Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes môžeme zblízka vidieť jednu z udivujúcich podôb Božej lásky: Človek môže pred Bohom utekať, človek môže Boha popierať a odmietať, ale Boh človeka napriek tomu neopustí, neponechá ho v biede, ktorú si sám zavinil. Boh sa svojich ľudských detí nevzdáva. Božia láska je väčšia, než naša ľudská pošetilosť. To je aj v pôstnom období dôvod na radosť. Vyjadruje to aj ružová farba omšového rúcha.

Ľutujme úprimne všetky svoje úteky pred Bohom! 

Uvedenie do čítaní:

  1. Job 5,9a.10-12

Prvé čítanie hovorí, ako vyvolený národ skončil dlhoročné putovania po púští a slávil prvú veľkú noc v Zasľúbenej zemi. My sme tu v kostole tiež na pôde Bohom zasľúbenej zemi - slávme aj my eucharistiu s radostným srdcom.

  1. 2 Kor 5,17-21

V druhom čítaní nás apoštol vyzýva, aby sme sa zmierili s ľuďmi i s Bohom. Týmito slovami je vyjadrene to, čo budeme robiť pri veľkonočnej svätej spovedi, na ktorú sa po celý post pripravujeme.

  1. Lk 15,1-3.11-32

Dnešné evanjelium je jedno z najkrajších rozprávaní, ktoré hovorí o dobrotivom Otcovi, ktorý nevyhnal zblúdeného syna, ale išiel mu oproti, objal ho a prijal ho späť do domu. Je to pekný obraz Nebeského otca.

Odozva Ježišových súčasníkov však bola: Kam by to viedlo, keby sa s hriešnikmi takto mierne zachádzalo? Aká bude naša odozva? 

Známe - neznáme

Dnešné evanjelium je jedno z najkrajších rozprávaní, ktoré nepotrebuje vysvetľovanie. Lepšie ho však porozumieme, keď si uvedomíme, že Pán Ježíš povedal toto podobenstvo ľuďom spútaným množstvom predpisov, príkazov, zákonov.

Každý Izraelita bol povinný sa vyhnúť človeku, ktorý sa proti zákonom nejako previnil. Nikto nesmel s hriešnikom ani len prehovoriť. Previnilec musel robiť dlhé verejné pokánie, aby mohol byť prehlásený za čistého.

Keď sme si toto pripomenuli, ľahšie pochopíme, aké pohoršenie muselo vtedy vyvolať toto podobenstvo o márnotratnom synovi - nečistom hriešnikovi - a o dobrotivom otcovi, ktorý ho nevyhnal, ale hovoril s ním, objal ho, prijal ho späť do domu.

Odozva Ježišových súčasníkov bola: Kam by to viedlo, keby sa s hriešnikmi takto mierne zachádzalo?

Skutočne nepotrebuje toto podobenstvo vysvetlenie? Je nám jasné?

Katechéta na hodine náboženstva vo vyššom ročníku základnej školy chcel urobiť prípravu na sviatosť zmierenia. Pokúšal sa žiakom priblížiť lásku Boha Otca, preto čítal podobenstvo o márnotratnom synovi. Po chvíli si všimol, že viaceré deti prestali dávať pozor. Požiadal ich, aby mu podobenstvo písomne zhrnuli. Dal im jednoducho písomku.

Jeden chlapec, ktorý počúval asi len na pol ucha a mal dobrú fantáziu napísal:

Jeden muž mal dvoch synov, tomu mladšiemu sa doma nepáčilo, jedného dňa odišiel preč a vzal so sebou všetky peniaze. Keď sa mu peniaze minuli, rozhodol sa vrátiť domov, pretože už nemal ani čo jesť. Keď sa vracal, uvidel ho otec zobral palicu a nazlostený mu kráčal naproti. Po ceste stretol staršieho syna, toho dobrého, a ten sa ho opýtal, kam s tou palicou tak beží. „Vrátil sa ten darebák, tvoj brat. Potom, čo vyviedol si zaslúži poriadnu bitku.“ Starší syn sa opýtal: „Mám ti pomôcť, ocko?“ „Samozrejme,“ odpovedal otec. Obaja mu dali toľko, koľko sa naň zmestilo. Potom otec zavolal sluhu a povedal mu, aby zabil najtučnejšie teľa a usporiadal oslavu, pretože sa s tým darebákom mohol konečne vysporiadať.

