Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Keďže obrady Veľkého piatku sú bohaté, slávia sa raz do roka,  predkladám ich program a vysvetlenie

Slávenie utrpenia a smrti Pána

Formulár: Kvetná nedeľa a veľkonočné Trojdnie, s. 59.

 Treba pripraviť: 

Eucharistický oltár

             primerane ozdobiť miesto (trón) pre Najsvätejšiu sviatosť (+ korporál),

Liturgické knihy

             Obrady Kvetnej nedele a Veľkonočného trojdnia,

             Lekcionár,

             Rímsky misál,

             komentáre,

Liturgické rúcha

             červený ornát pre kňaza, alba,

Pre obrad odhaľovanie Kríža

             zahalený kríž,

             2 sviece na odhaľovanie (v sakristii),

Na sväté prijímanie

             oltárnu plachtu, korporál, dve sviece,

             monštranciu so závojom,

             kadidlo,

             vélum.

 Celebrant:

             Jozef Hrtús, Jaroslav Dekan, Peter Mlyniský            

Služby:

komentátor:         

Pavol Sabela

Ceremoniár

Miroslav Baránek

miništrant 2:

 

miništrant 3:

 

Librifer:

 

mikrofonista:      

 

akolyta 1.:      

 

akolyta 2.:

 

akolyta 3.:

 

Lektor 1.:

Eva Dušalová

Lektor 2.:

Vlasta Perďochová

Žalmista:

 

turifer:

 

Ad omnia:

 

 

Komentár: (Prečítať pred začatím obradov.)

              Kňaz a prisluhujúci prídu k oltáru, poklonia sa. Kňaz si ľahne dolu tvárou a zotrvá v tichej modlitbe. potom odíde k sedadlám. Kňaz sa s rozopätými rukami obráti k ľudu a nasleduje modlitba. (oltár je obnažený, bez kríža, plachiet a sviec).

 Modlitba

             Prednesie ju kňaz bez výzvy Misál s. 169.

Liturgia Slova 

  • Komentár: Pred 1. čítaním

Č 1: Iz 52, 13 – 53,12.

Medzispev: Ž 31, 2 + 6. 12 – 13. 15 – 16. 17 + 25.

  • Komentár: Pred 2. čítaním

Č 2: Hebr 4, 14 – 16;5, 7 – 9.

Spev pred evanjeliom: Flp 2, 8 – 9.

  • Komentár: Pred pašiami po verši

 Pašie: Jn 18, 1 – 19, 42. Zbor         1

              Na konci pašií sa povie:  Počuli sme slovo Pánovo. Povie ich ten, ktorý spieval slová Pána Ježiša.

              Po pašiách nasleduje homília. 

  • Komentár: (Po skončení homílie)

 

Slávnostné modlitby veriacich 

Kňaz pri oltári povie zo zopätými rukami úvodnú výzvu, ktorou oznámi úmysel. Potom všetci zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe. Nato kňaz prednesie text prosby s rozopätými rukami. Veriaci stoja.

             Misál s. 171.

Poklona svätému krížu 

V sakristii bude pripravený zahalený kríž.

Kňaz sa vráti k sedesu. Môže si sadnúť. Nasleduje komentár.

Počas komentára odíde posluhujúci s dvoma miništrantmi do sakristie. Odtiaľ prinesú pomaly cez kostol kríž pripravený k poklone, purifikatórium na utieranie kríža a dve horiace sviece. Spoločne idú pred oltár. 

  • Komentár: (Po modlitbe veriacich.) 

          Kňaz  pred oltárom držiac kríž poodhalí jeho ľavé rameno, vyzdvihne kríž a zbor spieva: Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. Ľud odpovedá: Poďte, pokloňme sa. Všetci si kľaknú a chvíľu zotrvajú v tichej adorácii. Kňaz chvíľu drží kríž vyzdvihnutý. Potom odhalí pravé rameno kríža, znova ho pozdvihne a opäť sa spieva. Ľud odpovedá ako po prvýkrát a opäť si všetci kľaknú. To isté sa opakuje aj tretíkrát.

Nasleduje vlastná poklona krížu. 

          Celebrant zostúpi na prvý stupeň pred oltárom spolu s dvoma sviecami, položí ho na zem a pridržiava. Počas poklony sa spievajú vhodné piesne.

Miništrant prevezme kríž. Potom si kňaz uctí kríž (pokľakne si na jedno koleno, podíde k nemu, kľakne si na zem a pobozká ho). Potom ho uctí asistencia. Keď celá asistencia vzdala úctu krížu, kňaz niekoľkými slovami vyzve veriacich, aby sa spoločne poklonili krížu. Ľud si kľakne, kňaz vyzdvihne kríž a chvíľu ho drží. Potom kríž do stojanu pri oltári.

