Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Panna Mária - Strážkyňa svetla

16. stretnutie. Utorok  20. decembra, „Panna Mária" – pokorná žena 

Úvod sv. omše:

Schádzame sa na rorátoch. Je to sv. omša pred svitaním, v prítmí, aby sme sa vžili do situácie ľudí pred príchodom Svetla – Ježiša. Neboli úplne bez svetla, mali záblesky svetla – to im dávali strážcovia svetla. Neboli úplne v tme - tak ako aj my tu máme blikavé svetla sviečok. Hneď pri prvých rorátoch som hovoril, že máme byť svetlom a doviesť kamaráta. Ako sa nám to podarilo? Sme, aspoň malým, svetlom pre iných?

Oľutujme nedostatky. 

Príhovor:

 „Nech sa mi stane podľa tvojho slova" - pokorná Mária

Úvod

Zopakovať, čo deti vedia o Jánovi Krstiteľovi.

Pripomenúť deťom (možno nadviazať na prvé čítanie alebo čítania z prorokov), že Boh veľa krát sprostredkoval cez prorokov ľuďom prísľub o narodení Mesiáša. Tým Mesiášom je Kristus, ktorého narodenie slávime vždy na Vianoce.

Dnešná strážkyňa najlepšie vie, čo to znamená starať sa o svetlo. Je ňou Mária, ktorá najlepšie vedela, čo to znamená starať sa o svetlo - Ježiša.

Spolu s deťmi sa pozastaviť pri tom, aké vlastnosti mala Mária (napr. dobrá, krásna, úprimná, priama, otvorená atď). Avšak jej najvýraznejším znakom bola pokora. V pokore je pre nás Mária veľkým vzorom, ktorý máme nasledovať.

Zamyslieť sa s deťmi nad tým, čo to znamená byť pokorný.

Vlastnosť: Pokora - čnosť, pri ktorej človek uznáva svoju nedostatočnosť a nepovyšuje sa. Je prítomná vtedy, keď v srdci uznáme, že Boh je najväčší a my bez neho nič nedosiahneme.

Rekvizita: svetlo (ak je to počas rorátov - môže to byť rorátny lampáš alebo svieca), popr. lampáš, baterka.

Citát: Iz 17,14: „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel“

  • Lk 1, 26 - 38: zvestovanie.

Hŕstka informácií

V galilejskom mestečku Nazaret žila mladá žena, ktorá sa volala Mária. Mala manžela Jozefa, ktorý pochádzal z Dávidovho rodu. Nebývali spolu, ale už boli manželmi.

Jedného dňa sa zjavila Márii nezvyčajná postava. Bol to archanjel Gabriel. Prišiel k nej a pozdravil ju slovami: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou." Máriu táto udalosť zaskočila a bola prekvapená. Nevedela, ako sa má v tejto situácii zachovať a zároveň, čo znamenajú anjelove slová. Anjel pokračoval ďalej: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida." Anjel jej dal odpoveď aj na to, ako sa to stane: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn." A na potvrdenie svojich slov spomenul jej staršiu príbuznú Alžbetu: „Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné."

Máriinou odpoveďou bola veta, ktorá je zahrnutá do modlitby Anjel Pána: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Potom anjel odišiel. 

Zhrnutie

Upozorniť deti, že dnes sa spomínajú strážcovia svetla, ktorí už boli spomínaní: Alžbeta a Jozef.

Poukázať na to, ako Mária prijala zvestovanie. Nekládla zbytočné otázky a pozorne počúvala anjelove slová. Od začiatku bola otvorená Bohu a dôverovala mu. Počas celého života bola veľmi pokorná.

Aj my máme vo svojom živote prijať Ježiša do svojho srdca. Keď ho prijímame úprimne a pokorne, vtedy budeme svetlom (môže sa použiť rekvizita) pre iných. Osvietiť cestu potrebujú najmä tí, ktorí zblúdili z cesty k Bohu. 

Úloha pre deti

Odporúčať deťom, aby dnes osvecovali cestu druhým ľuďom podobne, ako to robila Panna Mária.

Keď sa mi niečo podarí, poďakujem za to Pánu Bohu, lebo mi dal k tomu schopnosti. Z iných sa nesmejem, lebo neviem ako by som obstal na jeho mieste. 

Modlíme sa: 

Bratia a sestry, chlapci a dievčatá, Bohu nič nie je nemožné. S dôverou mu prednesme spoločné prosby za seba i za svet.

(Volajme: Bože, vyslyš naše prosby.) 

  1. Bože, pomáhaj svojej Cirkvi,

aby bola viditeľným znamením tvojej dobroty. 

  1. Pomáhaj biskupom,

aby boli pre svojich veriacich príkladom dôvery v Božiu prozreteľnosť. 

  1. Na príhovor Panny Márie, Kráľovnej pokoja

osloboď všetky národy od vojen v ktorých trpia aj deti. 

  1. Bože, pomáhaj našim deťom, aby boli vďačné za dary,

ktoré si im dal a nevystatovali sa nad iných. 

  1. Udeľ našim rodinám dar vzájomnej lásky,

aby sa deti mali radi  a počúvali rodičov 

  1. Bože, povzbudzuj nás, i naše deti, aby sme sa

 od Panny Márie učili poslušne plniť tvoju vôľu. 

Dobrotivý Bože, ty si vyvolil Pannu Máriu,

aby nám ako Ranná hviezda zvestovala príchod Slnka spravodlivosti.

Na jej orodovanie nám pomôž, aby sme si dôstojne pripravili srdcia

na prijatie tvojho Syna.

Skrze Krista, nášho Pána.

Turzovka, 20.12.2016

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.