Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

Narodil sa v Stridone v Dalmácii okolo roku 340.

Študoval v Ríme, kde sa dal aj pokrstiť. Oddal sa asketickému životu, odišiel na Východ a vysvätili ho za kňaza. Keď sa vrátil do Ríma, bol tajomníkom pápeža Damaza a už tu začal prekladať Sväté písmo do latinčiny a podporovať rehoľný život. Potom sa usadil v Betleheme a prejavoval mimoriadne porozumenie pre potreby Cirkvi. Napísal veľa diel, predovšetkým komentáre k Svätému písmu. Zomrel v Betleheme roku 420.

Z úvodu ku Komentárom svätého kňaza Hieronyma k prorokovi Izaiášovi

Robím, čo musím robiť, keď poslúcham Kristove príkazy: „Skúmajte Písma“ a: „Hľadajte a nájdete,“ aby som nemusel so Židmi počuť: „Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc.“

Lebo ak je Kristus podľa apoštola Pavla Božou mocou a Božou múdrosťou, potom kto nepozná Písmo, nepozná Božiu moc a múdrosť: teda kto nepozná Písmo, nepozná Krista.

Preto budem napodobňovať hospodára, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré, a nevestu, ktorá v Piesni piesní hovorí: „Nové i staré som uchránila pre teba, milý môj.“ A tak budem vykladať aj Izaiáša, aby som ho predstavil nielen ako proroka, ale ako evanjelistu a apoštola. Veď sám hovorí o sebe a o ostatných evanjelistoch: „Aké krásne sú nohy posla dobrej zvesti, ktorý hlása pokoj.“ A Boh ho oslovuje ako apoštola: „Koho mám poslať, kto pôjde k tomu ľudu?“ A on odpovedá: „Hľa, tu som, mňa pošli.“

Nech si nik nemyslí, že chcem obsah tejto knihy vtesnať do niekoľkých slov. Veď toto Písmo obsahuje všetky Pánove tajomstvá a hovorí o Emanuelovom narodení z Panny, o pôvodcovi slávnych činov a znamení, ktorý zomrel a bol pochovaný, vstal z mŕtvych a je Spasiteľom všetkých národov. A čo povedať o fyzike, etike a logike? V tejto knihe je všetko, čo patrí do Svätého písma, čo môže ľudský jazyk vysloviť a rozum smrteľníkov obsiahnuť. O jej tajomstvách svedčí ten, ktorý napísal: „Každé videnie bude pre vás ako slová zapečatenej knihy. Keď ju podajú niekomu, kto vie čítať, a povedia: Prečítaj to!, odpovie: Nemôžem, lebo je zapečatená. A keď knihu dajú takému, čo čítať nevie, a povedia mu: Čítaj!, odpovie: Neviem čítať.“

Ak sa to zdá niekomu slabé, nech si o tom vypočuje Apoštola: „Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú. Ak by dostal zjavenie iný zo sediacich, prvý nech mlčí.“ Na akom základe môžu mlčať, keď je v moci Ducha, ktorý hovorí skrze prorokov, či mlčať alebo hovoriť? Ak teda rozumeli, čo hovorili, všetko je plné múdrosti a rozumnosti. A do ich uší nedoliehal vzduch rozochvený hlasom, ale Boh hovoril v duši prorokov podľa toho, čo hovorí iný prorok: „Anjel, ktorý vo mne hovoril,“ a: „Volá v našich srdciach Abba, Otče,“ a: „Budem počúvať, čo povie vo mne Pán, Boh.“ 

Modlime sa.

Všemohúci Bože, svätého kňaza Hieronyma si obdaril láskou a živým záujmom o Sväté písmo; otvor aj naše srdce pre tvoje slovo, aby sme sa ním živili a v ňom našli prameň života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.