Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pokračujeme v úvahách o sv. omši (18.)

Minule:

Obeta Cirkvi

Vedomie Cirkvi

Dozrievanie vo Večeradle pre Cirkev

Veľkosť kňazstva

Dnes:

NAJSVÄTEJŠIA OBETA A LITURGICKÝ ROK

Spojenie sv. omše s cirkevným rokom.

V každej sv. omši sa uskutočňuje celok spásnych udalostí, ale naša ľudská schopnosť prežívať ich, je veľmi ohraničená. Nedokážeme prežívať súčasne dve veci. A keď sa zmiešavajú pocity, tak žiadny z nich nie je úplný, čo spôsobuje nepokoj a nezriedka rozháranosť. Pretože skutočnosť sv. omše je mimoriadne bohatá a plná zážitkov, ktoré sa dajú ťažko zharmonizovať. Cirkev vo svojej múdrosti, aby uľahčila veriacim podľa možností plné videnie jej bohatstva, urobila závislým charakter účasti na sv. obetnej Hostine od období cirkevného roku. Cirkevný kalendár totiž preto rozkladá udalosti zo života Krista do rámca roka, aby sme mohli cyklicky spomínať. Modlitby i čítania počas sv. omše sú tak zostavené a vybrané, aby v závislosti od obdobia vyzdvihovali niektoré udalosti a tak ich mohli lepšie prežiť.

Advent

Adventná sv. omša je hostinou očakávania, ktorá pripomína očakávanie Židov Starého Zákona na Spasiteľa, ako aj hostinou bezprostrednej prípravy na stretnutie Jána Krstiteľa, Márie, Jozefa, Zachariáša, Alžbety s Ježišom, a tak umožňuje prežívanie nášho očakávania na druhý príchod Pána.

Božie narodenie

Svätá Omša v období Božieho Narodenia je hostinou radostnej vďačnosti za zjavenú lásku Boha ľuďom, ktorá kladie most z neba na zem; za to, že „Boh tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho uverí, mal život večný“.

Pôst

Eucharistická liturgia Veľkého Pôstu nás vyzýva k obráteniu, k obnove života, k mobilizácii síl ducha a víťazstva nad svetom, aby nás tak voviedla do tajomstva Veľkého Týždňa.

Veľká noc

Obdobie Veľkej Noci zaznieva radostným Aleluja, výkrikom víťazstva a triumfu dobra nad zlom, života nad smrťou, čo je ešte obohatené spomienkou na Nanebovstúpenie Pána a Zoslanie Ducha Svätého.

Obdobie cez rok

Obdobie cez rok má 34 týždňov, pomáha nám prežiť obsah Kristovej náuky, poznávať jeho náuku i príklad, aký nám zanechal.

Vsuvky v 1. eucharistickej modlitbe

V nej v jednotlivých obdobiach cirkevného roku sú to vždy iné slová: „Spomíname na túto svätú noc, keď Panna Mária darovala svetu Spasiteľa“; slávnostne slávime svätú noc Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista“; „slávne slávime svätý deň, keď náš Pán, Tvoj Jednorodený Syn, ktorý vzal na seba ľudskú prirodzenosť, zasadol v sláve po Tvojej pravici“; „slávne slávime Sviatok Turíc, v ktorý sa Duch Svätý ukázal Apoštolom v podobe ohnivých jazykov“.

Tieto slová uľahčujú účastníkom sv. omše plnšie videnie a prežitie jednej pravdy, vyzdvihnutej z jednej pokladnice, akou sú dejiny spásy, ktoré sa sprítomňujú v každej sv. omši.

Pokúsme sa pozerať na sv. omšu cez tajomstvo liturgického roku.

Je to pomerne najľahší spôsob objavovania hodnoty sv. omše, pretože naše vysvetlenie je podporené vtedy špecifickou atmosférou daného liturgického obdobia, ktoré uľahčuje prežitie tejto pravdy. Zážitok zasa oveľa viac uľahčuje otvorenie srdca poslucháčov, ako množstvo rozumových argumentov.

Poznámka k cirkevnému roku

Začiatok cirkevného roka

Nedeľou Krista Kráľa končí a 1. adventnou nedeľou začína tzv. „cirkevný rok“. My kresťania nemáme zvláštne počítanie rokov ako povedzme Židia, ani nemáme zvláštny začiatok roku ako Židia, Číňana, budhisti apod. Teda: Slávnosť Krista Kráľa nie je „kresťanským variantom“ Silvestra, prvá nedeľa adventná nie je „kresťanským variantom“ nového roka.

Zvláštnosť cirkevného roka

Zatiaľ čo bežné roky sa počítajú, idú jeden za druhým a nikdy nie sú rovnaké, „cirkevné roky“ sa nepočítajú a sú stále rovnakým opakovaním cyklu sviatkov. Preto je lepšie používať výraz „liturgický rok“. Počas neho sa v liturgii prežívajú všetky podstatné tajomstva dejín spásy: od očakávania Vykupiteľa, cez jeho narodenie, obeť, zoslanie Ducha, až po výhľad na jeho druhý príchod. Slávnosť Krista Kráľa by mala byť slávnosťou eschatologickou: v Ježišovi vidíme tu na zemi svojho Pána, svojho Kráľa, pretože on a jedine on nás uvedie do záverečnej, nezrušiteľnej Božej skutočnosti. Tento pohľad je motorom našej viery, nášho životného pohybu, ale nie je to iba pohľad. Je to je dovŕšením všetkého toho, čo sme z Krista už poznali a čo sme z tajomstva jeho života zažili.

Sprítomnenie udalosti

Človek sa nevydáva každý rok na púť liturgickým rokom preto, aby nezabudol, čo už slávil vlani a predvlani, ale preto, že liturgické prežívanie je vlastne sprítomnenie. Ak prežívame vo viere sviatky liturgického roku, máme možnosť hlbšie vnikať do tajomstva, ktoré sa nám stávajú vďaka viere Cirkvi reálnymi, prítomnými a pôsobivými. Vieme predsa, že každé liturgické období má nielen svoju atmosféru, ale povedali by sme: i svoju špecifickú účinnosť. Vianočný motív obdarovania ľudstva Bohom, pôstny motív pokánia, veľkonočná téma vzkriesenia - to všetko na nás pôsobí. Liturgický rok teda nie je len školou dejín spásy, ale je príležitostí ku konkrétnemu prežívaniu spásy.

Nabudúce:

Liturgický život – základ a podstata duchovného života

Čo je liturgia?

Stupne chápania liturgie
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.