Na zelený štvrtok sa dovoľuje iba omša svätenia olejov a omša na pamiatku Pánovej večere.

Zakazujú sa všetky iné omše aj omše bez účasti ľudu ako aj pohrebné omše.

             - Omša svätenia olejov, ktorú koncelebruje biskup so svojimi kňazmi a v ktorej svätí krizmu a požehnáva ostatné oleje, je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom a v tom istom Kristovom kňazstve a službe.

Na túto omšu treba prizvať kňazov z rôznych častí diecézy, aby koncelebrovali s biskupom a tak, ako sú jeho pomocníkmi a radcami v každodennej službe, boli aj svedkami a pomocníkmi pri svätení krizmy.

Aj veriacich treba naliehavo povzbudzovať, aby sa zúčastnili na tejto omši a prijali sviatosť Eucharistie pri tomto slávení.

           - Slávenie Omše svätenia olejov pre jej význam v živote diecézy má byť len jedno. Koná sa v katedrálnom alebo z pastoračných príčin v inom zvlášť významnom kostole.

            - Omša svätenia olejov sa podľa tradície slávi vo Štvrtok Veľkého týždňa. Ak je v tento deň ťažko zhromaždiť okolo biskupa kňazov a ľud, svätenie olejov sa môže anticipovať aj v iný deň, ale krátko pred Veľkou nocou.

             - Posvätené oleje možno prijať v jednotlivých farnostiach pred slávením večernej omše na pamiatku Pánovej večere alebo v inom vhodnom čase. Môže to pomôcť pri poučovaní veriacich a používaní a účinku posvätných olejov a krizmy v kresťanskom živote.

(Z obežníka Kongregácie pre bohoslužbu O príprave a slávení veľkonočných sviatkov, č. 35-36).

Uvádzame slová, ktorými pápež odovzdáva posvätné oleje biskupom a kňazom.

Milovaní bratia,

Kristus, Učiteľ, Kňaz a Pastier nás povolal k sviatostnému kňazstvu.

V tomto eucharistickom slávení sme obnovili sľub, že budeme žiť čoraz

dôstojnejšie zodpovedne povolaniu, ktoré sme prijali. Požehnali sme

krizmu, olej katechumenov a olej chorých, aby sme zvýraznili tajomstvo

Cirkvi ako sviatosti Krista, ktorá posväcuje každú realitu a situáciu

nášho života.

Vám, biskupi a kňazi, sa zverujú tieto oleje, aby vašou službou

prúdila v dušiach Božia milosť, prostriedok sily a života. Vážte si, ctite

a s osobitnou starostlivosťou uchovávajte tieto oleje, znaky Božej milosti.

Osoby, miesta a veci, ktoré budú nimi poznačené, môžu zažiariť tou

istou Božou svätosťou, ktorou obdivuhodným darom svojej lásky chcel,

aby sa vo sviatostných znakoch mysticky obnovili udalosti dejín spásy.