Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Vo Svätom písme sa veľa ráz hovorí o anjeloch.

Slovo anjel pochádza z gréčtiny a značí posol ». Anjeli sú teda Božími poslami. Z Nového zákona (pozri Mt 18,10] vieme, že anjeli sú poslami, aby chránili jednotlivých ľudí, ba i celé národy. Úcta k anjelom strážcom sa vyvinula v stredoveku, počnúc 8. storočím. Ako liturgický sviatok vznikol v 15. sto­ročí. 

OTCOVA STAROSTLIVOSŤ 

«Hľa, ja pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochra­ňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripra­vil. Maj sa pred ním na pozore a počúvaj na jeho hlas a neodporuj mu, lebo neprepáči ti, keď sa previníš, veď moje meno je v ňom» (Ex 23,20-21).

Tieto posvätné slová obsahovala Zmluva Pánova s Izraelitmi. Diktoval ich sám Boh pokornému služobníkovi Mojžišovi. Vyjadrená je v nich všetka starostlivosť Jahveho o vyvolený národ. Ani najlepšia matka by tak nemohla povedať svojmu dieťaťu, keď odchádza z domu:

«Pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval... aby ťa priviedol na miesto, ktoré som ti pripravila.»

Pane Ježišu, tieto slová musia vzbudzovať lásku k Otco­vi v každom poctivo zmýšľajúcom človekovi. Teraz chápem, prečo si v svojom živote vždy tak pekne, dôverne, synovsky hovoril o Otcovi.

Ty jediný si najlepšie poznal Otcovu lásku a starostlivosť o nás, preto si ho najväčšmi miloval.

Dnešný sviatok Anjelov strážcov aj nás musí k nemu pozdvihnúť. Dnes sa musíme rozvinúť vo vďake a láske, pretože si viac uvedomujeme, že sme:

- myšlienkou Otca,

- predmetom jeho lásky;

- že má pre nás istý cieľ života.

Som myšlienkou Otca! Zaodel ma preto do života. Dal mi pomoc: Choď, dieťa, choď diaľnicou rokov... pred tebou posielam svojho anjela, aby ťa chránil od vybočení... od nežiadúcej smrti., od zblúdení.

- Choď... on ťa má priviesť na miesto, ktoré som ti pripravil od večnosti, lebo si «predmetom mojej lásky!»

- Pripravil som ti cieľ života, aby si pokračoval v mojom stvorení, vykúpení a posvätení. Rozdelil som vám úlohy: jednému som určil úlohu otca - matky, inému kňaza - apoštola, iným výsadnú úlohu — vykupovanie povedľa kríža môjho Syna! Všetci však máte popri týchto úlohách jeden cieľ: opäť sa stretnúť so mnou vo večnom videní! Môj Anjel má vám k tomu pomáhať. «Maj sa pred ním na po­zore a počúvaj na jeho hlas!»

Otče náš! V mene svojich bratov a sestier vďačím ti dnes za tohto tichého sprievodcu života. Viem, že plní tvoju vôľu v nás v hlbokej adorácii a láske.

Nevidíme ho!

Čo všetko však nevidíme, a predsa preberáme ako sa­mozrejmosť! Vlastne jeho ochranou si vysvetľujem toľké dianie svojho života! Keby nie on, kto vie, či by som sa ja, môj brat, moja sestra uberali smerom k tebe, Otče náš!

Ako verím v neho, tak verím aj v jeho protivníka — Satana! Ten by nás rád odviedol od teba. Za všetko dobro, vykonané v živote, môžeme do značnej miery ďakovať An­jelovmu tichému a vernému sprievodu.

Otče náš! Odpusť nám, keď sme mu odporovali. Bol to zakaždým odvrat od teba. On verne plní tvoje príkazy.

Do špiku kostí nás musí preniknúť tvoj odkaz v Zmluve: «Moje meno je v ňom!» Zakaždým, keď odporujeme jeho lahodnému vnuknutiu, tichému usmerňovaniu, zakaždým odporujeme priamo tebe, Otče náš!

Raz nás tento sprievodca doprevadí k tebe. Nechceme lipnúť na detských predstavách o «anjelikoch». Veríme však, čo zaznačil Duch Svätý v Písme: «Moje meno je v ňom!»

Ak by raz parapsychológia prerazila «múr hmoty», došla by k hlbokému poznaniu ducha; doteraz je to pre ňu stále «neznáma zem!»

Viera predchádza objavy. Kolumbus veril, že objaví neznámu zem. A objavil! Tak robili aj iní vedci.

Všetci najprv tušili, potom verili, potom objavili!

Nám hovorí viera viac. Sú duchovia dobrí a zlí. Hmotný­mi očami ich nevidíme. Keď zažmúrime oči pred slnkom, zato ešte slnko nestáva sa tmou.

Otče, uvedomujeme si dnes viac tvoju starostlivosť, kto­rú si nám prejavil ustanovením Anjelov strážcov. Ďakujem ti dnes v mene všetkých stvorených rozumových bytostí za ich čistú lásku, zbožnú úctu, ktorú ti podávajú na zmier za náš odvrat, za našu roztržitosť a naše blúdenie. Ďakujem ti za archanjela Gabriela, ktorý nám zvestoval posolstvo spásy, keď si ho poslal k Najsvätejšej Panne. Ďakujem za mocného ochrancu Cirkvi, za svätého Michala. A ďakujem ti celkom zvlášť za môjho osobného anjela strážcu. Prijmi jeho čistú lásku ako zmier za môj chlad. Amen. 

PREDSAVZATIE

Dôverný deň s anjelom strážnym.

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/561-anjeli-strazcovia

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1443-anjeli-strazcovia-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1879-anjeli-strazcovia-b