Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Modlitba sa môže konať pri štedrovečernom stole alebo pri rodinnom betleheme.

Pred modlitbou treba pripraviť nezapálenú sviecu.

Na úvod všetci prítomní spoločne zaspievajú ľubovoľnú vianočnú koledu, napríklad Čas radosti, veselosti (JKS 40).

Modlitbu začne zvyčajne otec alebo najstarší člen rodiny prežehnaním a krátkym príhovorom, napríklad takto:

ÚVOD

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Náš nebeský Otec nám po roku opäť dáva prežívať radostné obdobie, kedy oslávime narodenie nášho Pána Ježiša Krista a dovoľuje, aby sa náš Pán narodil aj v našich srdciach a aby sme ho radostne privítali medzi nami.

Preto ho spoločne prosme, nech otvorí naše uši, aby sme znovu počuli spev anjelov a nech otvorí naše pery, aby sme sa s plesajúcim srdcom k nim pridali a spievali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen.

 

ČÍTANIE SVÄTÉHO PÍSMA

Pripomeňme si slová proroka Izaiáša:(Iz 9, 2 - 7)

Text môže prečítať niektoré zo starších detí alebo otec, či mama.

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo...

Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho:

obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

ZAPÁLENIE SVIECE

Otec môže povedať:

Svieca je symbolom Pána Ježiša, ktorý priniesol na svet svetlo Božej lásky. Zapáľme ju, aby nám pripomínala, že Pán Ježiš je prítomný medzi nami a že sa aj my máme stať svetlom pre našich príbuzných, priateľov, známych, (ale aj spolužiakov, kolegov...).

Potom niekto z prítomných, môže to byť dieťa, zapáli pripravenú sviecu.

VYZNANIE VIERY

Otec pokračuje:

Udalosti Ježišovho narodenia správne prijmeme len vo svetle viery. Preto teraz, pri tejto zapálenej svieci, ktorá je symbolom Božej prítom­nosti, vyznajme vieru:

Verím v Boha Otca, všemohúceho stvoriteľa neba i zeme...

ZNAK POKOJA

Spoločne sme vyznali vieru v narodenie Božieho Syna v malom die­ťati, ktoré je kniežaťom pokoja a lásky. Prejavme si aj my navzájom lásku a pokoj.

Členovia rodiny si navzájom dajú znak pokoja podaním rúk, prípadne bozkom.

VIANOČNÁ MODLITBA VĎAKY A PROSBY

Modlitbu možno predniesť tak, že každú prosbu (odsek) prečíta jeden člen rodiny.

Otec:

Prežívame čas dávania a prijímania, chceme si prejaviť lásku a blíz­kosť darčekmi, ktoré na nás čakajú, ale pritom ľahko prehliadame dary, ktoré nám dáva sám Pán, a nielen dnes, ale po celý rok.

Preto spoločne volajme: Ďakujeme ti, Pane, a prosíme, aby si nás vypočul.

Ďakujeme ti za náš dom, v ktorom (miesto, na ktorom) môžeme bývať, za oblečenie, jedlo a všetky dary, ktoré nám denne dávaš

— a prosíme za všetkých, ktorí nemajú domov a žijú v hlade a biede.

Ďakujeme ti za ľudí, ktorých si postavil do nášho života a ktorí, hoci po­znajú naše nedostatky, predsa nás milujú

— a prosíme za ľudí, ktorí si nechcú odpustiť.

Ďakujeme ti, že ostávaš s nami aj v ťažkých chvíľach nášho života a pozývaš nás bližšie k sebe

— a prosíme za tých, ktorí žijú v beznádeji a zúfalstve, lebo ťa nepoznajú.

Ďakujeme ti za pokoj, ktorý nám len ty dávaš

— a prosíme za krajiny, v ktorých je vojna alebo nepokoj.

Najviac ti ďakujeme, že si sa narodil pre našu záchranu

— a prosíme za ľudí, ktorí odmietajú tvoju lásku.

Ďakujeme ti, že naša budúcnosť je v tvojich rukách

— a prosíme za zúfalých a smutných.

Ďakujeme ti, že si nádejou všetkých nás

— a prosíme za našich zomrelých príbuzných a priateľov.

Mama:

Vypočuj nás, Pane Ježišu, a príď do našich sŕdc ako pravé svetlo nášho života. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Namiesto tejto modlitby môže každý člen rodiny vysloviť aj svoju vlastnú prosbu.

Ak sú prítomné malé deti, môže sa namiesto tejto modlitby predniesť iná, napríklad:

Ďakujeme, Otče milý, vo vianočnej slávnej chvíli, za to, že sme mohli zas' dožiť tento svätý čas.

Ďakujeme, že môžeme oslavovať, Krista Pána zvelebovať dnes v deň jeho narodenia, v deň záchrany a spasenia.

Prijmi, Pane, naše chvály hoc' nás je len hlúčik malý, ale hlúčik, čo ťa ľúbi tak ako málokto z ľudí!

Spievame a modlíme sa, z Písma tvojho učíme sa, deti tvoje veľké, malé. Nech ti všetko slúži k sláve! Amen.

Môže nasledovať spev niektorej vianočnej koledy, napríklad Do mesta Betlema (JKS 52) alebo Búvaj, dieťa krásne (JKS 39).

MODLITBA POŽEHNANIA JEDLA

Po speve koledy nasleduje modlitba pred jedlom. Jednotlivé časti prednesú striedavo rodičia, otec a mama.

Mama:

Bože všetkých darov, ďakujeme ti za všetko, čím si nás dnes i v tomto roku požehnal. A ďakujeme ti aj za nás všetkých, ktorí sme sa zhromaždili okolo tohto stola.

Otec:

Prosíme ťa, aby si nás, aj toto naše jedlo požehnal, a rovnako tých, ktorých milujeme a nie sú tu dnes s nami.

Mama:

V našej vďačnosti a láske voči tebe, Ježišu, si spomíname na tvoje skromné narodenie a modlíme sa za tých, ktorí nemajú dostatok jedla.

Pripomíname si miesto, na ktorom si sa narodil a prosíme za tých, ktorí nemajú kde bývať.

Pripomíname si aj tvoje posolstvo, v ktorom si nás vyzval k starostlivosti a štedrosti a modlíme sa za mier v rodinách a národoch po celom svete.

Otec:

Zvelebujeme ťa a vzdávame ti vďaky v tvojom Svätom Duchu, ktorý prináša našim srdciam život a pokoj dnes, na Štedrý deň, i kedykoľvek inokedy. Amen.

Voláme ťa Otcom, Bože, preto prijmi od nás modlitbu, ktorú nás naučil tvoj Syn a náš Pán:

Otče náš.

Na záver podľa okolností môže nasledovať modlitba Anjel Pána, prípadne vianočný vinš (zvlášť ak sa deti nejaký naučili v škole). Večera ďalej pokračuje podľa rodinných tradícií a zvyklostí.

-šf2015-
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.