Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

PIATY ČLÁNOK VYZNANIA VIERY

 1.1.   „VERÍM V JEŽIŠA KRISTA..., KTORÝ ZOSTÚPIL K ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL Z MŔTVYCH...“

             Milí birmovanci!

             V dnešnej prednáške budeme pokračovať v úvahách o druhej Božskej osobe - o Ježišovi Kristovi. Minule sme sa zamýšľali nad týmito článkami viery:

Verím...v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.

Vyznanie viery pokračuje: „Verím v Ježiša Krista..., ktorý zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych...“ 

Zmŕtvychvstanie

            Kristus zomrel v piatok. Keďže sobota bola pre židov sviatočným dňom, museli telo Pána Ježiša rýchlo pochovať. Nebolo času dôkladne poumývať a navoňavkovať jeho mŕtvolu. Keď prešla sobota, ženy, ktoré zostali verné Ježišovi až do konca, v nedeľu chceli dokončiť pochovanie svojho Pána. Lenže telo svojho Pána už v hrobe nenašli. Ako spomína Písmo, Mária Magdaléna je prvá, ktorej sa po zmŕtvychvstaní zjavil, a to takým dojímavým spôsobom, že málo miest zachytí srdce tak ako toto. (Jn 20, 11-18) Pravda o Ježišovom zmŕtvychvstaní je vrcholná pravda našej viery. Ježišove už oslávené telo opäť ožíva a stáva sa súčasťou druhej Božskej osoby. Telá ľudí, ktorých Kristus vzkriesil, ožili do tohoto života a podliehali opäť smrti. Napr. Lazár, Jairová dcéra... Jeho telo sa nevracia do tohoto pozemského života, ale On vo svojom vzkriesenom tele prechádza zo stavu smrti do iného života mimo času a priestoru. Vracia sa do života Božskej Trojice. Je to už telo iné, ktoré môže prechádzať cez hmotu. Nie je ohraničené ani časom, ani priestorom. Toto oživenie Kristovho tela malo základný dopad na apoštolov. Ich Pán prestal byť mŕtvy a ožil. To je dôkaz toho, že Kristus je Boh. Ani jeden deň Kristovho života neopisujú evanjeliá tak podrobne ako prvý deň po zmŕtvychvstaní. Pán Ježiš sa zjavoval apoštolom na viacerých miestach, aby im dokázal, že skutočne vstal z mŕtvych. 

Zostúpil k zosnulým               

            Čo máme rozumieť pod slovami: „Zostúpil k zosnulým... “? Rozumieme tým, že Ježišova duša sa po smrti zjavuje dušiam spravodlivých ľudí, ktorí zomreli pred vykúpením. Oznamuje im, že sú spasené a dovádza ich do neba. Treba si uvedomiť, že nikto z ľudí sa nemohol dostať do neba, kým Ježiš za nás nezomrel, lebo na to treba Ježišovo zadosťučinenie. Platí to aj o tých, ktorých Starý zákon nazýva spravodlivými. Medzi nich patrí napr. svätý Jozef, Ježišov pestún a ochranca, ktorý zomrel skôr ako Ježiš. Ján Krstiteľ, nevinné betlehemské deti povraždené Herodesom, Abrahám... K týmto všetkým zostúpil Kristus, aby im zvestoval splnenie ich očakávania. 

ŠIESTY ČLÁNOK VYZNANIA VIERY

1.2.    „VERÍM V JEŽIŠA KRISTA..., KTORÝ VSTÚPIL NA NEBESIA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA OTCA VŠEMOHÚCEHO...“ 

Nanebovstúpenie

            Ježiš Kristus sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavoval 40 dní. Posledné Ježišovo zjavenie sa uskutočnilo na Olivovej hore. Marek o tomto píše: „Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha“ (Mk 16,19-20).

            Čo máme rozumieť pod slovami „vzatý bol do neba“ a „zasadol po pravici Boha“? Prvé slová značia, že Ježiš prestal žiť medzi nami vo viditeľnej podobe, v akej žil predtým v Palestíne. Ďalšie slová tohoto článku viery tvrdia to, že Ježiš Kristus ako druhá Božská osoba sa opäť spája s jedinosťou Boha v troch osobách. Boží Syn pred prijatím ľudskej prirodzenosti jestvoval pred všetkými vekmi ako Boh jednej podstaty s Otcom. Posledné Ježišovo zjavenie na Olivovej hore sa končí nezvratným návratom Krista do tejto jednoty.     

