy­lúčené z možnosti prijať krst, pretože ho prijí­majú vo viere Cirkvi, ktorú vyznávajú rodičia, krstní rodičia a ostatní prítomní. Táto prax krstu malých detí je skutočne od nepamäti tradíciou Cir­kvi. Od druhého storočia sú o nej výslovné sve­dectvá. Je však celkom možné, že už od začiatku kazateľskej činnosti apoštolov, keď prijali krst celé „domy“ (Sk 16, 15. 33; 18, 8; 1 Kor 1, 16), boli po­krstené aj malé deti. (KKC 1252)

Už svätý Augustín vysvetlil, že hoci novo­naro­dené dieťa samo od seba nie je schopné prejaviť vieru, je platne pokrstené, pretože je schopné prijať dar viery.

Ako rodičia dávajú život dieťaťu a ono o tom nevie, tak aj matka Cirkev dáva v krste die­ťaťu nový život, hoci si to dieťa ešte neuvedo­muje. A podobne, ako sa rodičia nepýtajú dieťaťa, či chce byť zdravé a šťastné, tak sa ho ani Cirkev nepýta, či chce prijať veľký dar od Boha, ktorý ho urobí šťast­ným. Krst je naj­vzácnejší dar, ktorý môže Boh po­núkať ľuďom. Bolo by nesprávne, keby sme ho odkladali až na čas, keď si ho dieťa samo bude žiadať. Mo­hli by sme použiť toto prirovnanie: Starý otec, celý natešený z narodenia vnuka, uloží mu v sporiteľni na knižku značnú sumu peňazí. A ani mu len nenapadne počkať s tým darom, až kým vnuk dorastie, aby sa potom rozhodol, či ho chce prijať.

Boh chce spasiť všetkých ľudí. Všetkým po­núka účasť na svojom živote. Aj deti sú pred­metom Božej lásky. A preto sú schopné prijať dar krstnej milosti. Rodičia spolu s ostatnými odpovedajú na Božiu ponuku spásy. Vyznávajú vieru svoju a vieru Cir­kvi, ktorú tu sprítom­ňujú. A v tejto viere sa udeľuje deťom krst.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.