Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Telo – chrám Ducha Svätého 6.-9. prikázanie

 Milí birmovanci!

Ak sa niekto previní voči piatemu prikázaniu, sú následky evidentné. Je to zničenie, pripadne narušenie života, zdravia...

Následok previnenie sa voči 6. či 9. prikázaniu môže byť dokonca život. Preto sa tieto prikázania bagatelizujú, dokonca zosmiešňujú. Sú malicherné a zbytočné? Skúsime si na to dať odpoveď v úvahách môjho spolužiaka publicistu Martina Mojžiša, kde sa môžeme dočítať aj toto.

         Dnes budeme hovoriť o téme, ktorá sa v kostoloch málo spomína, a to z toho dôvodu, že na nedeľných sv. omšiach je rôznorodá spoločnosť. Najčastejšie sa ma mladí ľudia pýtajú buď súkromne alebo v spoločenstvách, čo si môžu chlapec a dievča, keď spolu chodia, dovoliť voči sebe. Či je bozk hriechom alebo nie, či môžu snúbenci mať sexuálny styk, keď sa už dobre poznajú, a iné podobné otázky. Prečo sa mladí ľudia pýtajú a prečo to nevedia? Je veľa príčin.

         Na prvom mieste by sa o takýchto problémoch malo hovoriť doma v kresťanskom duchu, lenže takých rodín je málo. Najčastejšie rodičia o takýchto problémoch s deťmi nehovoria. O týchto veciach sa mladý človek najčastejšie dozvedá z ponúk bulvárnych časopisov, bulvárnej televízie a často aj od svojich „bulvárnych“ priateľov... Je len potrebné, aby ste sa nedali oklamať a aby ste tak ľahko nenaleteli pekným a príťažlivým ponukám, ktoré nie vždy musia byť pre vás tým najšťastnejším riešením... 

         Dnes už malému dieťaťu nemôžeme nahovoriť, že ho doniesol bocian... V TEJTO OBLASTI JE POTREBNÉ A NUTNÉ VEĽMI CITLIVO VYSVETĽOVAŤ TAK DEŤOM, AKO AJ VÁM, UŽ DOSPIEVAJÚCEJ ALEBO DOSPELEJ MLÁDEŽI, že čo Boh na človeku stvoril, nič nie je zlé, nič nie je škaredé. Iba ľudská prirodzenosť, narušená hriechom, aj to najlepšie na ľudskom tele zneužije. Veď aj ruku človek zneužije na násilie, rozum na podvádzanie... 

         Pozrite, čo sa dá urobiť rukou. Ruka je na to, aby pomohla slabému, aby pohladila, aby pracovala, aby pomáhala k životu... Ale tá istá ruka dokáže urobiť bolesť alebo pripraviť aj o život. Kto je na vine, ruka? Boh, že ju stvoril? Jasne vieme, že nie, ale že na vine je myslenie, lepšie povedané, vnútorný morálny postoj človeka. Tak aj pohlavné orgány Boh stvoril ako dobré a majú svoje špecifické poslanie, ale záleží od človeka a od jeho morálnosti, ako s nimi nakladá.

          Sv. Otec Ján Pavol II. o mladých povedal toto: „V mladých ľuďoch existuje nesmierny potenciál dobra a tvorivej možnosti. V hĺbke srdca túžia po peknej a čistej láske. Chcú, aby ich láska bola pekná. Pred nimi sa odkrýva prekrásna cesta lásky. Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. Potrebujeme ich NÁDEJ.“

         Sv. Otec často vo svojich príhovoroch k mládeži vyzdvihuje podstatnú vlastnosť mladého ľudského vnútra – je ňou silná N Á D E J na plnosť svojho života, na plnosť lásky. Túto pravdu nám potvrdzuje aj výrok: „Majte nádej, lebo nádej prejde do budúcich pokolení a oživí ich, ale ak vo vás umrie, budúce pokolenia budú z mŕtvych ľudí“. 

         Myslím, že na mieste bude otázka: „Prečo sa v dnešnej dobe tak rýchlo vytráca z mladých ľudských sŕdc ich podstatná vlastnosť, ktorou je silná nádej po plnosti života?“ Odpoveď môžeme nájsť v tejto vete:

 

            LÁSKA DNEŠNÉHO MLADÉHO ČLOVEKA JE ZREDUKOVANÁ IBA NA TELO.