 

SIEDMY ČLÁNOK VYZNANIA VIERY

1.10. „VERÍM V JEŽIŠA KRISTA..., KTORÝ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I MŔTVYCH.“

Všeobecný – posledný súd : Parúzia

            V kresťanskej tradícii sa od počiatku učí a verí biblicky jasne dosvedčené posolstvo o druhom príchode Krista, kde Kristus bude súdiť živých i mŕtvych. V tento deň príchodu sa uskutoční VŠEOBECNÝ - POSLEDNÝ SÚD CELÉHO STVORENSTVA. Táto pravda našej viery je potvrdená na viacerých miestach Sv. Písma. 

  1. Samým Ježišom Kristom, ktorý jasne predpovedá svoj druhý príchod na konci sveta, keď hovorí apoštolom: „Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov“ (Mt 16,27).
  2. Biblia na iných miestach hovorí: „Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta od kraja zeme až po kraj neba“ (Mk 13,26).
  3. Tomáš Akvinský hovorí, že nutnosť posledného súdu vyplýva z nutnosti obnovenia mravného poriadku, ktorý Boh chcel od počiatku, ale človek tento poriadok narušil.

            Čo ešte vieme a môžeme povedať o tomto všeobecnom súde?

  • Posledný súd nastane vo chvíli slávneho Kristovho návratu. Kedy tento návrat bude? Biblia hovorí, že iba Otec pozná tú hodinu a deň, len on rozhoduje o tomto dni.
  • Je dôležité zdôrazniť, že tento posledný súd a konečný príchod Krista v sláve nič podstatné nezmení na stave, v ktorom sa ocitol jednotlivec pri osobnom stretnutí s Kristom, po svojej smrti.
  • Tento príchod Krista odhalí až do posledných dôsledkov, čo dobré každý urobil alebo zanedbal urobiť počas svojho života. Vtedy Boh skrze svojho Syna vynesie svoj definitívny rozsudok nad celými dejinami.
  • Aj viditeľný vesmír, aj tento hmotný svet bude pri druhom príchode Krista pretvorený. To znamená, že nadobudne podobu prvotného stavu, podľa zámeru, ktorý so svetom mal pri stvorení Boh. Bude to už „nové nebo a nová zem“ , ako to tvrdí Biblia v (2Pt 3,13). Spôsob, akým bude svet a vesmír pretvorený, nevieme...
  • Pri poslednom súde dôjde ku skutočnému vzkrieseniu ľudských tiel, ktoré máme teraz.

 

ÔSMY ČLÁNOK VYZNANIA VIERY

1.11. VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO, 

            Milí birmovanci! 

            Vo vyznaní viery sme prišli k tretej Božskej osobe, k Duchu Svätému. Verím v Ducha Svätého, teda v tretiu Božskú osobu, o ktorej hovoríme, že je náš Posvätiteľ, ako hovoríme o Otcovi, že je Stvoriteľ a o Synovi, že je Vykupiteľ. O Duchu Svätom sa dosť málo hovorí, nakoľko je Bohom neznámym, ako tvrdia teológovia. Ale práve vy, birmovanci, by ste mali o Duchu Svätom vedieť čo najviac, pretože je to práve Duch Svätý, ktorého sa chystáte prijať. Duch svätý je vlastne Hýbateľom všetkého dobrého v nás! 

Kto je Duch Svätý?

            Na pomoc si zoberme slová evanjelia podľa Jána (Jn 20,21-23): Ježiš im znova povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás...“ Po týchto slovách dýchol na nich a povedal: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú odpustené, komu zadržíte, budú zadržané.“ 

                            Počuli sme v evanjeliu, že Pán Ježiš dýchol na apoštolov, keď im povedal: „Prijmite Ducha Svätého.“ Prečo na nich dýchol? Ako viete, dýchanie je prejav života. Kde je dýchanie, tam je život. Keď niekto umiera, podržia mu pred ústami zrkadlo a pozorujú, či sa zahmlieva. Takým činom skúmajú, či človek ešte dýcha. Keď sa zrkadlo nezahmlieva, dýchanie už skončilo, človek zomrel. Dýchanie teda znamená život.                       

            V Bohu sa Otec a Syn nevýslovne milujú. Ich podstatou je vzájomná láska. Láska, ktorá vychádza od Otca k Synovi a od Syna k Otcovi je taká veľká, vrúcna, trvalá, nekonečná, že je živá, žijúca a volá sa Duch Svätý.                       

            Duch Svätý je láska alebo vrúcnosť medzi Otcom a Synom. Čiže: Keby sa Otec a Syn prestali milovať, prestal by Boh žiť, Boh by zomrel. Pretože Duch Svätý je život v Bohu a život sa prejavuje dýchaním, môžeme Ducha Svätého po ľudsky nazvať: dýchanie v Bohu. A tak vidíme, že Pán Ježiš preto dýchol pri vyslovení mena Ducha Svätého, aby naznačil, že sväté dýchanie Božej lásky majú od neho prijať aj apoštoli. 

