Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Keďže liturgia Veľkonočnej vigílie je bohatá a prežívame ju raz do roka, aby sme jej porozumeli, predkladám program a vysvetlenie: 

Obrady Veľkonočnej vigílie

Turzovka, Farský kostol, 26.3.2016, Biela sobota

Vyloženie Monštrancie (9:00)

             Kňaz v albe alebo superpelícii s fialovou štólou, prípadne vo fialovom pluviáli, príde do euch, kaplnky a vyloží Eucharistiu v monštrancii k poklone, Kľakne si a v tichosti adoruje. Modlí sa podľa knihy Kvetná nedeľa a veľkonočné Trojdnie, s. 83.


 Veľkonočná vigília (18:30)

Pred slávením Veľkonočnej vigílie sa o 18:00 ukončí poklona v Božom hrobe. Celebrant v albe alebo superpelícii s fialovou štólou príde k Božiemu hrobu a pred sviatosťou sa krátko modlí. (Kvetná nedeľa a veľkonočné Trojdnie, s.84)

Treba pripraviť:

                albu a biely ornát

Na lucenárium

             stojan na Paškál,

             veľkonočnú sviecu s hrudkami tymianu,

             knôtik, alebo tenkú sviecu,

             oheň, kliešte na nabratie ohňa (alebo lopatka),

             kadidlo s navikulou,

             sviečky pre obrad svetla a obnovenie krstných sľubov.

Knihy:

             Obrady Kvetnej nedele a Veľkonočného trojdnia,

             Lekcionár I.,

             Spoločné modlitby veriacich,

             Misál.

Liturgia krstu

             asperges,

             nádoba s vodou, 

 

 1. časť: Slávnostný začiatok vigílie: obrad svetla 

Požehnanie ohňa a príprava veľkonočnej sviece

            Pred začatím obradov akolyti prestrú plachtu na oltár a položia nezažaté sviece.

V kostole sú zhasnuté všetky svetlá. Na vhodnom mieste mimo kostola sa pripraví oheň (kliešte alebo lopatka na naloženie ohňa do kadidla, sviečky pre asistenciu). Zo sakristie si všetci v asistencii vezmú sviecu. Všetci zídu pred oltár, hlboko sa uklonia a stredom kostola prejdú k ohňu. Mikrofonista sa postará o prenosný mikrofón, akolyta nesie Paškál a druhý nesie hrudky tymianu, turifer nesie kadidlo s navikulou. Potom tento oheň požehná a do veľkonočnej sviece vryje symbolicky kríž; nad kríž napíše písmená gréckej abecedy Α a Ω a medzi ramená kríža vpíše štyri číslice bežného roku. Nakoniec do sviece vsadí v podobe kríža päť hrudiek tymianu. Od posväteného ohňa zapáli veľkonočnú sviecu. Nasleduje sprievod do prezbytéria. Kňaz nesie zapálenú pozdvihnutú veľkonočnú sviecu a trikrát zaspieva: „Kristus svetlo sveta“; pri ohni prvýkrát, pod chórom pozdvihne sviecu a druhýkrát zaspieva,  pri oltári tretíkrát a všetci odpovedajú: „Bohu vďaka“.

Po príchode k oltáru, veriaci majú v rukách zažaté sviece a kňaz postaví Veľkonočnú sviecu na svietnik pripravený vedľa ambony. Kňaz potom prejde k sédesu. Naloží do kadidelnice tymián zíde k Paškálu, okiadza ho, potom okiadza knihu, z ktorej prednesie Veľkonočný chválospev. Svetlo zapálené iba pri ambone.

  Komentár: (počas prípravy kadidla) 

             Počas chválospevu všetci stoja a držia v rukách zažaté sviece.

          Po chválospeve všetci zhasnú sviece a sadnú si. Prisluhujúcim a asistencii miništranti pozbierajú sviece a odnesú ich do sakristie.

