Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešná noc nám prináša radostnú zvesť: narodil náš Spasiteľ, Kristus Pán.

Sám pôvodca života prichádza, aby nás oslobodil. Nikto nie je vylúčený z tejto vianočnej radosti. Všetci máme dnes právo sa potešiť, radovať. 

Uvedenie do čítaní:

 1. Iz 9,1-3,5-6

Prorok Izaiáš jasá nad narodením Mesiáša. Predpovedá, že Dieťa bude múdre ako Šalamún, udatné ako David a rozšíri Božie kráľovstvo.

 2. Tít 2, 11-14

Teraz nám svätý Pavol ukazuje, ako žiť vo svete po príchode Vykupiteľa.

3.Lk 2,1-14

Zvesť vianočného evanjelia nám dnes odhaľuje kúsok z tajomstva Božieho riadenia: cisári vydávajú nariadenia, vladári majú svoje zámery - a Boh to všetko používa na dosiahnutie svojich cieľov pre dobro ľudstva.

  

SVETLO V TEMNEJ NOCI

Dostal som otázku: Odkedy, a prečo sa slávi polnočná sv. omša?

Od 6. storočia na sviatok Narodenia Pána kňaz celebruje tri sväté omše: polnočnú (utiereň), rannú (pastiersku) a slávnostnú dennú. V Ríme pápež zvykol slúžiť polnočnú v Bazilike Panny Márie Snežnej (Santa Maria Maggiore) pri jasličkách, rannú v gréckom Chráme sv. Anastázie a slávnostnú dennú v Bazilike sv. Petra.

Teda je to pradávna tradícia, ktorej napomáha to, že z dostupných prameňov sa dá vytušiť, že kým našiel Jozef miesto na narodenie Dieťaťa, už sa zvečerilo a bola noc.

Priamo to potvrdzuje evanjelista Lukáš. Píše: V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.

A prečo práve polnoc? Aby sme symbolicky poukázali na to, že Ježišovým narodením končí starý zákon a nastáva nový deň vykúpenia – záchrany sveta.

Pápež Benedikt XIV. (1740 - 1758) pripisoval týmto trom svätým omšiam symboliku trojakého zrodenia Ježiša Krista: od večnosti v lone Nebeského Otca, telesne a v čase z Panny Márie v Betleheme a duchovne v našich srdciach. Práve to zrodenie „od večnosti“ je vhodné o polnoci, keď akoby „začínal čas“.

Prichádza v noci, aby sme si uvedomili, že je Svetlom.

Počuli sme: Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.

V kontraste noci môžeme lepšie vnímať svetlo.

Všimli ste si už, že tie najväčšie tajomstva kresťanskej viery slávime v noci. Vo vianočnej noci slávime nielen narodenie Božieho Syna, nášho Spasiteľa Ježiša.

V noci pred jeho utrpením a smrťou slávime Poslednú večeru. Pri umieraní Pána na kríži sa slnko zatmelo a deň sa premenil na noc.

V noci pred veľkonočným úsvitom slávime Vzkriesenie Pána.

Určite ste si všimli aj to, že Boh prichádza nenápadne. Keď prichádzajú mocní páni sveta na štátnické návštevy, deje sa to s veľkou a hlučnou slávou. Boh, Pán všemohúci, prichádza ticho, nenápadne, skromne. Mocní sveta o jeho príchode nič nevedia.

I dnes je to tak. Je hluk predvianočnej reklamy, ale nie je v tom Boh.

Je zmätok predvianočného zhonu, ale nie je v tom Boh.

A preto nerozumní ľudia prehlasujú: „Boh nie je, nie je vôbec žiaden Boh!

K čomu to vedie?

A keď nie je Boh, prečo mať ohľad na druhých?” - a žijú bezohľadne.

Keď nie je Boh, nie je pred kým sa zodpovedať za svoje činy - a žijú nezodpovedne.

Keď nie je Boh, nie je v koho dúfať, že nám odpustí naše viny - a žijú v zúfalstve a siahajú si na život. Cez Vianoce býva najviac samovrážd, pretože ľudia vo svetle noci stoja viac než inokedy tvárí v tvár zívajúcej prázdnote tam, kde mal byť v srdci Boh.

Ale Boh je a Boh prichádza - v noci , ticho a nenápadne - jeho príchod je možno zaspať.
Boh, večný pútnik v betlehemskom Dieťati, klepe na dvierka všetkých ľudských sŕdc, i tvojho: vpustíš ho tento rok, prijmeš ho, privítaš ho?

Boh prichádza v noci, ale tam, kde je prijatý, tam premieňa temnoty v jas, driemoty v jasavú radosť, bolesť v nádej.

Nie som na životné zmätky sám. Môj Priateľ - Pomocník prichádza.

Nemusím sa so svojimi nezdarmi a vinami vláčiť životom ďalej a sám. Môj Osloboditeľ prichádza.

 Nemusím hľadať do budúcna so strachom a neistotou. Môj Ochranca prichádza.

A tak právom pozýva všetkých ľudí otvoreného srdca spevom anjelov: Sláva Bohu na výsostiach...

Turzovka, 25.12.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.