Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Predstavenie kandidátov 

Po homílii pán kaplán v mene všetkých animátorov (pripadne animátor) predstaví tých, ktorí majú byť vyvolení, takto alebo podobne. 

Pán farár, teraz, keď sa blíži sviatosť birmovania v našej farnosti, tu prítomní pokrstení mladí ľudia, dôverujúci Božej milosti a sile Ducha Svätého, podporovaní modlitbou a príkladom tohto farského spoločenstva žiadajú, aby sa im dovolilo pristúpiť k sviatosti birmovania.

Na začiatku školského roka sa zišli animátori, ktorí sa podujali na neľahkú úlohu, s pomocou Božou pripraviť prihlásených farníkov k sviatosti birmovania. Žiadatelia o vysluhovanie sviatosti birmovania boli zadelení do desiatich skupín.

V mene animátorov predkladám farníkom toto svedectvo: (Všeobecne povie koľko v ktorej skupine bolo členov, koľkí prestali s prípravou, koľkí sú presunutí na ďalší rok...)

 Celebrant odpovie: 

Nech sa postavia kandidáti spolu so svojimi birmovnými rodičmi 

Potom sa celebrant obráti k prítomným a povie im takto alebo podobne: 

Svätá Božia Cirkev chce si byť istá, že títo pokrstení mladí ľudia sú súci prijať sviatosť birmovania a stať sa tak dospelými kresťanmi. 

Obráti sa k birmovným rodičom: 

Preto vás, budúci birmovní rodičia žiadam, aby ste vydali svoje svedectvo: Usilujú sa vaši budúci birmovní synovia a dcéry žiť podľa viery? 

Birmovní rodičia odpovedia: 

Áno, usilujú. 

Celebrant: 

Snažia sa počúvať Božie slovo, a uvádzať ho do svojho každodenného života a žiť s Bohom? 

Birmovní rodičia odpovedia: 

Áno, snažia. 

Celebrant: 

Zotrvávajú v bratskom spoločenstve s farnosťou a zúčastňovali sa s vami na bohoslužbách? 

Birmovní rodičia odpovedia: 

Áno, zotrvávajú. 

Otázka pre kandidátov a žiadosť 

Celebrant sa pýta kandidátov: 

A teraz sa obraciam k vám, kandidáti sviatosti birmovania. Vaši animátori a krstní rodičia vydali o vás dobré svedectvo. Cirkev dôveruje ich posudku a v Kristovom mene vás pozýva k sviatosti birmovania.

A preto teraz vy, ktorí počúvate Kristov hlas, odpovedzte pred Cirkvou a vyjavte svoj úmysel: 

Chcete prijať Kristovu sviatosť birmovania? 

Birmovanci: 

Chceme. 

Chcete i naďalej žiť v spoločenstve farnosti a zintenzívniť vzťah ku Kristovi? 

Birmovanci: 

Chceme. 

Prijatie alebo vyvolenie 

Milí birmovanci, vybrali sme vás, aby ste boli 24. septembra sviatosťou birmovania naplno začlenení do Cirkvi. 

Birmovanci odpovedia: 

Bohu vďaka. 

Celebrant pokračuje: 

A teraz je vašou úlohou, ale aj úlohou nás všetkých prejaviť s Božou pomocou svoju vernosť Bohu, ktorý je verný svojmu volaniu, a veľkodušne sa usilovať o to, aby ste dosiahli zavŕšenie svojho vyvolenia. 

Potom sa celebrant týmito slovami obráti k birmovným rodičom a farnosti: 

Vám birmovní rodičia, animátori i všetci farníci zverujeme v Pánovi týchto birmovancov, o ktorých ste vydali svedectvo; pomáhajte im a povzbudzujte ich svojím príkladom, kým sa nedostanú k sviatosti birmovania. 

Modlitba za vyvolených 

Dobrotivý Bože,

ty si vo svojej všemohúcnosti stvoril človeka a vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil; láskavo zhliadni na synov a dcéry, ktorých si krstom prijal do svojej Cirkvi. Nech sa stanú v nej dospelými členmi prijatím sviatosti birmovania. K tomu im daj svoju pomoc, aby dosiahli to, čo nemôžu získať svojimi silami

Skrze Krista nášho Pána.

 

Nasledujú prosby veriacich – čítajú striedavo dvaja birmovanci

Bratia a sestry, kandidáti birmovania, birmovní rodičia. Vyliatie Ducha Svätého omladzuje Cirkev a pohýna každého učeníka Ježiša Krista chváliť Boha. Keď vzdávame vďaky Bohu Otcovi, pra­meňu každého daru, po­zdvihnime k nemu svoje srdcia a volajme:

(Pane, vyslyš nás.) 

  1. Aby každé kresťanské spoločenstvo

prenikal Boží Duch tvorivou silou

a viedol ho k svätosti života, prosme Pána.

 

  1. Aby všetci, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania,

postavili svoj život na evanjeliu

a na službe blížnemu, prosme Pána.

    

  1. Aby rodičia, birmovní rodičia i animátori s pomocou Ducha Svätého

a s vedomím zodpovednosti horlivo vykonávali úlohu

vychovávateľov vo viere, prosme Pána.

    

  1. Aby materinská prítomnosť Panny Márie

povzbudzovala kandidátov birmovky k láske

a k modlitbe, prosme Pána.

    

  1. Aby dary Ducha Svätého prehĺbili našu zodpovednosť

 za dar viery a viedli k činorodej láske, prosme Pána.

    

  1. Aby sme všetci boli naplnení Duchom Svätým,

a vedeli ohlasovať veľkosť Božej lásky, prosme Pána.

 

  1. Aby rodičia a za birmovní rodičia,

povzbudzovali slovom a príkladom k nasledovaniu Ježiša Krista tých,

za ktorých vieru sa zaručili, prosme Pána.

 

Otče, ty obnovuješ darom Ducha Svätého

spoločenstvo vykúpených;

vypočuj tieto prosby

a otvor naše srdcia pre Kristovo tajomstvo,

aby sme sa zveľaďovali v bratskom spoločenstve

a stali sa zodpovednými svedkami tvojho kráľovstva.

Skrze Krista, nášho Pána.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.