Prejavy a účinky Ducha Svätého

            Pán Ježiš, čo prisľúbil, to aj splnil. Na desiaty deň po svojom nanebovstúpení: „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočíval jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2,1-4).

            Príchod Ducha Svätého sa uskutočnil symbolicky v podobe ohnivých jazykov, ktoré sa rozdelili nad každým z prítomných. Ohnivý jazyk nad jednotlivcami BOL VIDITEĽNÝM ZNAKOM ZOSTÚPENIA TRETEJ Božskej OSOBY. Ohnivé jazyky naznačovali účinkovanie Ducha Svätého v Cirkvi a v jej jednotlivých členoch.                       

            Tak ako sme už spomenuli, podstatou Najsvätejšej Trojice je vzťah lásky. A tak aj podstata účinkov Ducha Svätého v Cirkvi, či v duši človeka sa má prejaviť vzťahom lásky k Bohu a človeku. Ľudia plní Ducha Svätého vedia túto lásku rozdávať aj vo svojom okolí a my pri nich cítime teplo tejto nadprirodzenej lásky, ktorá nás k nim priťahuje. Duch Svätý nepôsobí len v jednotlivcoch, ale v celej Cirkvi. Posilňuje a osvecuje apoštolov a ich nástupcov, biskupov, aby pod vedením rímskeho biskupa, pápeža, smelo, neochvejne a neomylne viedli Boží ľud k spáse.                       

            Pozrite, ako sa apoštoli premenili. Peter stojí pred zástupmi ľudí. Keď ho teraz počujeme hovoriť, zisťujeme, že máme pred sebou celkom nového človeka. Hovorí už nie o Ježišovi, ale v spojení s ním. Jeho vzťah k Pánovi stal sa vonkoncom iným. Z hľadajúceho a dopytujúceho sa stal veriaci a hlásateľ, ktorý vydáva svedectvo a je odhodlaný od tejto chvíle dať sa za Krista ukrižovať. Ako sa to stalo? Azda tak, že uvažoval, premýšľal, analyzoval, skúmal argumenty, aby si vlastnou silou utvoril nové hlboké presvedčenie? To by nebolo stačilo. Vlastnou silou, vlastným rozumom sa k Bohu nedostal. Ale k svojmu doterajšiemu životu prijal zadarmo od Pána nový život, nové dýchanie, Ducha Svätého, ktorý celkom premenil Petra a ostatných apoštolov na nových ľudí, na dospelých, dozretých Božích synov. Vidíme, že Pán Ježiš preto dýchol na nich, aby naznačil, že dostali nové pôsobenie Boha v ich živote.                       

            A teraz sme už na rade my, drahí birmovanci. My sa dakedy nazdávame, že naša cesta k Ježišovi sa má diať takto: že on stojí ďaleko na druhej strane a našou úlohou je, aby sme skúmali, či má pravdu, zhľadávali argumenty, a tak svojím rozumom a svojou vlastnou silou sme sa dajako dostali k nemu. Preto sme aj tak honosne konštruovali argumenty o jestvovaní Boha cestou rozumu a cestou Božieho zjavenia. Lenže takýmto spôsobom sa k nemu nikdy nedostaneme, vraví veľký teológ Romano Guardini. Lebo opravdivá viera v Ježiša, to nie je dokazovanie - argumentácia. Veď Pán Ježiš takto povedal Nikodémovi: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto znovu nenarodí z vody a z Ducha Svätého, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“. Pán tu nespomína dôkazy, argumenty, ale hovorí o znovuzrodení z Ducha Svätého.                       

            V argumentoch spočíva sila vedy, sila viery spočíva v znovuzrodení. Potvrdzuje to napríklad spisovateľ Martin Roger du Gard, odmenený Nobelovou cenou. 