Aby sme sa vyhli blúdeniu a strate lásky a nádeje, dostali sme prikázania. Medzi nimi sú aj tieto: 

6. NEZOSMILNÍŠ. 

9. NEPOŽIADAŠ MANŽELKU BLÍŽNEHO SVOJHO 

            Poznámka k etymológii slova smilstvo: Aj keď som pozeral viac slovníkov a znie ako by malo slovanský pôvod, nedopracoval som sa k zrozumiteľnej odpovedi. Omnoho bežnejšie a modernejšie je slovo - sex. To má podľa mňa pôvod v latinčine. Číslo šesť sa po latinsky povie sex. Je to teda vec šiesteho prikázania a potom by toto moderné slovo malo nepriamo cirkevný, biblický pôvod.

Vzťah chlapca a dievčaťa žitý hlbokým spôsobom nie je iba telo, ale aj ich vnútro. Kto odkrýva iba telo, jeho sexualita môže sa zastaviť iba pri tele a nepôjde ďalej. Túto pravdu nám potvrdzuje aj výzva jedného dievčaťa : „Pozri sa do môjho vnútra, nezastavuj sa iba pri tom, čo je viditeľné. Ja som viac, ako to, čoho sa môžeš dotknúť.“                       

         Sexualita je syntéza tela a vnútra človeka. To nemôže byť len telo. Tam patrí predovšetkým ASPEKT VNÚTORNEJ LÁSKY ZALOŽENÝ NA VZŤAHU DAROVANIA, DÔVERY A VERNOSTI. DAROVANIE TELA MUSÍ VYCHÁDZAŤ Z VNÚTRA PLNÉHO LÁSKY.

          Prenáhlené sexuálne vzťahy nenapomáhajú rast, ale sú príčinou problémov, depresii, hlbokých sklamaní. Tieto vzťahy napomáhajú vzďaľovanie človeka od skutočnej lásky. Je to deformácia skutočnej lásky. Láska je tu zredukovaná na telo, a preto nie je skutočnou láskou, ktorá človeka privádza k naplneniu jeho človečenstva. Veď žiadny dotyk nie je iba fyzický prejav, ale je to prejav vnútra, prejav celej osoby, ktorá sa daruje. Jedno príslovie tvrdí: „Ako je med muchám smrťou, tak mnohým je zmyslová láska záhubou.“

         Je dobré mať pekný rám. Ale k čomu je nám rám, keď chýba vnútro - obraz. Si človekom. Máš telo - rám, ale k čomu ti je, ak tam chýba čisté vnútro, ktoré tvorí pekný obraz. Krása tela má viesť ku kráse ducha.

            V mladých ľudských srdciach tkvie silná NÁDEJ. Je ňou túžba po plnosti života, po pravej a plnej láske. Veď kto by z nás nechcel milovať a byť milovaný. Je tu niekto, kto si chce túto nádej uchovať? Myslím, že všetci. Ak neopustíme niť lásky, ktorá je založená nielen na tele, ale predovšetkým na rozmere vnútra plného dôvery, darovania a vernosti, nikdy z našich sŕdc nádej nevymizne. Na tejto ceste lásky najskôr dosiahneme svoje naplnenie a šťastie.

             Sv. apoštol Pavol už v spomínanom liste Korinťanom píše: „A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ Pavlove slová sú svedectvom o veľkosti, dôležitosti a kráse ľudského tela. sú svedectvom lásky Boha k človeku.

                No položme si otázku: Čo zostáva z týchto chrámov, ako ich nazýva Pavol, po opakovaných nevernostiach manželov? Čo zostáva z týchto chrámov po opakovaných smilstvách a cudzoložstvách zo strany človeka? Sú to často svedectvá rozbitých manželstiev, ľudských sklamaní, nenávisti, podvodu. Sú to svedectvá ľudského egoizmu, sebectva a marenia ľudského šťastia…

         Márne nám budú rôzne rodinné seriály, ktorých názvy ja ani nepoznám, forsírovať manželskú neveru, smilstvo ako zdroj šťastia súčasného človeka. Márne nám budú predkladať a rozprávať o predmanželskej zdržanlivosti a čistote, ako o niečom vyšinutom či neaktuálnom.

