Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Na úvod: 

Vážení prítomní, v mene pána farára a pána kaplána, vás vítam v našom farskom kostole. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána a vigília, ktorú začneme o chvíľu vonku sláviť, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za hlavnú vigíliu. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.

            Už od začiatku ju Cirkev slávila každý rok ako slávnosť slávnosti, najmä nočnou vigíliou. Je to noc keď Kristus premohol smrť a vstal z mŕtvych. Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej viery a nádeje, krst a birmovanie nás uvádzajú do veľkonočného tajomstva; spolu s ním sme zomreli, s ním budeme vzkriesení a s ním budeme aj kraľovať.

Dnešná bohoslužba má štyri časti: obrad svetla, ktorý sčasti bude vonku, bohoslužbu slova, liturgiu krstu a liturgiu Eucharistie.

Začneme ju obradom svetla, pretože vzkriesený Kristus neumiera, ale žije novým, večným životom a svieti celému svetu ako záruka do tohto života.

Na začiatku v kostole zhasnú všetky svetlá. Kňaz s prisluhujúcimi pôjde von k miestu, kde bude posvätený oheň a od neho sa zapáli veľkonočná svieca – paškál. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým i posledným písmenom gréckej abecedy – alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vloží do sviece aj hrudky tymianu na pamiatku oslávených Kristových rán.

Po skončení týchto úkonov, veľkonočná svieca sa ako symbol vzkrieseného Krista ponesie v sprievode k oltáru. Na každé zvolanie "Kristus, svetlo sveta" odpovieme "Bohu vďaka". Po druhom zvolaní si od paškálu zapália sviečky miništranti a od nich my ostatní. 

Po príchode do presbytéria

Nasleduje veľkonočný chválospev, ktorý nás vyzýva k radosti; ospevuje dnešnú slávnu noc, Božiu dobrotu, vznešený spôsob nášho vykúpenia a nakoniec prosí nebeského Otca, aby nám svietil v našom živote svetlom, ktorým je Ježiš Kristus, a ktorého zažatá veľkonočná svieca symbolizuje. Počas celého veľkonočného chválospevu budeme všetci stáť s horiacimi sviecami v rukách.

Po veľkonočnom chválospeve

Bratia a sestry, teraz nasleduje veľmi dôležitá časť tejto vigílie – bohoslužba slova. Počúvajme Božie slovo dôsledne a pozorne, a modlime sa, aby v nás Boh dovŕšil dielo vykúpenia, ktoré Kristus uskutočnil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Sviece už môžete pozhasínať. 

Pred prvým čítaním: Ex 14, 15 - 15, 1

Východ z Egypta je zapísaný vo vedomí Izraela ako základná udalosť, ktorou sa začína ich spása, lebo Egypt znamenal otroctvo. Na ceste k slobode museli prejsť Červené more. Apoštol Pavol nazýva prechod cez Červené more predobrazom krstu, v ktorom sme spolu s Kristom zomreli a vstali z mŕtvych. Záchrana v Červenom mori je predobrazom záchranného Božieho zásahu na konci čias.

Izrael bol vyvedený z Egypta na slobodu. Nepomáha im ich sila, ale Boží zásah: more, ktoré sa rozdelí, a poslušné vody, ktoré ich nechajú prejsť, sa potom stávajú aj znakom trestu. Boh riadi dejiny a Boh súdi. 

Pred druhým čítaním Bar 3, 9-19.32-4,4

Pôstna kázeň z knihy proroka Barucha nie je určená len členom starozákonného Božieho ľudu, ale chce osloviť aj nás. Hoci sa priznávame k Bohu, Otcovi Ježiša Krista, vo svojom každodennom živote často konáme tak, akoby ho nebolo. Aj medzi kresťanmi je totiž rozšírený názor, že je rozumnejšie žiť podľa pravidiel hry tohoto sveta, tejto doby, ako podľa Božích pravidiel. 

Pred tretím čítaním Ez 36, 16-17a, 18-28

Prorok Ezechiel vyčíta zajatým Židom, ako často bol vyvolený národ svojmu Bohu na hanbu a potupu. A predsa Boh zostáva verný svojmu ľudu, nielen z lásky a milosrdenstva, ale tiež pre vlastnú česť. Prostredníctvom Ježiša Krista ustanovil Boh nový poriadok a daroval im možnosť zostať mu verní. Kto však je členom nového – novozákonného Božieho ľudu, mal by z lásky k Bohu priložiť svoju ruku k dielu a tak vyjadriť vďaku za všetko svojmu Bohu.

Po poslednom čítaní zo Starého zákona

A teraz nastala chvíľa, keď tento chrám zaplesá veľkonočnou radosťou. Kňaz zaspieva Sláva Bohu na výsostiach a opäť zaznejú radostné tóny organa i hlahol zvonov, ktoré od zeleného štvrtka mlčali. Tento chrám i celý svet zaplaví radostná zvesť, že Kristus slávne vstal z mŕtvych. Na znak toho sa od veľkonočnej sviece zapália sviece na oltári a prinesie sa socha zmŕtvychvstalého.

Potom si túto zvesť vypočujeme i z novozákonného čítania a z evanjelia.

 

Po homílii (pred litániami)

            Tretiu časť vigílie tvorí liturgia krstu. Prvou a najdôležitejšou sviatosťou je krst, ktorým sme začlenení do Cirkvi. V litániách ku všetkým svätým budeme spoločne prosiť, aby nám Pán udelil dar vytrvalosti vo viere.

Potom kňaz posvätí krstnú vodu, ktorá je mocou Ducha Svätého nositeľkou nového božského života.

Po litániách  - po svätení krstnej vody

Teraz si všetci obnovíme krstné sľuby. Verejne sa zriekneme hriechu, vyznáme svoju vieru. Všetky tieto úkony a slová nám majú pripomenúť náš vlastný krst, keď sme s Kristom duchovne povstali k novému životu. Pri tomto obrade môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Teraz všetci vstaneme a zapálime si sviece. 

Po modlitbe po prijímaní.

V našich krajoch sa zvykne osláviť Kristovo vzkriesenie zvlášť slávnostným spôsobom. Pripraví sa monštrancia a kňaz v tichosti incenzuje Najsvätejšiu Sviatosť. Potom sa zaintonuje: Vstal som z mŕtvych. Po trojnásobnom: Pokoj vám, ja som to, Aleluja, budeme spievať: Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Všetci sa zapojíme do procesie na čele s krížom a sochou zmŕtvychvstalého Krista.  Počas procesie bude požehnané naše mesto.

V prípade dažďa:

Potom kňaz pôjde požehnať naše mesto k bráne kostola.

Po návrate zaspievame Te Deum a dostaneme požehnanie.

Zajtra sú sv. omše ako bývajú v nedeľu. V Turzovke o 7:00, 10:00 a 11:15. V Turkove o 8:30, v Dlhej o 9:45.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.