Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pokračujeme v úvahách o sv. omši (16.)

Minule:

Posledná večera:

- Premenenie symbol darovania, poníženia, spoločenstva

- Telo vydané za vás

- Úcta eucharistie

Dnes:

Zvelebovanie Otca

Ľudská reč o zvelebovaní

Zvelebovanie Eucharistiou

Vernosť

Spoluobetovanie

ZVELEBOVANIE OTCA

Ježiš pri Poslednej večery zvelebuje Otca. Dal nám príklad. Chápeme podstatu zvelebovania Boha človekom?

Je ťažké vysvetliť, v čom spočíva samotné zvelebovanie Boha, lebo je to určite jedna z najťažších foriem modlitby. A ťažko vysvetliteľná. Skúsme najskôr odpoveďou na otázku:

Kedy je syn pýchou otca?

Či nie vtedy, keď ideálne spolupracuje s otcom na uskutočnení jeho plánov? Ak syn má múdreho otca, tak si nikdy nebude plánovať svoje vlastné diela, ale vstúpi do realizácie zámerov otca. V tom prejavuje svoju veľkú lásku voči nemu. V tejto spolupráci totiž môžu byť spolu. Zjednocuje ich dielo a oni vlastne toto zjednotenie hľadajú.

Ba čo viac, v tejto spolupráci sa syn rád podujíma na ťažšie úlohy, a otec – keď to vidí, že ich dobre plní – je hrdý na syna. Čím dokonalejšie syn vykoná ťažké úlohy, tým je to väčšie vyznamenanie pre otca. Nakoniec, slávou otca nie je jeho dielo, ale veľkosť diela jeho syna. Otcovi totiž vzdáva chválu veľkosť jeho syna a dokonalosť diela, ktoré syn vykonal.

Toto je iba ľudská reč, v ktorej nepochopiteľný Boh zjavuje, v čom spočíva jeho zvelebovanie. Je spievanie hymnov a piesni skutočne zvelebovaním Boha, ak srdcia tých, čo spievajú, sú ďaleko od neho?

Často si myslíme, že odspievanie hymnu „Teba Bože chválime“ je dokonalým zvelebením Boha. Množia sa teda modlitbové formuly, pričom si neraz namýšľame, že čím viac vyslovíme slov, tým je dokonalejšie zvelebovanie Boha. Zatiaľ, čo Boha najmenej zvelebujú slová, jeho zvelebuje srdce a skutky.

Čože je z pekných slov syna alkoholika, ktoré hovorí rodičom, keď im opilstvom spôsobuje hanbu. Čo pomôžu uistenia dcéry – dokonca milé a vznešené – keď jej správanie vrhá tieň na rodičov.

Nemusíme ani raz odspievať „Teba Bože chválime“, ale môžeme zvelebovať Boha svojím životom, keď budeme s ním spolupracovať deň za dňom na vykonávaní úloh, ktoré nám Otec určil.

Ako zveleboval Ježiš Otca?

Syn Boží dokonale vykonal všetko, čo mu na splnenie zveril Otec. Spása ľudí bola veľmi ťažkou úlohou. Bolo potrebné ísť na zem, vydať sa do rúk kniežaťa tohto sveta, trpieť a podstúpiť smrť. Otec pozorne sledoval každý krok Syna, vedel, že úlohu vykoná dobre a čakal, kedy bude počuť: „Otče, do Tvojich rúk zverujem svojho ducha“.

Súvis so sv. omšou

A vlastne svätá Omša umožňuje účasť na tomto veľkom zvelebovaní Otca skrze Syna, ktoré sa dokonáva dôkladným splnením úlohy, ktorú mu zveril. Ježišovi priatelia, to sú ľudia, ktorí sa zapájajú do Jeho diela a rozhodujú sa zvelebovať svojho Božského Priateľa dôkladným vykonaním úloh, ktoré im zveril Boh. Keď si počas Eucharistickej Hostiny spomínajú na vernosť Syna v plnení Otcovej vôle a obdivujú jeho zvelebovanie Otca v skutkoch, tak sami – podľa Jeho príkladu – prijímajú zverené diela, aby ich svetlo svietilo pred ľuďmi a zvelebovalo Otca, ktorý je v nebi.

Priateľstvo sa nezakladá na slovách, ale čestnom postoji človeka a na jeho skutkoch.

Ježiš nezhromažďoval priateľov, ktorí mali pekné reči, ale ľudí, ktorí boli pripravení k činu. Zvelebovanie Boha, to nie sú iba slová, ale skutky jeho priateľov.

Svätá Omša je zvelebovaním Otca skrze dielo Syna, do ktorého sa ustavične zapája zvelebovanie zídených účastníkov okolo oltára. Ich postoj, ich život, ich skutky, na ktoré je Otec hrdý, tvoria krásnu kyticu kvetov, ktorá – obetovaná na oltári – stáva sa radosťou Otca.

Dôležitosť vernosti

Vernosť v uskutočňovaní Otcovej vôle je nerozlučne spojená s námahou a utrpením. Spolupráca s Bohom tu na zemi stojí veľa. Veľa stála Ježiša a veľa stojí aj jeho priateľov. Účasť na sv. Omši pomáha uvedomiť si túto pravdu. Vyzýva k zvelebovaniu Otca ideálnym začlenením sa do jeho plánov. Vyzýva k takému konaniu, k takej spolupráci s Otcom, aby on bol hrdý na nás ako na svoje deti.

Možnosť pre obetu - spoluobetovanie

Tu je miesto na plné začlenenie sa trpiacich ľudí do Obety Krista. Boh dopustí utrpenie na ľudí, niekedy ukrutné, trvajúce roky, ba dokonca celý život, pričom očakáva postoj hodný človeka. Vyrovnanie sa s utrpením a dozrievanie v ňom je najťažším, ale i najväčším dielom, aké môže človek vykonať. Žiadna tvorivá, produktívna práca, žiadne dielo výchovy detí, žiadne spoločenské reformy sa nemôžu vyrovnať umeniu zachovať si hodnosť človeka v utrpení. Boh je vtedy hrdý na svojich synov a dcéry. Utrpenie je najťažšou úlohou, akú možno tu na zemi od Boha dostať. Každý, kto túto úlohu prijíma a plní ju, zvelebuje Otca nebeského, ako ho zveleboval Syn, keď trpel na kríži. Je to nepochopiteľné tajomstvo, ale jeho zmysel pozná Boh a nám bude zjavený vtedy, keď to on bude chcieť.

Nabudúce:

Obeta Cirkvi
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.