         Príkaz Boha „NEZOSMILNÍŠ" a „nepožiadaš manželku blížneho svojho" platí aj pre dnešnú dobu! Prečo? Pretože vždy to bola a vždy to bude jediná cesta ľudského šťastia. Tá najhlbšia ľudská prirodzenosť zostáva aj počas mnoho tisícročí nemeniteľná. Naplnenie ľudského šťastia človeku neprinesú telesné rozkoše či telesné radovánky... Dôkazom toho je nespočetné množstvo zaľúbených párov, ktoré toľko radovánok prežilo, že sa po pár mesiacoch spoločného života muselo rozísť pre rôzne ich egoistické dôvody.

         Človek si môže nájsť desiatky či stovky dôvodov pre naplnenie svojich egoistických, sexuálnych chúťok. Ale chcem vás poprosiť o jedno. Keď to tak zo svojím životom, zo svojím šťastím poriadne dokrútime, neobviňujme z toho Boha. Lebo nedá sa spájať viera, naša nábožnosť s manželskou neverou, smilstvom, cudzoložstvom. Pretože naše telá majú byť svedectvom vyšších hodnôt, o ktorých nám hovorí Pavol: „Bratia, vy ste Božia stavba… Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy." Tieto slová patria každému jednému z nás, či je to manžel, či je to mladý človek, starý, alebo kňaz.      

         Isto sme sa už stretli s námietkou, prečo Boh, resp. prečo Cirkev je v tejto otázke taká prísna, neústupčivá, zaostalá, spiatočnícka. Či nedokáže pochopiť dnešného človeka, nechce mu dopriať ani toľko málo dobra popri tých mnohých problémoch a ťažkostiach života?

         Na tieto otázky či námietky je jedna odpoveď. Jediným dôvodom Krista, či Cirkvi, prečo je ich postoj takýto, je ich veľká láska k človeku. Tento postoj Krista nie je proti človeku, ale pre jeho dobro. Dôkazom pravdivosti týchto slov je aj súčasná situácia manželského života, vysoké percentá rozvodov, rastúce množstvo rozvrátených rodín. Či nemôžeme práve tu nájsť prameň ľudských sklamaní, beznádeje, nedôvery, egoizmu...?

         Pred pár dňami sa ma ženatý muž pýta: „Je veľkým previnením manželská nevernosť s osobou, ktorú mám rád?“ Často sa nevernosť ospravedlňuje láskou, dôverou, túžbou po osobe, ktorá je mi taká blízka, taká sympatická, často tento svoj vzťah nazývame aj ľudský, prirodzený. A zrazu sa nám zdá všetko v poriadku, keby... A to keby je asi tento pohľad. Ako je možné, že tento svoj postoj, skutok, správanie nazývame plným lásky, dôvery, ľudskosti, prirodzenosti, jednoty, vzťahu a tento náš skutok zároveň rozbíja vzťah, ktorý možnože pred mesiacom či rokom sme označili takýmito istými pojmami. Skutok nazvaný skutkom lásky a ľudskosti zároveň sa stáva skutkom sklamania, nedôvery... Odkiaľ táto zmena? Nie je jej prameňom naša túžba po pôžitku, egoizmus, sebectvo...?

         Chlapec od svojej „milovanej“ osoby žiada prejav jej lásky, oddanosti, pravdivosti jej vlastné telo. Chlapcovi nevadí, že svojím súhlasom dievča tratí svoje panenstvo, čistotu... Hodnoty, ktoré sú veľkým darom pre každého človeka. Pretože tieto hodnoty obohacujú a napĺňajú mladosť človeka, sú vždy prínosom a veľkým darom pre budúci manželský život. Pretože tieto hodnoty sú prameňom hlbokých vzťahov dvoch mladých ľudí, prameňom budúcej dôvery a vernosti. Prečo to dnešným mladým ľuďom nevadí? Pretože ich vzájomné vzťahy sú naplnené vzájomnou žiadostivosťou, egoizmom, sebectvom, túžbou po pôžitku...