 Sväté prijímanie

          Kňaz (s dvoma miništrantmi – kvôli sviecam) pôjde pre Eucharistiu do bočnej kaplnky. Pokiaľ sa vrátia, pripraví sa oltár. (Zo sakristie priniesť oltárnu plachtu, prestrieť ju na oltár a rozprestrieť korporál. Treba priniesť misál. Prinesená Eucharistia sa položí na oltár a miništranti postavia na oltár sviece.

Prichádza kňaz. Ešte pred oltárom pokľakne a pristúpi k nemu. So zopätými rukami povie výzvu na Otčenáš.

Baránok Boží sa nespieva.

Kňaz po krátkej modlitbe pokľakne, vezme hostiu a hovorí: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma...

Sväté prijímanie sa bude rozdávať pred oltárom.

Počas sv. prijímania možno spievať vhodné piesne.

Po skončení sv. prijímania sa už nespieva.                                 

             Po skončení prijímania diakon vloží hostiu do monštrancie, ktorú zahalí bielym priesvitným závojom a nechá ju na oltári (otočenú tak, akoby bola vystavená). Ostatné nádoby s hostiami odnesie do bohostánku. (Ak bude potrebné purifikovať, urobí tak na abaku s miništrantami). 

Modlitba po prijímaní

Misál, s. 189.                 

             Vynechá sa modlitba nad ľudom. Nasleduje komentár.

  • Komentár: 
Sprievod do Božieho hrobu

         Po komentári kňaz s asistenciou zostúpi pred oltár. Asistencia si kľakne, kňaz vloží do kadidelnice tymian, kľakne si a incenzuje Sviatosť. Prijme náplecné vélum a vezme monštranciu. Utvorí sa sprievod – turifer, ktorý incenzuje Sviatosť; dvaja akolyti so sviecami sprevádzajúci kňaza – ktorý sa uberá k eucharistickej kaplnke. Mikrofonista vezme so sebou prenosný mikrofón. Počas procesie sa spieva pieseň JKS 264 alebo JKS 296 alebo JKS 295 alebo Ave verum corpus.

          Po príchode do eucharistickej kaplnky kňaz postaví monštranciu na korporál položený na bohostánku, kľakne si, incenzuje Sviatosť a chvíľu zotrvá v tichej modlitbe. Potom prednesie modlitbu.

          Po krátkej adorácii s asistenciou príde pred oltár, pokľaknú pred krížom a všetci odídu do sakristie. 

             Pred krížom sa kľaká až do Veľkonočnej vigílie.

             Potom sa obnaží oltár

Komentáre

Úvod

V mene pána farára a pánov kaplánov vás vítam v našom farskom kostole na slávení Veľkého piatka. V dnešných obradoch si pripomenieme Pánovo utrpenie, ktoré sa začalo v Getsemanskej záhrade a končilo umučením a smrťou na kríži.

Dnes sa podľa pradávnej tradície Cirkvi nikde na svete neobetuje svätá omša, pretože ju krvavým spôsobom na kríži obetuje sám Pán Ježiš; na oltári kríža prináša za nás obetu svojho tela a krvi. Jeho smrť nám pripomína aj dnešná liturgická farba – farba krvi.

Cirkev nás teda v dnešný deň upriamuje iba na Kristovo utrpenie a na jeho smrť na kríži a chce, aby sme o Ježišovom utrpení a smrti nielen uvažovali, ale ho aj nosili vo svojom srdci – aby sme žili z ovocia Kristovej smrti.

Dnešná liturgia pozostáva z troch častí: z bohoslužby slova, z poklony svätému krížu a zo svätého prijímania.

Na začiatku ľutujeme, že aj my sme prispeli svojimi hriechmi k utrpeniu Pána Ježiša. Na znak toho si kňazi podľa pradávnej tradície pred oltárom ľahnú na chrámovú dlažbu. Robia to v hlbokej pokore pred svojím Pánom, ktorý je až do prachu zeme pokorený a potupený.

My všetci budeme kľačať a v tichu budeme prosiť, aby nám Pán odpustil. Súčasne mu aj poďakujme za lásku k nám, veď táto láska ho priviedla na kríž.

Dnes je teda náš kostol Golgotou. Pred naším duchovným zrakom je kríž, znamenie našej viny, aj znamenie nášho oslobodenia. Okolo tohto kríža sa dnes zhromažďujeme, pred ním v duchu padáme na tvár. 

Po modlitbe pred prvým čítaním

Teraz nasleduje bohoslužba slova.

V prvom čítaní si vypočujeme štvrtú pieseň o Božom služobníkov od proroka Izaiáša, ktorého voláme evanjelistom Starého zákona, pretože veľa píše o Mesiášovi. Prorok mal túto víziu 800 rokov pred Kristom a všímajte si, ako sa zmysel tejto piesne výrazne spĺňa na Ježišovi Kristovi, ktorý je tým mužom bolestí. 

