Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Uvedenie do bohoslužby: 

Zišli sme sa na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Neslávime tajomstvo, že Panna Mária nepoškvrnene počala Pána Ježiša, ale to, že Mária bola počatá bez dedičného hriechu. Nebeský otec si Máriu takto pripravil za matku svojho Syna.  

Nám bol tento hriech odpustený pri krste. Teraz ľutujme svoje osobné hriechy.

Uvedenie do čítaní: 

  1. Gn 3, 9-15. 20

Dnešné prvé čítanie nás prenesie do kolísky ľudstva, kde sa zrodil hriech, ktorý dedíme a od ktorého bolo oslobodená Panny Mária, ktorá sa tak stala protikladom Evy a matkou všetkých žijúcich pre večnosť.  

  1. Ef 1, 3-6. 11-12

Svätý Pavol zvelebuje Boha za to, že si vo svojom milosrdenstve vyvolil Pannu Máriu i nás, ešte pred stvorením sveta za dedičov Božieho kráľovstva. 

  1. Lk 1, 26-38

Anjel nazýva Máriu milostiplnou. Z tohoto anjelovho vyhlásenia vzišiel podnet k dnešného sviatku. Mária bola nepoškvrnená od samého počatia až do smrti.

Voľba Matky

Predstavme si, že by Boh v dnešnej dobe poprosil ľudstvo, aby mu vybralo matku pre svojho syna. Nedal by pritom žiadne požiadavky, ponechal by to na nás ľudí. Ako by to prebiehalo? Ako by voľba dopadla?

Možno by sa na celom svete začal organizovať výber tej najschopnejšej ženy. Najprv by boli farské kolá, v ktorých by komisia najlepších veriacich na čele s kňazom, vybrali nejaké kandidátky z farnosti. Kritériom by bolo, aby bola zbožná, aby milovala Boha, aby mala lásku k ľuďom. Víťazka farskej súťaže by postúpila do diecézneho kola. V ňom by boli ešte prísnejšie kritériá. Podrobnejšie by sa skúmali postoje a názory kandidátky. Jej náboženské aktivity aj mimo hraníc farnosti, napríklad v charite alebo v práci s mládežou. Diecézy by potom víťazku poslali do celosvetového kola, kde by sa stretli víťazky zo všetkých diecéz.

Najprv by mali niekoľkodňové duchovné cvičenia, v ktorých by sa pripravovali na voľbu matky Božieho Syna. Samotnú voľbu by vysielali televízie na celom svete. Moderátor by kládol možno otázky typu, čo očakávate od toho, keby ste voľbu vyhrali? Ako by ste sa chceli o dieťa Božie starať? Ako by ste ho vychovávali? Čo pokladáte za najväčšie problémy sveta? Možno by aj niektoré krajiny v zákulisí lobovali za svoje kandidátky, veď zaiste by to bola pocta pre ich krajinu, keby vyhrala ich kandidátka. Porota by nemusela byť. Diváci by telefonicky dávali hlasy jednotlivým súťažiacim. A ktorá by ich získala najviac, by vyhrala. Potom by sa jedni radovali a druhí by smútili, lebo nevyhrala tá ich favoritka. Novinári by začali hľadať nejaké pikantérie zo života víťazky a snažil by sa ju v očiach verejnosti kompromitovať.

Vráťme sa k farskému kolu. Viete si to predstaviť? A tie poznámky! Z takej rodiny, jej stará mama, jej dedo bol...  Ako sa správala v škôlke k mojej vnučke...  Mala by sa vzdať, lebo...

To by bolo hnevu, napätia... Keby neobstala, znelo by: My sme to vedeli, kde sa tam hrabala! Chcela byť matkou Božieho syna!

Boh by napokon možno videl, že neexistuje na svete taká žena, ktorú by chceli všetci ľudia, aby sa stala matkou jeho Syna. A rozhodol by sa, že Syn sa na zemi nenarodí, lebo by to prinieslo viac škody ako dobra.

Rozhodol sa preto postupovať ináč. Rozhodol sa, že on sám vyberie ženu a matku pre svojho Syna. Bude to žena, ktorá bude jedinečná, akej druhej na svete niet a ktorú budú milovať všetci, ktorí sa s ňou zoznámia. A tí, ktorí ju nebudú chcieť milovať, budú to robiť len preto, že nenávidia jej svätosť.

Voľba padla na dievča z izraelského národa, menom Mária. Ona však sama sa nemohla stať dôstojnou matkou Ježiša. Preto Boh ju obdaril takými duchovnými kvalitami, ktoré iní ľudia nedostali. Anjel Gabriel to vyjadril v pozdrave slovami: „milosti plná”. V týchto slovách je vyjadrený fakt, že duša Márie je absolútne čistá, bez hriechov. Že od chvíle jej počatia až do chvíle jej nanebovzatia sa jej duše nedotkne hriech. Že nebola a nebude v jej živote chvíľa, v ktorej by jej duša nebola spojená s Božou láskou. Že nebude na svete existovať žiadna diabolská alebo ľudská sila, ktorá by toto spojenie s Bohom pretrhla.

Od takto pripravenej ženy Boh chcel len jedno, aby jeho voľbu, stať sa matkou jeho Syna, sama prijala. Ona ju prijala slovami: “Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova”.

V úvode som spomínal, že človek je naklonený k závisti a intrigám. Z tohto pohľadu môžeme byť nespokojní s tým, prečo Boh tak niekoho uprednostnil. Nemusíme mať s tým problémy.

Čo sme počuli v druhom čítaní?

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

Aj my sme vyvolení, aj nám bol odpustený dedičný hriech. 

Dnešný sviatok nám chce teda pripomenúť, že tak isto sme Bohom vyvolení. Aj každého z nás povolal Boh po mene (Por. Iz 43,1). Práve skutočnosť, že dnes slávime spoločne tento sviatok, že spolu spievame, modlime sa a počúvame Božie slovo, je znamením toho, že tomuto vyvoleniu, podobne ako Mária, hovoríme: „áno”.

Podľa vzoru Panny Márie hovorme Bohu „áno” aj vtedy, keď bude od nás tento súhlas vyžadovať obete, keď sa ocitneme v tme rozličných pochybností, keď nás kdečo bude nútiť, aby sme povedali: „nie”. S istotou sa môžeme spoliehať aj na jej pomoc a príhovor.

Je to veľký dar, že môžeme sláviť toto veľké tajomstvo. Poukazuje na veľký dar, ktorého sa dostalo Panne Márii. Ukazuje aj na náš veľký dar. Boh je láska,  je náš Stvoriteľ. To znamená, že sme stvorení z lásky. Boh nás chcel. Povolal nás z ničoty – čo si nevieme predstaviť, k bytiu.

Takže, nevolíme matku Pána Ježiša. To by dopadlo veľmi zlé. Nech nám nenapadne závidieť Márii. Buďme vďační, že túto voľbu zobral na seba sám Pán Boh. Buďme vďační, že aj my sme vyvolení.

 Turzovka, 8.12.2016

Úvahu nad dnešným sviatkom môžete nájsť i na:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/562-neposkvrnene-pocatie-panny-marie-2

Alebo:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/107-neposkvrnene-pocatie-panny-marie

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.