Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ako vybaviť...

 

Sviatosti

Krst

Sviatosť krstu vysluhujeme našim farníkom každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci pri sv. omši ráno o 8:00.

Rodičia musia mať pobyt v našej farnosti.

Zahlasovanie: Jeden z rodičov, počas úradných hodín, s rodným listom dieťaťa.

Krstní rodičia: Musia mať sviatosť birmovania a sviatosť manželstva, ak nie sú slobodní.

Krstná náuka: Zvyčajne v piatok pred krstom o 18:45.

 

Birmovanie

Sviatosť birmovania prichádza pán biskup vysluhovať každý rok. Termín určuje biskupský úrad.

Kandidátom birmovky môže byť každý náš pokrstený farník, stredoškolák a starší.

Zápis zvykne byť v septembri. Po zápise sa pripravujú na prijatie sviatosti dospelosti.

Birmovný rodič: Musí mať sviatosť birmovania a sviatosť manželstva (ak nie je slobodný).

Žiadatelia pokrstení v inej farnosti potrebujú potvrdenie o krste. Aby nemuseli farské úrady vypisovať krstné listy, zvyčajne potvrdia Osobný list birmovanca, ktorý dostane kandidát birmovky na našom farskom úrade.

 

Prvé sväté prijímanie

V našej farnosti sa naň pripravujú deti v škole v rámci vyučovania náboženstva. Prvý raz majú plnú účasť na sv. omši (1. sv. prijímanie) deti z 3. ročníka. Zápis zvykne byť v septembri. Slávnosť koncom mája. V našej farnosti odbremeňujeme rodičov od zbytočných starostí a finančných nákladov tým, že deťom zabezpečujeme rovnošaty. Snažíme sa tým uchrániť časť detí od vyvyšovania sa nad iné a ostatné deti zo skromnejších pomerov, od komplexov, že sa nevyrovnajú bohatým.

Deti pokrstené v inej farnosti potrebujú potvrdenie o krste. Aby nemuseli farské úrady vypisovať krstné listy, potvrdia prihlášku, ktorú dostali deti v škole na vyučovaní náboženstva.

 

Sviatosť pokánia

V našej farnosti spovedáme zvyčajne pol hodiny pred sv. omšou, vo farskom kostole podľa možnosti (i v nedeľu) aj počas sv. omší.

Chorých spovedáme na prvý piatok (v Dlhej v pondelok). V súrnych prípadoch podľa potreby.

 

Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme vo farskom kostole na Lurdskú Pannu Máriu (11. februára), keď si pripomíname Svetový deň chorých. Tí, čo nemôžu prísť do kostola, pri prvopiatkovom spovedaní, pripadne na požiadanie v hociktorý čas.

 

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva vysluhujeme počas roka, okrem pôstu a tradične i mimo adventného času.

Snúbenci by mali prísť so žiadosťou tri mesiace pred termínom sobáša. Aspoň jeden z nich má mať pobyt v našej farnosti. Ak sú pokrstení v inej farnosti potrebujú krstný list, najviac tri mesiace starý. 

Aby sobáš bol platný i pred štátom, potrebujú potvrdenie z matriky mestského úradu.

Na farskom úrade dostanú informácie o príprave. Sobášne náuky prebiehajú formou kurzov – Kurz prípravy na manželstvo, ktoré sa konajú v Žiline alebo Kysuckom Novom Meste. Na http://www.domanzelstva.sk/ nájdete bližšie informácie, pripadne ďalšie miesta prípravy.

 

Pohreby

Farnosť sa lúči so svojimi farníkmi v čase a deň (okrem nedele), ako o to požiada rodina zosnulého. Najvhodnejšie je prísť počas úradných hodín, ak nemáme pastoračné povinnosti, aj mimo nich.

 

Potvrdenia

Farský úrad vydáva krstné, sobášne, birmovné listy i potvrdenia o úmrtí. Je možno požiadať o ne v čase úradných hodín. Čas úradných hodín je na našej www stránke v kolónke Farský úrad. 

 

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.