Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Prosba o požehnanie domu v čase Zjavenia Pána. 

 

V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Prosme o pokoj pre tento náš dom i pre všetkých, čo v ňom bývajú i čo doň prichádzajú.

Úvodná myšlienka: 

Slávime svätý deň ozdobený tromi zázrakmi: dnes priviedla hviezda mudrcov k jasliam; dnes sa z vody stalo víno na svadbe; dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil.Nasleduje čítanie Božieho slova.

Potom sa prečíta úryvok z evanjelia: 

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša (2, 1. 9b – 11 )

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 

Nasleduje prosba o požehnanie. 

Modlime sa:

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami svojho Syna. Posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našich rodinách žili vo svornosti a láske. Bože, chráň tento dom pred zlom a hriechom, požehnaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista nášho Pána. Ľ.: Amen.

Alebo: 

Velebíme ťa, Bože, náš Otec, že dávaš bývať tejto rodine v tomto (novom) dome. Udeľ členom tejto rodiny hojnosť darov Ducha Svätého a milosť svojho požehnania, aby všetci, ktorí bývajú v tomto dome, i tí, ktorí budú do tohto domu prichádzať, pocítili lásku i pokoj, ktoré pochádzajú od teba. Skrze Krista, nášho Pána. Ľ.: Amen. 

Pre starších ľudí:

Modlime sa.

Pane Ježišu, ty si naša sila a nádej v rozličných útrapách, ktoré prináša pokročilý vek; zhliadni na nás, ktorí bývajú v tomto dome, žehnaj nás a udeľ nám sily, aby sme vedeli trpezlivo znášať ťažkosti života a spolu s modlitbou ich prinášali Bohu ako duchovnú obetu za spásu príbuzných a za šírenie tvojho kráľovstva. Zachovaj nás vo svojej láske a milosti a napĺňaj nás svojou radosťou, ktorá bude úplná v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Potom pokropíme dom požehnanou vodou

Potom napíše na horné veraje dvier začiatočné písmená troch mudrcov (C + M + B) a pred písmeno C prvé dve čísla letopočtu a za písmeno B druhé dve čísla letopočtu, napr.: 20 – C + M + B – 17.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH 

Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Kristovom mene, tam je Kristus medzi nimi. Spolu s ním teda prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi.

  1. Nebeský Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú, v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote a vo vďačnosti.

 Prosíme ťa, vyslyš nás.

  1. Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu lásku k tebe.
  2. Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nám káže náš Pán Ježiš Kristus.
  3. Udeľ našim zosnulým príbuzným večnú radosť v nebeskom domove.

A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Otče náš…

Potom si na znak bratskej lásky podajú ruky so slovami:

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. 

 Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.