         Škoda, veľká škoda. No nie natoľko pre Boha či Cirkev, ale škoda pre nás samých. Pretože takéto vzťahy nemôžu naplniť mladosť ľudí, ich manželský život, nemôžu naplniť našu túžbu po šťastí, túžbu po človeku, ktorému by sme neboli ľahostajní.

         Sám som bol raz svedkom rozhovoru asi štyroch dievčat, ktoré mali okolo šestnásť rokov, kde jedna z nich povedala, že chlapec musí vyskúšať štyri alebo päť dievčat, aby si mohol potom správne vybrať. Ja som sa jej na to spýtal, či by sa jej páčilo, keby sa dozvedela, že je to práve ona, ktorá je štvrtá alebo piata vyskúšaná. Vtedy mi zahanbene odpovedala, že si to vôbec neuvedomila, čo povedala, a že mám pravdu.

            DAR SEXUALITY:

         Sexualita u človeka nemožno považovať za zlú, pretože nič prirodzené nemôže byť zlé. Človek má právo sexualitu žiť, pretože mu to patrí z podstaty jeho bytosti. Isteže, má to svoj čas, priestor a spôsob.

         Sú takí, ktorí v pohlavnosti vidia čosi zásadne zlého. Iní zase tvrdia, že pohlavnosť nemá mravný význam, že ju treba chápať a nasycovať ako každú prirodzenú potrebu (hlad, smäd). Sú to dve krajnosti, ktoré nie sú správne. Z kresťanského stanoviska či pohľadu nemôže byť ani reči o nejakom pohŕdaní sexualitou. Kresťanovi nie je zakázané poznať hodnoty sexuality, o nich hovoriť, tieto realizovať, ale musí to byť pravdivo a pre pravdu.

         SEXUALITA MÁ BYŤ POD VLÁDOU ĽUDSKÉHO DUCHA. TELO, SEXUALITA NESMIE OVLÁDNUŤ DUCHA ČLOVEKA, ALE MÁ BYŤ POD JEHO KONTROLOU.

Poslanie sexuality

 Sexuálny pud má v ľudskom spoločenstve spĺňať dve významné požiadavky:

 1. má byť prameňom naplnenia manželskej lásky, ktorá pomáha niesť manželom kríž života,
 2. má viesť ľudí svojou sprievodnou rozkošou k plodeniu, k udržaniu rodu.

 Toto poslanie pohlavného pudu je uložené ľuďom samým Stvoriteľom človeka. Boh sám vyslovil: „Ploďte sa a množte a naplňte zem“ (Gen 1, 28).

                ČISTOTA SRDCA:

         Medzi veľké hodnoty, ktoré nám pomáhajú na zemi šťastne a radostne žiť a prísť do neba, patrí čistota srdca. Pán Ježiš ju v „Reči na hore“ zaradil medzi hlavné požiadavky nového života: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8).

 ČISTOTA SRDCA SPOČÍVA V ÚCTE K ĽUDSKÉMU TELU A V OVLÁDANÍ POHLAVNÉHO PUDU.

 1. V dôsledku dedičného hriechu je naša čistota veľmi krehká a zraniteľná. Preto musíme o ňu bojovať a strážiť si ju. Vytrvalá ochrana a pestovanie čistoty srdca je najmä v tom, že sa vyhýbame všetkému, čo by nám ju mohlo ohroziť. Chránime sa zlých kníh, neslušných obrazov, nevhodných priateľstiev a podobne. Tu osobitne platia slová Svätého písma: „Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom!“ (Sir 3, 27)
 2. Naša čistota sa prejavuje aj v rečiach, keď o ľudskom tele rozprávame iba s úctou. Určite dvojzmyselné vtipy nepomáhajú, ale skôr ničia čistotu ľudského srdca. Naše oblečenie má byť vždy slušné, aby nikoho nepohoršovalo.
 3. Na obranu čistoty používame aj pomôcky a zbrane: modlitbu, sviatosti a sebazaprenie. Vyskúšanou pomôckou pri ochrane čistoty je najmä modlitba k Panne Márii. Veľmi účinne nám pomáha aj pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia a najmä časté sväté prijímanie. Najúčinnejšou zbraňou pri obrane čistoty je sebazaprenie.

