Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Marek, Barnabášov bratanec, sprevádzal apoštola Pavla na jeho prvej misijnej ceste i na ceste do Ríma.

Bol Petrovým žiakom i tlmočníkom vo svojom evanjeliu. Pripisuje sa mu založenie cirkevnej obce v Alexandrii.

Sv. Marek bol ohlasovateľom pravdy cez evanjeliu, a Skutky apoštolov, ktoré napísal. Cirkev dáva do breviára na dnešný deň úvahu sv. Ireneja, ktorý popisuje práve toto ohlasovanie a šírenie viery.

Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom

Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme, prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v jedného Boha, Otca všemohúceho, „ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich“ (Sk 4,24), i v jedného Ježiša Krista, Božieho Syna, vteleného pre našu spásu, i v Ducha Svätého, ktorý skrze prorokov oznamoval Božie plány: príchod i narodenie z Panny, umučenie, zmŕtvychvstanie a telesné nanebovstúpenie nášho milovaného Pána Ježiša Krista i jeho príchod z neba v Otcovej sláve, aby „zjednotil v sebe, ako v hlave, všetko“ (porov. Ef 1,10) a aby vzkriesil každé ľudské telo, aby sa pred Kristom Ježišom, naším Pánom a Bohom, Spasiteľom a Kráľom, podľa vôle neviditeľného Otca, „zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby ho vyznával každý jazyk“ (porov. Flp 2,10-11) a on aby vykonal spravodlivý súd nad všetkými.

Odvtedy, čo Cirkev prijala toto ohlasovanie a túto vieru, ako sme povedali, starostlivo si ich chráni, akoby bývala v jednom dome, hoci je rozptýlená po celom svete. Verí tak, akoby mala jednu dušu a jedno srdce, a jednomyseľne túto vieru ohlasuje, učí a podáva ďalej, akoby mala iba jedny ústa. Lebo aj keď sú na svete jazyky rozličné, sila podania je jedna a tá istá.

Veď cirkvi založené v Germánii neveria alebo nepodávajú niečo iné, ani cirkvi v Hispánii či v krajoch Keltov, ani na Východe, ani v Egypte, ani v Líbyi, ani tie, čo sú v strede sveta. Ale ako je slnko, Božie stvorenie, na celom svete jedno a to isté, tak aj hlásanie pravdy žiari všade a osvecuje všetkých ľudí, ktorí chcú poznať pravdu.

A ani vynikajúci rečník z predstavených Cirkvi nehovorí iné ako toto – veď nik nie je nad učiteľa (porov. Lk 6,40) –, ani ten, kto je vo výrečnosti slabší, neumenšuje podanie. Keďže je teda jedna a tá istá viera, ani ten, kto je schopný veľa o nej hovoriť, ju nerozmnožuje, ani ten, kto menej, ju nezmenšuje.

Modlime sa

Milostivý Bože, ty si vyvolil svätého evanjelistu Marka za ohlasovateľa tvojej blahozvesti; prosíme ťa, osvecuj nás, aby sme sa nábožným čítaním jeho Evanjelia naučili verne kráčať po stopách tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Viac o dnešnom oslávencovi môžete nájsť i na: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/853-sv-marek-evanjelista

Ako aj: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1270-sv-marek