 • Komentár: (po Veľkonočnom chválospeve) 
 1. časť: Liturgia slova 

Nasledujú čítania. Určených je deväť čítaní, no ak to vyžadujú pastoračné dôvody čítajú sa iba tri čítania zo Starého zákona, jedno z Nového zákona a Evanjelium. Treba pamätať na to, že čítania sú podstatnou zložkou tejto vigílie. Po čítaniach a žalme celebrant prednesie modlitbu po každom čítaní výzvou: „Modlime sa“. 

 1. čítanie: Ex 14, 15-15,1 (č.3.)
 2. čítanie: Iz 54,5-14 (č. 4)
 3. čítanie: Iz 55, 1-11 (č.5.)

Po poslednom SZ čítaní s príslušným medzispevom a modlitbou nasleduje komentár. 

 • Komentár: (po poslednom čítaní zo Starého zákona) 

Po poslednom čítaní zo SZ a komentári nasleduje oslavná pieseň: Sláva Bohu na výsostiach. Zapália sa všetky svetla. Zvonia pritom zvony na veži,  miništranti primerane zvonia na zvončekoch pri vstupe zo sakristie a pri oltári (stačí zvoniť počas predohry). Po speve celebrant prednesie modlitbu (misál, s. 215), akolyta zažne na oltári sviece a nasleduje čítanie z listu apoštola Pavla: Rim 6, 3 – 11. Po čítaní všetci vstanú a organista trikrát zaspieva slávnostné Aleluja. Potom spevák od ambony spieva Žalm 118 (Ž 118, 1 – 2. 16ab – 17. 22 – 23.) s refrénom Aleluja.

Na Evanjelium turifer prinesie kadidlo diakonovi podá navikulu a kňaz vloží do kadidla tymian. Na evanjelium sa sviece neprinášajú.

          Po evanjeliu nasleduje homília, po nej komentár. 

 • Komentár: 
 1. časť: Liturgia krstu 

          Potom nasledujú litánie ku všetkým svätým počas ktorých všetci stoja a svätenie vody. Po skončení litánií kňaz obrátený smerom k prameňu so zopätými rukami prednesie modlitbu požehnania. Miništrant vezme Veľkonočnú sviecu a podá ju kňazovi, ktorý ju trikrát ponorí a pokračuje v modlitbe.

Kňaz vytiahne sviecu z vody, počas toho sa spieva antifóna Oslavujte Pána pramene..., a diakon ju odnesie na svietnik.

/Obrady veľkej noci s. 105 – liturgia krstu/            

Obnovenie krstných sľubov

              Štyria prisluhujúci si zapália sviece od Paškálu a toto svetlo roznesú po chráme (stredom kostola, dvaja nech idú hneď na chór) – ešte počas komentára.

Potom sa kňaz prihovorí všetkým veriacim a prednesie výzvy pri obnovení krstných sľubov. Potom kňaz pokropí ľud svätenou vodou. Všetci spievajú pieseň JKS č. 484 – Tiekla voda.

          Keď kňaz pokropí ľud, vráti sa na sedes. Počas kropenia ľudu prenesie akolyta krstnú vodu z oltára do krstiteľnice. Krédo sa vynecháva a hneď nasleduje Modlitba veriacich.

Modlitba veriacich 

          Nasleduje komentár.

             Bohoslužba teraz pokračuje slávením Eucharistie. Pri obetovaní položme v duchu na oltár všetky svoje radosti a žiale, úspechy i sklamania, ale predovšetkým svoje srdcia. 

 1. časť: Liturgia Eucharistie

Krédo sa vynecháva a hneď nasledujú modlitby veriacich. 

Nad obetnými darmi

              Misál, s. 224. 

Pieseň vďaky 

             Veľkonočná I., misál s. 473. 

Eucharistická modlitba 

             Rímsky kánon s vlastnou vložkou V spoločenstve a Prosíme ťa, Bože. Misál s. 165. 