Možno je to za vlasy pritiahnuté, ale tak sa praktizuje dnešné Evanjelium v podaní a chápaní tohto sveta, ktoré sa opakuje v rôznych situáciách a variáciách.

Otec, o ktorom rozpráva Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu podľa Lukáša, sa zachoval úplne ináč, ako pochopil žiak na hodine náboženstva. Ináč to chápali aj niektorí Ježišovi súčasníci.

My počúvame toto podobenstvo neviem už koľko krát. Čo sme z neho pochopili? A čo sme z neho uskutočnili?

Toto podobenstvo počúva ľudstvo už 2000 rokov - a ešte nepochopilo podstatu. Ináč by sme boli iní, lepší!

Preto je potrebné zamyslieť sa nad ním detailnejšie.

Postava Otca:

Postava otca nám hovorí: Takto koná s hriešnikom Boh. Ak ti niekto ublížil, správaj sa k nemu tiež tak.

Boh že je vždy láskavý, trpezlivý a vždy odpúšťajúci Otec.

Ale nestraší v nás stále ešte iná predstava Boha, než je tá z dnešného podobenstva? Nebojíme sa stále ešte v kútiku duše starozákonného Hospodina, ktorý nepraje človeku, aby sa mu dobre darilo, skúša ho všelijakým nešťastím, dopúšťa na neho vecí, nad ktorými nám vstávajú vlasy na hlave?

Dokladom toho myslenia sú napríklad aj oznámenia o úmrtí člena veriacich rodín:

„Zaľúbilo sa Bohu odvolať zo života našu mamičku...”, a bola to mama dvoch malých detí! Pekný Boh Otec, ktorý má zaľúbenie v tom, že robí z detí siroty a z muža vdovca!

Ešte stále vidíme, že odpustenie hriechov je záležitosť kňaza a spovedníc. Pritom by sme si mali uvedomiť, že je to denná povinnosť nás všetkých! Máme povinnosť denne odpúšťať, denne stokrát odpúšťať, vždy odpustiť, keď ten, kto ublíži, dá najavo, že ľutuje, že svoju chybu uznáva.

Postava mladšieho syna:

Postava mladšieho syna hovorí: Takto má konať hriešnik, keď sa chce napraviť. Ak si zhrešil, vráť sa k Otcovi ako márnotratný syn. Bo ťa čaká! Maj dôveru!

Postava staršieho syna:

Postava staršieho syna nám hovorí: Takto nemá konať nikto. Máme sa radovať a nie pohoršiť nad obrátením hriešnika. Ty sa takto zle nesprávaj.

To sa máme kamarátiť so stroskotancami a pomáhať im?

Stále nám je ešte cudzia radosť z obrátenia hriešnikov. Veľmi dobre nám funguje pamäť tam, keď si môžeme pamätať niečo na druhého. Stále ešte je nám cudzia predstava, že lajdák by sa mohol tiež napraviť. Skôr sme naklonení k pogromom na nich.

Máme sa teda my i celé ľudstvo čo učiť z podobenstva Pána Ježiša o márnotratnom synovi:

Keď ti niekto ublížil, odpusť, ako nebeský Otec odpúšťa.

Keď ty niekomu ublížiš, uznaj to, ospravedlní sa, naprav to.

Keď vidíš chybujúceho, nepovyšuj sa nad neho, neodťahuj sa, ale ako môžeš, pomôž mu z biedy von.

Nakoniec je zrejmé toto: Obrátenia, kajúcnosť, ktorú chce Pán Ježíš, je celoživotné školenie všetkých nasledovníkov nebeského Otca.

 Turzovka – vigília, Turkov, Dlhá, 6.3.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.