Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Kňaz – reformátor (1541? - 1609) 

Svätý Ján Leonardi patril medzi kňazov, ktorí po Tridentskom koncile spolupracovali na uskutočnení vnútrocirkevnej obnovy podľa koncilových smerníc.

Narodil sa pravdepodobne roku 1541, a to v obci Diecimo pri meste Lucca v strede severného Talianska. Pochádzal z dobrej kresťanskej rodiny a aj sám bol nábožný, takže mal dobré predpoklady na kňazské povolanie, ktoré neskôr dosiahol. Jeho prvým povolaním nebolo však kňazstvo, ale lekárnictvo v meste Lucca. No už v tomto povolaní sa Ján venoval apoštolskej činnosti. Spolu s inými priateľmi pod vedením istého dominikánskeho kňaza utvoril bratstvo tzv. „Kolombínov", ktorých cieľom bol horlivejší kresťanský život a pomoc chudobným a pútnikom. Po istom čase sa hlásil do františkánskej rehole, ale Menší bratia ho neprijali. Napokon ako 26-ročný na radu svojho spovedníka začal študovať teológiu a roku 1571 bol vysvätený za kňaza.

V kňazskom apoštoláte sa Ján sústredil najmä na vyučovanie kresťanskej náuky podľa smerníc Tridentského koncilu. Mal taký úspech, že biskup ho poveril vyučovaním katechizmu vo všetkých kostoloch Lukky. Ján zostavil aj príručku vyučovania náboženstva, ktorá dosiahla viacero vydaní.

Aby sa jeho dobré dielo čím viac upevnilo a rozšírilo, založil Spoločnosť kresťanskej náuky, zloženú z laikov. Popritom roku 1574 založil aj „Bratstvo reformovaných kňazov Najsvätejšej Panny", ktoré neskôr dostalo meno „Regulárni klerici Božej Matky". Bratstvo dosiahlo cirkevné schválenie a Jána zvolili za jeho hlavného predstaveného.

V meste Lucca nemali radi horlivého reformátora. Pod zámienkou, že narušuje verejný poriadok a nerešpektuje ustanovené autority, mestskí páni vydali dekrét, ktorým kňaza Jána Leonardiho natrvalo a pod ťažkými trestami vypovedali z mesta. Ján sa utiahol do Ríma, kde s pomocou oratoriánov, najmä kardinála Baronia a svätého Filipa Neriho pokračoval vo svojom apoštoláte. Keď pápeži videli jeho horlivosť a výnimočné schopnosti, poverili ho rozličnými chúlostivými úlohami, medzi ktorými bola reforma upadajúcich rehoľných spoločností.

Roku 1601 Ján Leonardi založil dom svojho kňazského združenia v Ríme a prispel tak k duchovnej obnove mesta. Popri vyučovaní kresťanskej náuky jeho kňazi šírili úctu k Eucharistii a časté sv. prijímanie.

Ján však myslel aj na hlásanie evanjelia medzi nekresťanmi. Spolu so Španielom G. B. Vivesom plánoval založiť spoločnosť kňazov, ktorých hlavnou úlohou by bolo šírenie kresťanstva medzi neveriacimi. Výsledkom bolo roku 1603 dielo, z ktorého sa vyvinulo Urbanovo kolégium pre šírenie viery.

Ján Leonardi zomrel 8. októbra 1609 v Ríme. Pochovali ho najprv v kostole S. Maria in Portico a roku 1662 preniesli jeho telesné pozostatky do kostola S. Maria in Campitelli, pri ktorom bolo hlavné sídlo ním založenej rehoľnej spoločnosti. Pápež Pius IX. vyhlásil Jána Leonardiho roku 1861 za blahoslaveného a pápež Pius XI. roku 1938 za svätého.

Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991