Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Krst je vo vedomí všetkých kresťanských vy­znaní najdôležitejšia a základná udalosť kresťan­ského života. Táto viera je podložená jednoznač­ným svedectvom novozákonných spisov a neprerušenou tradíciou.

Aj Ježiš bol pokrstený. Na jeho veľkosť a veľkosť jeho krstu poukázal zástupom svätý Ján Krstiteľ: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Du­chom Svätým“ (Mk 1, 7 – 8). A prví kresťania boli sku­točne presvedčení, že Ježiš je mocný a jeho krst má veľký význam. Aj dnešná Cirkev chce, aby si ve­riaci uvedomovali vznešenosť krstu, preto často vyzdvihuje charakteristické známky krstu.

1. Kresťanský krst sa odvoláva na Pánov príkaz: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19).

2. Krst je predovšetkým sviatosťou viery. Jeho osobnými predpokladmi sú vnútorný obrat a viera v Ježiša a jeho evanjelium. Tí, ktorí sa zúčastňujú na slávení krstu, odpovedajú na Ježišovo posolstvo. Odpovedajú na radostnú Ježišovu zvesť o nebeskom Otcovi, o novom ži­vote, o Božom krá­ľovstve, o odpustení hriechov, o večnom živote. Na radostné Ježišovo posol­stvo odpovedajú pri krste svojím „áno“, svojím „verím“.

3. Krst je bránou do nového života a do Božie­ho kráľovstva. Je prvou sviatosťou Nového zá­kona. Kristus ho ustanovil pre všetkých, aby mali večný život, a spolu s evanjeliom ho zveril Cirkvi, keď prikázal apoštolom:

4. Krst je sviatosť, ktorá pokrsteného člove­ka včleňuje do Kristovej Cirkvi a poznačuje ho ne­zmazateľným znakom ako príslušníka Božie­ho ľudu. Táto „krstná pečať uschopňuje a zaväzuje kresťa­nov, aby slúžili Bohu živou účasťou na posvätnej liturgii Cirkvi a vykonávali svoje krstné kňazstvo svedectvom svätého života a činorodej lásky“ (KKC, 1273). Všetci, ktorí krstom prijímajú spásu, utvárajú jedno spolo­čenstvo: Boží ľud, Cirkev. Svätý apoštol Pavol to vyjadruje takto: „Všetci sme boli v jednom Duchu pokrstení v jedno telo“ (1 Kor 12, 13). Krst takto utvára sviatostný zvä­zok jednoty medzi všetkými, ktorí boli pokrstení.

5. Spojenie s Kristom pri včlenení do jeho ta­jomného tela – Cirkvi je také hlboké, že v pri­rodze­nom živote ho možno porovnať s organic­kým spo­jením medzi kmeňom stromu a jeho ratolesťami. Sám Pán Ježiš hovorí: „Ja som vi­nič, vy ste ratolesti“ (Jn 15, 5). Tí, ktorí sú pokrstení, dostávajú podiel na Ježišovom veľkonočnom tajomstve; na tajomstve jeho smrti a zmŕtvychvstania.

6. Krst je novým stvorením, kúpeľom znovu­zrodenia, v ktorom sa človek znova narodí ako syn alebo dcéra ne­beského Otca a vstupuje do vzneše­ného spolo­čenstva s Otcom i Synom i Duchom Svätým. „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ (2 Kor 5, 17)

7. Krst ako kúpeľ znovuzrodenia obmýva člo­veka od každej škvrny hriechu, tak dedičného ako aj osobného.

Ako fyzické narodenie dáva človeku možnosť žiť prirodzeným životom, tak zasa zrodenie vo svätom krste vovádza človeka do života nad­prirodzeného, do života v Bohu. A ako sa dieťa svojou prirodze­nosťou podobá svojim rodičom, tak krstom získa­vame osobitú podobnosť s Bo­hom, dostávame účasť na Božom živote a prá­vo volať Boha svojím Otcom.

Účasť na Božom živote získaná krstom má hl­boké a tajomné dôsledky. V pokrstenom člo­veku začne prebývať Duch Svätý ako vo svo­jom chráme. „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (1 Kor 3, 16), volá svätý Pavol.

Krst má svoju silu z veľkonočného tajom­stva, teda zo smrti a zmŕtvychvstania Pána Je­žiša. V prvotnej Cirkvi sa to naznačovalo tak, že ten, kto bol pokrstený, bol ponorený do vody – ako aj Kristus zo­stúpil do hrobu – a potom obmytý od hrie­chov vstal zo smrti hriechu do nového života – obraz toho, že Kristus vstal z mŕtvych a začal žiť novým životom. Svätý apoštol Pavol hovorí: „Krs­tom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slá­vou, aj my žili novým životom“ (Rim 6, 4).

V krste sa naozaj pripomína a uskutočňuje veľ­konočné tajomstvo, pretože krstom prechá­dzajú ľudia zo smrti hriechu do života milosti. Preto aj jeho vysluhovanie má žiariť veľko­nočnou rados­ťou.

Tento prechod zo smrti hriechu do života milosti má sa javiť v každodennom živote kres­ťana. Po­krstený má premáhať hriech až do dňa, keď sa napokon aj svojím osláveným telom stane dokonale podobným oslávenému Kristovi.

Krst je prvou sviatosťou, ktorou sa človek zasvä­cuje Kristovi. Ku krstu sa viažu ďalšie dve sviatosti: sviatosť birmovania, ktorou sa toto zasvätenie upevňuje a sviatosť lásky – Eucharistia, ktorou sa zasvätenie spečaťuje. Tieto tri sviatosti, ktorými sa človek zasväcu­je Kristovi, sa volajú základné (ini­ciačné) sviatosti.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.