Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Predstavenie kandidátov 

Po homílii pán kaplán v mene všetkých animátorov (pripadne animátor) predstaví tých, ktorí majú byť vyvolení, takto alebo podobne. 

Pán farár, teraz, keď sa blíži sviatosť birmovania v našej farnosti, tu prítomní pokrstení mladí ľudia, dôverujúci Božej milosti a sile Ducha Svätého, podporovaní modlitbou a príkladom tohto farského spoločenstva žiadajú, aby sa im dovolilo pristúpiť k sviatosti birmovania.

Na začiatku školského roka sa zišli animátori, ktorí sa podujali na neľahkú úlohu, s pomocou Božou pripraviť prihlásených farníkov k sviatosti birmovania. Žiadatelia o vysluhovanie sviatosti birmovania boli zadelení do desiatich skupín.

V mene animátorov predkladám farníkom toto svedectvo: (Všeobecne povie koľko v ktorej skupine bolo členov, koľkí prestali s prípravou, koľkí sú presunutí na ďalší rok...)

 Celebrant odpovie: 

Nech sa postavia kandidáti spolu so svojimi birmovnými rodičmi 

Potom sa celebrant obráti k prítomným a povie im takto alebo podobne: 

Svätá Božia Cirkev chce si byť istá, že títo pokrstení mladí ľudia sú súci prijať sviatosť birmovania a stať sa tak dospelými kresťanmi. 

Obráti sa k birmovným rodičom: 

Preto vás, budúci birmovní rodičia žiadam, aby ste vydali svoje svedectvo: Usilujú sa vaši budúci birmovní synovia a dcéry žiť podľa viery? 

Birmovní rodičia odpovedia: 

Áno, usilujú. 

Celebrant: 

Snažia sa počúvať Božie slovo, a uvádzať ho do svojho každodenného života a žiť s Bohom? 

Birmovní rodičia odpovedia: 

Áno, snažia. 

Celebrant: 

Zotrvávajú v bratskom spoločenstve s farnosťou a zúčastňovali sa s vami na bohoslužbách? 

Birmovní rodičia odpovedia: 

Áno, zotrvávajú. 

Otázka pre kandidátov a žiadosť 

Celebrant sa pýta kandidátov: 

A teraz sa obraciam k vám, kandidáti sviatosti birmovania. Vaši animátori a krstní rodičia vydali o vás dobré svedectvo. Cirkev dôveruje ich posudku a v Kristovom mene vás pozýva k sviatosti birmovania.

A preto teraz vy, ktorí počúvate Kristov hlas, odpovedzte pred Cirkvou a vyjavte svoj úmysel: 

Chcete prijať Kristovu sviatosť birmovania? 

Birmovanci: 

Chceme. 

Chcete i naďalej žiť v spoločenstve farnosti a zintenzívniť vzťah ku Kristovi? 

Birmovanci: 

Chceme. 

Prijatie alebo vyvolenie 

Milí birmovanci, vybrali sme vás, aby ste boli 24. septembra sviatosťou birmovania naplno začlenení do Cirkvi. 

Birmovanci odpovedia: 

Bohu vďaka. 

Celebrant pokračuje: 

A teraz je vašou úlohou, ale aj úlohou nás všetkých prejaviť s Božou pomocou svoju vernosť Bohu, ktorý je verný svojmu volaniu, a veľkodušne sa usilovať o to, aby ste dosiahli zavŕšenie svojho vyvolenia. 

Potom sa celebrant týmito slovami obráti k birmovným rodičom a farnosti: 

Vám birmovní rodičia, animátori i všetci farníci zverujeme v Pánovi týchto birmovancov, o ktorých ste vydali svedectvo; pomáhajte im a povzbudzujte ich svojím príkladom, kým sa nedostanú k sviatosti birmovania. 

Modlitba za vyvolených 

Dobrotivý Bože,

ty si vo svojej všemohúcnosti stvoril človeka a vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil; láskavo zhliadni na synov a dcéry, ktorých si krstom prijal do svojej Cirkvi. Nech sa stanú v nej dospelými členmi prijatím sviatosti birmovania. K tomu im daj svoju pomoc, aby dosiahli to, čo nemôžu získať svojimi silami

Skrze Krista nášho Pána.

 

Nasledujú prosby veriacich – čítajú striedavo dvaja birmovanci

Bratia a sestry, kandidáti birmovania, birmovní rodičia. Vyliatie Ducha Svätého omladzuje Cirkev a pohýna každého učeníka Ježiša Krista chváliť Boha. Keď vzdávame vďaky Bohu Otcovi, pra­meňu každého daru, po­zdvihnime k nemu svoje srdcia a volajme:

(Pane, vyslyš nás.) 

  1. Aby každé kresťanské spoločenstvo

prenikal Boží Duch tvorivou silou

a viedol ho k svätosti života, prosme Pána.

 

  1. Aby všetci, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania,

postavili svoj život na evanjeliu

a na službe blížnemu, prosme Pána.

    

  1. Aby rodičia, birmovní rodičia i animátori s pomocou Ducha Svätého

a s vedomím zodpovednosti horlivo vykonávali úlohu

vychovávateľov vo viere, prosme Pána.

    

  1. Aby materinská prítomnosť Panny Márie

povzbudzovala kandidátov birmovky k láske

a k modlitbe, prosme Pána.

    

  1. Aby dary Ducha Svätého prehĺbili našu zodpovednosť

 za dar viery a viedli k činorodej láske, prosme Pána.

    

  1. Aby sme všetci boli naplnení Duchom Svätým,

a vedeli ohlasovať veľkosť Božej lásky, prosme Pána.

 

  1. Aby rodičia a za birmovní rodičia,

povzbudzovali slovom a príkladom k nasledovaniu Ježiša Krista tých,

za ktorých vieru sa zaručili, prosme Pána.

 

Otče, ty obnovuješ darom Ducha Svätého

spoločenstvo vykúpených;

vypočuj tieto prosby

a otvor naše srdcia pre Kristovo tajomstvo,

aby sme sa zveľaďovali v bratskom spoločenstve

a stali sa zodpovednými svedkami tvojho kráľovstva.

Skrze Krista, nášho Pána.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.