Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Deti sa zhromaždia pri bráne kostola, odkiaľ ich kňaz oblečený do omšového rúcha privedie k oltáru.

Na čele sprievodu sa nesie kríž, vedľa kríža sú dvaja miništranti so zažatými sviecami, potom ďalší prisluhujúci, kňaz a za ním idú deti, ktoré sprevádzajú rodičia a krstní rodičia. Medzitým sa spieva primeraná pieseň (Úvodný spev). Kňaz po primeranom uctení oltára začne zvyčajným spôsobom sláviť svätú omšu.

Po pozdrave sa prihovorí deťom takto alebo podobne:

Drahé deti, Pán Ježiš nás zhromaždil, aby sme s ním slávili Poslednú večeru. V nej sa nám dáva ako chlieb života. Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Pánu Ježišovi a že budete mať prvý raz plnú účasť na svätej omši. Prijmete na Baránkovej hostine Chlieb z neba, samého Pána Ježiša. Včera sme sa vo sviatosti zmierenia očistili od hriechov. Pán Ježiš nás zmieril so svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a sestrami. Naše duše oplývajú radosťou. Vyjadríme to navonok chválospevom.

Kňaz intonuje chválospev SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH. Potom sa v omši pokračuje zvyčajným spôsobom. V liturgii slova sa odporúča, aby na prednese čítaní pred evanjeliom a pri medzispevoch mali účasť niektoré deti alebo ich rodina. Po krátkej homílii je obrad Obnovenia krstných sľubov. Deti si zapália svoje krstné sviece od veľkonočnej sviece (je vhodné, aby vtedy boli pri nich rodičia alebo krstní rodičia); všetci stoja.

Kňaz sa prihovorí rodičom a krstným rodičom:

Milí rodičia a krstní rodičia, pred niekoľkými rokmi ste tieto priniesli na krst. Deti sa vtedy znovuzrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar: účasť na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa nich božský život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru v Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil deťom krst.

Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali Oltárnu sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační, a oslavujeme Pána, lebo je dobrý.

 

Potom sa kňaz prihovorí deťom:

Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali vieru, v ktorej ste boli pokrstené, a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a prijmete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojimi ústami a svojím srdcom pred svojimi rodičmi a krstnými rodičmi a pred celou farskou rodinou, a sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti.

Pýtam sa vás: Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí?

Deti: Zriekam.

Kňaz: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech?

Deti: Zriekam.

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu?

Deti: Zriekam.

 

Potom kňaz vyžiada trojité vyznanie viery:

Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Deti: Verím

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna s nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Deti: Verím.

Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Deti: Verím.

Kňaz: Chcete sa bližšie primknúť k Pánu Ježišovi a verne mu slúžiť v katolíckej Cirkvi?

Deti: Chcem.

Kňaz: Chcete sa zbožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch?

Deti: Chcem.

Kňaz: Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný.

Všetci: Amen.

Deti zhasnú sviece. Krédo sa vynecháva. Nasleduje modlitba veriacich. Po nej nasleduje Bohoslužba obety. Odporúča sa, aby chlieb a víno k oltáru priniesli niektoré deti. Je veľmi žiadúce, aby deti prijímali z hostií konsekrovaných v tejto omši.

 

Pred eucharistickou modlitbou kňaz povie:

Na oltári sú položené dary: chlieb a víno. Teraz v eucharistickej modlitbe pozdvihneme si srdcia k Bohu, budeme vzdávať vďaky, potom budem prosiť nebeského Otca, aby slovami a úkonmi Ježiša Krista Duch Svätý premenil chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista, a napokon po spoločnej modlitbe Pána zúčastníme sa na Baránkovej hostine, na ktorej prijmeme Kristovo telo ako Chlieb života.

Teraz nasleduje Eucharistická modlitba, ktorá je zakončená záverečnou doxológiou (spev Skrze Krista,...).

Po nej nasleduje obrad prijímania. Je vhodné, keď každé dieťa sprevádza k svätému prijímaniu otec alebo matka alebo niektorý krstný rodič.

Po sv. prijímaní ako pieseň chvály kňaz spolu s deťmi spieva pieseň „Pesničku ti zaspievam“ alebo „Chváľte Pána, všetky národy“  alebo recituje s nimi „Čím sa odvďačíme Pánovi“ alebo „Pán môj a Boh môj“.

Pred požehnaním, ktoré je slávnostné, kňaz sa prihovorí deťom, rodičom, krstným rodičom a povzbudí ich, aby vytrvali v Božej milosti. Odporúča sa namiesto litánií alebo po litániach udeliť prvoprímajúcim požehnanie.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.