Piše, že Jean Barois mal dcéru Máriu. A pretože opustil svoju manželku, Mária zostala na manželkinej starosti, ktorá ju náležite vychovávala vo viere. Keď mala Mária 20 rokov, ako krásna deva prišla na dlhší pobyt do otcovho domu. Otec chcel túto príležitosť využiť, aby z nej urobil ateistku. Bol presvedčený, že sa mu to podarí, lebo už dlhé roky redigoval ateistický časopis „Rozsievač“, do ktorého písal články proti Bohu, proti duši, proti večnosti, proti Cirkvi, proti náboženstvu. Dal dcére za úlohu, aby pozorne a poctivo prečítala rad - radom všetky jeho ateistické články, ktoré argumentovali proti viere. Dlho, dlho to dcéra čítala pozorne a otvorene. Keď skončila, otec sa jej opýtal: „Už si všetko prečítala?“ „Áno, otče.“ „A aké je teraz tvoje rozhodnutie o viere?“ - „Drahý otče, prosím vás, dajte mi láskavé dovolenie, aby som mohla vstúpiť do kláštora.“ Otca táto odpoveď šokovala. Nezmohol sa na slovo. Dcéra pokračovala: „Žiadne argumenty na svete nie sú silnejšie, než moje šťastie, že milujem Ježiša.“ Jej viera totiž nespočívala na ľudských argumentoch, ale na svätom pôsobení Božej lásky v jej duši. Čo sú proti sile Ducha Svätého dajaké zožltnuté argumenty „Rozsievača“? Otec je dojatý, zlomený a premožený silou jej ducha. Cíti, že tu má dočinenia so silou Ducha Božieho. Prvý raz v živote stojí zoči - voči Božej sile. Zrieka sa svojho ateizmu, stáva sa konvertitom, obracia sa k viere v Boha a sám sprevádza svoju dcéru do kláštora.               

            Z toho vidíme, že sila viery nespočíva v argumentoch, ale že opravdivá, ozajstná pravá viera je dielo a dar Ducha Svätého v nás.               

            Duch Svätý je ten istý dnes, ako bol voľakedy. On je stále tá istá živá, žijúca, nekonečná láska, vychádzajúca od Otca k Synovi a od Syna k Otcovi, ktorú nám Ježiš ponúka.               

            Ale my sme zrejme inakší ľudia, než boli prví kresťania. Pozrite, Panna Mária a apoštoli sa deväť dní sa pripravovali na zoslanie Ducha Svätého a my ideme raz za týždeň na sv. omšu a sme nervózni, keď sa bohoslužba predĺži o pár minút. Či nie sme inakší ako oni? Mária a apoštoli mali Boha v centre svojho života a my ho máme celkom na kraji, na samučkom kraji, kde ho zbadáme, až keď sme v úzkych. Či nie sme inakší ako oni? A tak obsiahnuť Ducha Svätého v toľkej miere ako prví kresťania nedokážeme jednoducho preto, že na rozdiel od prvých kresťanov sme iba priemerní, konvenční, v duchovnej oblasti nepodnikaví, neochotní, malátni.

 

??? OTÁZKY A ODPOVEDE z piatej prednášky ???

 

Kam zostúpil Pán Ježiš po smrti?

Zostúpil k zosnulým, k dušiam spravodlivých, aby im doniesol radostnú zvesť, že ich vykúpil a privádza ich do neba..

Čo urobil Pán Ježiš tretieho dňa po svojej smrti?

Spojil opäť svoju dušu s telom a slávne vstal z mŕtvych.

Čo urobil Pán Ježiš na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní?

Ježiš vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu a tam sa pred ich očami vzniesol do neba.

Čo znamená, že Ježiš sedí po pravici Boha Otca?

To znamená, že aj ako človek vládne božskou mocou a slávou spolu s Otcom i Svätým Duchom.

Príde Ježiš ešte raz na svet?

Áno, príde na konci sveta súdiť všetkých pred všetkými.

Ako sa menuje súd na konci sveta?

Voláme ho posledným alebo aj všeobecným súdom.

Kto je Svätý Duch?

Svätý Duch je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je tretia božská osoba, opravdivý Boh s Otcom a Synom.

Kedy zostúpil zjavne Svätý Duch na apoštolov?

Na 10. deň po nanebovstúpení Pána Ježiša.

Načo prišiel Svätý Duch?

Duch Svätý prišiel na to, aby až do konca sveta účinkoval v Cirkvi a v ľudských dušiach.

Ako účinkuje Duch Svätý v Cirkvi a v dušiach?

Cirkev neviditeľne vyučuje a vedie a ľudské duše povzbudzuje na dobré a posväcuje.

Ktoré sú dary Ducha Svätého?

dar rozumu,

dar múdrosti,

dar rady,

dar sily,

dar poznania,

dar nábožnosti,

 dar bázne Božej.

Prečo sa Duch Svätý zjavil apoštolom v podobe ohňa?

Lebo oheň spôsobuje: silu, svetlo a teplo; a podobne aj Duch Svätý nám ponúka: silu do života, svetlo viery a teplo lásky k Bohu a k blížnemu.

  

Úloha:

Je vyznanie viery (recitovať Verím Boha) modlitbou? Ak, áno, prečo?

S akými prejavmi Ducha Svätého si sa stretol v prostredí v ktorom žiješ a s akými u seba?
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.