Hriechy proti čistote

 1. Smilstvo - je pohlavný styk dvoch slobodných. Ten, kto hľadá túto rozkoš mimo manželstva, prehreší sa proti prirodzenému poriadku a spácha smilstvo.
 2. Cudzoložstvo je pohlavný styk slobodného so žijúcim v platnom manželstve. Za osobitne ťažké treba pokladať cudzoložstvo vo dvoch manželstvách, kde sú zasiahnuté aj deti.
 3. Prostitúcia - ide o oddanosť pohlavnej aktivite za peniaze, o predávanie tela. Je buď verejná (verejné domy), alebo tajná. V prostitúcii ide o hrubé zneužívanie ľudskej bytosti, o fyzické a duchovné otroctvo.
 4. Krvismilstvo - ide o pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými, ktorí podľa prirodzeného a cirkevného zákona nemôžu žiť v manželstve, pretože je tu prekážka.
 5. Svätokrádež - pohlavná aktivita poškvrňuje Bohu zasvätenú osobu, ktorá sa zasvätila sľubom čistoty.
 6. Znásilnenie - ide o násilne vykonanú pohlavnú aktivitu na žene či na dievčati.
 7. Homosexualita - je pohlavný vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia. Tento protiprirodzený sklon môže byť vrodený alebo získaný bez vlastnej viny. Takto postihnutý jedinec má ovládať svoju zvrátenú žiadostivosť podobne ako ktorúkoľvek inú hriešnu túžbu.
 8. Masturbácia (onánia, sebaukájanie) - je úmyselné dráždenie pohlavných orgánov na vyvolanie sexuálnej rozkoše. Odborne sa tiež volá. Ipsácia – z latinského slova ipsum – sám. Mohli by sme to preložiť ako zosamotnenie, či zosebštenie. A tu vidno, k čomu vedie tento hriech a ako môže deformovať človeka.
 9. Pornografia - ponúka verejnosti pohlavné scény, patriace do najintímnejšej oblasti života. Hrubo uráža posvätný účel pohlavného života.

 

??? OTÁZKY A ODPOVEDE??? 

 1. V čom spočíva čistota sexuality?

1.      v úcte k ľudskému telu,

2.       v ovládaní pohlavného pudu.

2. Aké pomôcky odporúča Kristus na obranu čistoty?

1.      Modlitbu

2.       Sebazaprenie

3.       Sviatosti

 3. Čo je opakom čistoty?

Nezvládnutá zmyselnosť.

3. Aká je to zdeformovaná láska?

Je to láska zredukovaná iba na telo.

 4. Čo chýba zdeformovanej láske?

Chýba jej pohľad dovnútra človeka, naplnený dôverou, vzťahom darovania, vernosti, poznania...

 5. Čo prináša človeku zdeformovaná láska?

Prináša tragédiu rozbitých manželstiev, ľudských sklamaní, nenávisti, nedôvery, podvodu, ľudského egoizmu, sebectva a marenia ľudského šťastia....

 6. Kedy je pohlavnosť správna?

Keď je pod vládou a kontrolou ľudského ducha.

7. Hriechy proti čistote:

1.      Smilstvo – pohlavný styk dvoch slobodných.

2.      Cudzoložstvo – pohlavný styk mimo svojho manželstva.

3.      Prostitúcia – predávanie svojho tela za peniaze.

4.      Krvismilstvo – pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými.

5.      Svätokrádež – pohlavný styk Bohu zasvätenej osoby.

6.      Znásilnenie – násilne vykonaný pohlavný styk.

7.      Homosexualita – pohlavný vzťah medzi rovnakými pohlaviami.

8.      Masturbácia, sebaukájanie – úmyselné dráždenie pohlavných orgánov na vyvolanie rozkoše.

9.      Pornografia – ponuka pohlavných scén verejnosti.

 

 Viac k tejto téme sa dočítate aj v Katechizme Katolíckej cirkvi čísla textu: 2331-2400. a 2514-2533. Ak nemáš je na vébe. Aby si nemusel hľadať, tu je link: http://www.katechizmus.sk/

 Úloha:

Prečo je podľa teba potrebná predmanželská sexuálna zdržanlivosť (prípadne prečo nie je potrebná)?
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.