Sväté prijímanie: 

Modlitba po prijímaní 

             Misál, s. 225. 

 1. časť: Procesia 

Po prijímaní celebrant vloží hostiu do monštrancie a po modlitbe po prijímaní všetci asistujúci zídu pred oltár, celebrant incenzuje sviatosť. Pieseň: „Vstal so zmŕtvych“ a zbor s veriacimi pokračuje v speve. Celebrant prijme vélum, vezme monštranciu a zbor trikrát spieva: „Pokoj vám ja som to“. Potom znovu zaspieva. „Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych“. Nasleduje sprievod cez kostol a okolo kostola podľa zvyklostí. Pred sviatosťou idú turiferi, ktorí striedavo incenzujú. Na čele sa nesie kríž a socha Zmŕtvychvstalého. Zvonia zvony. Po návrate sa spieva „Tantum Ergo“ a požehnanie Sviatosťou oltárnou.

Na zakončenie sa spieva mariánska antifóna raduj sa nebies kráľovná.                                                                                                           

Komentáre

 Na úvod

Vážení prítomní, v mene pána farára a pánov kaplánov, vás vítam v našom farskom kostole. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána a vigília, ktorú začneme o chvíľu vonku sláviť, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za hlavnú vigíliu. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.

            Už od začiatku ju Cirkev slávila každý rok ako slávnosť slávnosti, najmä nočnou vigíliou. Je to noc keď Kristus premohol smrť a vstal z mŕtvych. Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej viery a nádeje, krst a birmovanie nás uvádzajú do veľkonočného tajomstva; spolu s ním sme zomreli, s ním budeme vzkriesení a s ním budeme aj kraľovať.

Dnešná bohoslužba má štyri časti: obrad svetla, ktorý sčasti bude vonku, bohoslužbu slova, liturgiu krstu a liturgiu Eucharistie.

Začneme ju obradom svetla, pretože vzkriesený Kristus neumiera, ale žije novým, večným životom a svieti celému svetu ako záruka do tohto života.

Na začiatku v kostole zhasnú všetky svetlá. Kňaz s prisluhujúcimi pôjde von k miestu, kde bude posvätený oheň a od neho sa zapáli veľkonočná svieca – paškál. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým i posledným písmenom gréckej abecedy – alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vloží do sviece aj hrudky tymianu na pamiatku oslávených Kristových rán.

Po skončení týchto úkonov, veľkonočná svieca sa ako symbol vzkrieseného Krista ponesie v sprievode k oltáru. Na každé zvolanie "Kristus, svetlo sveta" odpovieme "Bohu vďaka". Po druhom zvolaní si od paškálu zapália sviečky miništranti a od nich my ostatní. 

Po príchode do presbytéria

Nasleduje veľkonočný chválospev, ktorý nás vyzýva k radosti; ospevuje dnešnú slávnu noc, Božiu dobrotu, vznešený spôsob nášho vykúpenia a nakoniec prosí nebeského Otca, aby nám svietil v našom živote svetlom, ktorým je Ježiš Kristus, a ktorého zažatá veľkonočná svieca symbolizuje. Počas celého veľkonočného chválospevu budeme všetci stáť s horiacimi sviecami v rukách. 

Po veľkonočnom chválospeve

Bratia a sestry, teraz nasleduje veľmi dôležitá časť tejto vigílie – bohoslužba slova. Počúvajme Božie slovo dôsledne a pozorne, a modlime sa, aby v nás Boh dovŕšil dielo vykúpenia, ktoré Kristus uskutočnil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Sviece už môžete pozhasínať. 

Pred prvým čítaním: Prechod cez Červené more: Ex 14, 15 - 15, 1

Východ z Egypta je zapísaný vo vedomí Izraela ako základná udalosť, ktorou sa začína ich spása, lebo Egypt znamenal otroctvo. Na ceste k slobode museli prejsť Červené more. Apoštol Pavol nazýva prechod cez Červené more predobrazom krstu, v ktorom sme spolu s Kristom zomreli a vstali z mŕtvych. Záchrana v Červenom mori je predobrazom záchranného Božieho zásahu na konci čias.