Pred druhým čítaním

Aby Boh zachránil ľudstvo, vzal na seba ľudské telo. Žil na zemi medzi nami ako jeden z nás a preto chápe naše problémy, starosti i slabosti. Nebolo to bez obeti. A práve druhé čítanie nás upozorňuje na bolestný ráz nášho vykúpenia. Je to utrpenie a smrť Božieho Syna na kríži, jeho poslušnosť a modlitba, ktorú Otec vypočul. 

Pred evanjeliom

Pašie, evanjelium o umučení Pána to nie je len vyrozprávanie o tom čo urobili kedysi dávno ľudia Pánu Ježišovi. Je to i o tom, ako sa správaš k Pánu Ježišovi ty, ja, dnešné ľudstvo.

Niekto sa spozná v Petrovi, ktorý sa k Pánu Ježiša okázalo hlásil, keď bol populárny, módny, ale potom sa zaprisahá, že nie je jeho učeník.

Niekto sa spozná v Pilátovi, ktorý si myje alibisticky ruky, chce zostať neutrálny.

Nikto patrí do zástupu miliónov ľudí, ktorým je všetko jedno a idú, kam vietor fúka?

Potom sú tu ešte kati, ktorí nemajú ani úctu ani súcitu.

Niekto z nás sa nájde v Judášovi, niekto v Janovi a niekto má miesto po boku bolestnej matky Márie.

Veľké dráma sveta sa koná - a bude sa konať - až do konca vekov. Moja úloha môže byť len jedna. Ktorá to je?

          Počas pašií môžeme sedieť. Pri oznámení, že Pán Ježiš odovzdal ducha, si všetci na znak vďaky kľakneme. 

Po homílii

Teraz budú nasledovať slávnostné modlitby veriacich, ktoré majú formu z prvých čias kresťanstva. Budeme v nich prosiť nášho nebeského Otca za Cirkev, jej predstavených i za všetkých jej členov, za svetských predstaviteľov, za nekresťanov i neveriacich, za celý svet. Cez tieto modlitby stojíme. 

Po modlitbách veriacich

Nasleduje druhá časť dnešnej bohoslužby – poklona svätému krížu.

Kríž je znakom spásy. Na kríži sa Pán Ježiš za nás obetoval, na kríži vykúpil ľudstvo z otroctva hriechu. Preto máme kríž vo zvláštnej úcte.

Dnes si osobitne pripomíname Kristovu vykupiteľskú smrť na dreve kríža, a preto dnes preukazujeme krížu zvláštnu úctu.

Teraz sa k oltáru prinesie zahalený kríž a kňaz ho bude postupne odhaľovať, pričom sa zaintonuje výzvu Hľa, drevo kríža. Všetci odpovieme Poďme, pokloňme sa. To sa bude opakovať trikrát. Po každej odpovedi si pokľakneme a na chvíľu zotrváme v tichej adorácii. 

Po odhalení kríža

Pokračuje uctenie kríža. Kňaz s asistenciou bozkom vzdajú úctu krížu a potom kňaz vyzdvihne kríž na spoločnú poklonu pre všetkých. Na výzvu: Klaniame  sa ti Kriste  a dobrorečíme ti odpovedáme: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Osobitne si ho môžeme uctiť dnes po obradoch aj zajtra pri Božom hrobe.

Kto si dnes zbožne uctí svätý kríž, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Od odhalenia kríža až po zajtrajšie obrady Veľkonočnej vigílie si na znak osobitnej úcty pred krížom kľakáme tak, ako pred svätostánkom. 

Pred svätým prijímaním

Pán Ježiš hovorí: "Kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život." Preto teraz Cirkev všetkých nás, ktorí sme si pripomenuli Kristovu obetu na kríži – obetu veľkonočného baránka, pozýva aj na jeho duchovnú hostinu. Sv. prijímanie budeme dávať aj na chóre. 

Po modlitbe po prijímaní

Teraz kňaz prenesie Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu do Božieho hrobu na poklonu. Naša pozornosť má byť upriamená na vystavenú Eucharistiu, ktorá je pamiatkou Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Poklona bude trvať do 20:00. 

Pripomeniem ešte zajtrajší program:

Otvorenie Božieho hrobu bude o 9:00. Po nich bude vyložená Sviatosť oltárna pri Božom hrobe až do 18:00.

Zajtrajšie obrady začneme po západe slnka o 18:30. Bude to veľkonočná vigília, keď v predvečer veľkonočnej nedele začneme sláviť Kristovo vzkriesenie. Pripomíname vám, aby ste si priniesli sviečky, ktoré budeme zapaľovať pri obrade svetla i pri liturgii krstu.  
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.