Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sv. Ján, apoštol, evanjelista

Sv. Ján pochádzal z osady Betsaida, na severovýchodnom brehu Genezaretského jazera.

Jeho otec sa vola Zebedej a matka Salome. Bol rybárom. Skôr ako ho Ježiš povolal bol učeníkom Jána Krstiteľa. Medzi apoštolmi mal významné miesto. Po odchode z Jeruzalem po roku 50 pôsobil v Malej Ázii, najmä v Efeze.  Za cisára Domiciána (81-96) bol pre Krista vyhnaný na ostrov Patmos v Egejskom mori. Máme od neho tieto novozákonné spisy: evanjelium, tri listy a Zjavenie sv. Jána apoštola. Zomrel okolo roku 100 v Efeze.

Veľkým prínosom dnešného oslávenca do teológie bolo učenie o Logos. Sv. Augustín inšpirovaný Jánom o tom píše:    

Z Traktátov svätého biskupa Augustína o Prvom Jánovom liste

 „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“ Ale kto by sa mohol rukami dotknúť Slova, keby „sa Slovo“ nebolo „telom stalo a prebývalo medzi nami“?

A toto Slovo, ktoré sa telom stalo, aby sme sa ho mohli rukami dotýkať, začalo byť telom z Panny Márie. Ale Slovom vtedy byť nezačalo, lebo apoštol hovorí: „Ktoré bolo na počiatku.“ Povedzte, či tu nepotvrdzuje svojím listom svoje evanjelium, skadiaľ ste práve počuli: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha“?

Niekto by hádam mohol pod Slovom života rozumieť slovo o Kristovi, a nie samo Kristovo telo, ktorého sa možno dotknúť rukami. Pozrite, čo nasleduje: „Áno, zjavil sa sám život.“ Kristus je teda Slovo života.

Akože sa zjavil? Hoci bol od počiatku, ešte sa ľuďom nezjavil. Zjavil sa však anjelom. Oni ho videli a živili sa ním ako svojím chlebom. Veď čo hovorí Písmo? „Človek jedol chlieb anjelský.“

Teda sám Život sa zjavil v tele, lebo v povahe zjavenia je, že vidíme aj očami, čo je viditeľné len srdcom, aby sa srdce uzdravilo. Slovo možno vidieť len srdcom, ale telo aj telesnými očami. A tak tu bola možnosť, ako uvidieť Slovo: Slovo sa telom stalo a môžeme ho vidieť. Tak sa v nás uzdraví aj srdce, ktorým môžeme hľadieť na Slovo.

Hovorí: „My sme svedkami a vám zvestujeme večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa v nás,“ čiže medzi nami sa zjavil, čo by sa dalo ešte jasnejšie povedať: nám sa zjavil.

„Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám.“ Všimnite si, moji milí: „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám.“ Oni videli samého Pána prítomného v tele a z Pánových úst počuli slová, ktoré nám zvestovali. A tak my sme len počuli, ale nevideli.

Sme preto menej šťastní ako tí, čo videli a počuli? Ako by potom mohol hovoriť ďalej: „Aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami“? Oni videli, my sme nevideli, a predsa máme s nimi spoločenstvo, lebo máme spoločnú vieru.

„My máme spoločenstvo s Bohom Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme,“ hovorí, „aby naša radosť bola úplná.“ Chce povedať, že úplná radosť je v tomto spoločenstve, v tejto láske, v tejto jednote. 

Modlime sa.

Všemohúci Bože, prostredníctvom svätého Jána apoštola zjavil si nám tajomstvo tvojho večného Slova; pomáhaj nám, aby sme s osvietenou mysľou a s milujúcim srdcom pochopili učenie, ktoré nám tak vzletne hlásal. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Viac o živote Jána apoštola môžete prečítať i na:

 http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/130-sv-jan-apostol-evanjelista

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.