Izrael bol vyvedený z Egypta na slobodu. Nepomáha im ich sila, ale Boží zásah: more, ktoré sa rozdelí, a poslušné vody, ktoré ich nechajú prejsť, sa potom stávajú aj znakom trestu. Boh riadi dejiny a Boh súdi. 

Pred druhým čítaním Večné milosrdenstvo Pánovo: Iz 54,5-14

V nasledujúcom čítaní predpovedal prorok zúfalému zvyšku židovského národa v babylonskom zajatí záchranu, Božie milosrdenstvo. Cirkev považuje toto proroctvo za splnené v Ježišovi Kristovi, ktorý nám zjavil lásku svojho Srdca a uzavrel s ľudstvom natrvalo Novú zmluvu.

Pred tretím čítaním Spása je dar pre všetkých: Iz 55, 1 - 11

Poďte k vodám všetci, čo ste smädní.“ Voda prisľúbená prorokom je Duch Svätý, prúdiaci z Pánovej smrti a zmŕtvychvstania; je milosť, ktorá obnovuje dušu, očisťuje ju od každého zla a spája ju s Bohom.

Boh nechce iba príležitostne pomáhať, ale chce byť „večnou zmluvou“. Od ľudu sa žiadajú isté predpoklady: má si byť vedomý smädu a hladu, čiže vlastnej chudoby, a otvoriť sa Božím darom. Úprimne má hľadať Pána a veriť jeho slovu. 

Po poslednom čítaní zo Starého zákona

A teraz nastala chvíľa, keď tento chrám zaplesá veľkonočnou radosťou. Kňaz zaspieva slávnostné Gloria – Sláva Bohu na výsostiach - a opäť zaznejú radostné tóny organu i hlahol zvonov, ktoré od zeleného štvrtka mlčali. Tento chrám i celý svet zaplaví radostná zvesť, že Kristus slávne vstal z mŕtvych. Na znak toho sa od veľkonočnej sviece zapália sviece na oltári a prinesie sa socha zmŕtvychvstalého.

Potom si túto zvesť vypočujeme i z novozákonného čítania a z evanjelia. 

Po homílii (pred litániami)

            Tretiu časť vigílie tvorí liturgia krstu. Prvou a najdôležitejšou sviatosťou je krst. Máme pred očami, že krstom sme začlenení do Cirkvi a v Litániách ku všetkým svätým budeme spoločne prosiť, aby nám Pán udelil dar vytrvalosti vo viere.

Potom kňaz posvätí krstnú vodu, ktorá je mocou Ducha Svätého nositeľkou nového božského života. 

Po litániách po svätení krstnej vody

Teraz si všetci obnovíme krstné sľuby. Verejne sa zriekneme hriechu, vyznáme svoju vieru. Všetky tieto úkony a slová nám majú pripomenúť náš vlastný krst, keď sme s Kristom duchovne povstali k novému životu. Pri tomto obrade môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Teraz všetci vstaneme a zapálime si sviece. 

Po modlitbe po prijímaní.

V našich krajoch sa zvykne osláviť Kristovo vzkriesenie zvlášť slávnostným spôsobom. Pripraví sa monštrancia a kňaz v tichosti incenzuje Najsvätejšiu Sviatosť. Potom sa zaintonuje: Vstal som zmŕtvych. Po trojnásobnom: Pokoj vám, ja som to. Aleluja budeme spievať: Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych. Všetci sa zapojíme do procesie na čele s krížom a sochou zmŕtvychvstalého Krista.

Po návrate a po požehnaní sa spieva antifóna Raduj sa nebies Kráľovná s príslušnou modlitbou.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.