Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Umierajúci muž šepká: Vráťte mi ho späť. Koho?

Čas mi vráťte.

To sa nedá. Aj peniaz do vody hodený sa dá vybrať, potopená loď vytiahnuť, lávou zasypané mesto vykopať, ale čas sa nedá vrátiť.

Herakleitos stal na brehu rieky a napísal: Panta rei. Všetko plynie. Dva krát do tej istej rieky nevstúpiš. Je to filozofia, ale aj skutočnosť. Dotýka sa nás.

Milí farníci, pri uvedomovaní si plynutia času, v prvom rade sa vám chcem dnes prihovoriť. Vítam samozrejme aj hostí z iných farnosti.

Bol som na jednom koncerte a vedúci zboru toľko ďakoval, toho a toho menoval, že to bolo dlhšie ako samotný koncert a odchádzali sme s trápnymi pocitmi. 

Chcem sa tomu vyhnúť, a preto vám všetkým, čo ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, o hladký chod farnosti úprimne ďakujem. Ďakujem tiež za modlitby a obete najmä od chorých a trpiacich. Nech vám to Všemohúci nebeský otec, ktorý vidí aj v skrytosti, odmení. 

Patrí sa ďakovať Pánovi časov. Máme za čo. Skúsme si nájsť čas na osobné poďakovanie Bohu. Máme na to priestor a čas pri tejto sv. omši a dokonca budeme mať na to čas aj pol hodiny pred polnocou, tu v kostole.  

Na konci roka sa prináša štatistika a hodnotenie.

Ako vidím duchovnú situáciu vo farnosti? Tu materiálnu budem hodnotiť v závere sv. omše.

Deti a mládež sú budúcnosťou vašich rodín i väčšej rodiny – farnosti. Žiaľ, naša farnosť je takmer bez deti a mládeže. Čo sa to tu deje v našej farnosti? V týždni pár miništrantov počas školského roka i počas prázdnin.

Plusy: Deti sa modlia ruženec, pobožnosť za rodiny, boli nejaké aktivity cez prázdniny.

Čaká nás: Návšteva sv. Terezky 22. januára, birmovka, 1. sv. prijímanie.

Písmo sväté hovorí: Ako tieň sú dni nášho života. Čas ničí a nahlodáva všetko.

Vieme, že aj hviezdy starnú.

Dnes začnem tými, pre ktorých skončil čas a začala večnosť – farníkmi, ktorí nás predišli - pohrebmi.

Pohrebov sme mali 71 - zaopatrených 70 %

 Poďakovanie patrí tým, ktorí sa obetavo starajú o svojich starých a chorých. Je to náročná a ťažká služba. Nikde sa tak neprejavuje kresťanský duch, ako práve v tejto oblasti. Tiež ďakujem tým, ktorý urobili pre zomierajúcich to najdôležitejšie. Zabezpečili prítomnosť kňaza v rozhodujúcej chvíli odchodu z tohto sveta. Je veľmi bolestné, keď rodina povie: Nechceli sme ho (ju) strašiť, aby nezomrel(a). Je to veľká nezodpovednosť voči chorým. Je preto smutné, že zo 71 zomrelých 21 nebolo zaopatrených sviatosťami. Je to vysoké číslo!

 Oproti 71 pohrebov sme mali 75 krstov.

Vďačnosť za život by mala byť vlastnosťou každého kresťana. Vďaka patrí tým, ktorí sa vedia podeliť s darom života a zobrali na seba aj zodpovednosť za život. Hovorím o zodpovednosti, lebo ak sa dieťa nenarodí do úplnej rodiny, tak je to nezodpovednosť „rodičov“.

Tu musím skonštatovať veľmi bolestný trend. Nemanželských bolo 33 deti. To je 44 %!!!. Veríte, že čítam štatistiku turzovskej farnosti?! V porovnaní s rokom 2014 je to o 5 % viac.

Prejavuje sa to pochopiteľne aj vo výchove k viere. Ako môžu viesť rodičia deti k sv. prijímaniu, keď nepovažujú za potrebné ďakovať za dar života, lásky a dieťaťa a neprijímajú sviatosť manželstva. 

Kto pôjde s tými deťmi sa sv. prijímanie keď dorastú? Veď takýto nesobášení rodičia nemôžu pristupovať k sviatostiam. Potom nám vyrastie generácia úplne bez Boha.

K prvému sv. prijímaniu pristúpilo 74 deti.

Ďakujem vám, rodičia, že ste dali deti nielen pokrstiť, ale ich vediete k Pánu Bohu i naďalej, prihlásili ste ich na náboženstvo, a tak mohli ísť na 1. sv. spoveď a prijímanie. 

Žiaľ, nie všetky deti každý mesiac pristupujú k sv. spovedi a prijímaniu, je ich veľmi malé percento. Preto ďakujem tým rodičom, ktorí deti vedú k pravidelnej mesačnej sv. spovede. A potom aj k sviatosti birmovania.

Pobirmovaných bolo 194 farníkov.

Je to údaj za dva roky a preto je to nie veľké percento.

Dúfam, že v osobnom duchovnom dozrievaní budú pokračovať títo birmovanci a stanú sa prínosom pre našu farnosť, Cirkev a tým aj spoločnosť.

Sviatosť manželstva si vyslúžilo 30 párov. 

Dúfam, že tí, ktorí prijali sviatosť manželstva, budú patriť medzi vzorné rodiny, ktoré sa postarajú o to, aby naša farnosť duchovne prekvitala. 

K životu farnosti patrí aj hospodárenie s majetkom. K chodu sú potrebné financie. K účtovníctvu sa dostaneme na konci v rámci oznamov.

Na záver:

Prosím o dopustenie všetkých, ktorým som dal zlý príklad a pohoršil ich.

Všetko, vďaku i odprosenia dajme Pánovi času v modlitbách.

 Modlime sa: 

Ďakujeme, Pane, za nášho pápeža Františka, tešíme sa, že môžeme byť svedkami jeho silnej viery v teba a snahy po skvalitnení života ľudstva.

Aby Pán, sprevádzal svojho služobníka, žeby bol skalou, ktorú pekelné brány tohto sveta nepremôžu, prosme Pána 

 

Ďakujeme, Pane, za tých, ktorí svojimi nápadmi, prácou svojich rúk, veľkými finančnými obetami, modlitbami a obetovaním ťažkosti prispeli k  obohateniu života našej farnosti a zveľadeniu nášho kostola.

Aby Pán, požehnal ich životy a odmenil ich za všetky námahy tým, čo práve najviac potrebujú, prosme Pána 

 

 Ďakujeme, Pane, za všetkých, ktorí sa v tomto roku rozhodli v našej farnosti prijať sviatosti. Ďakujeme za 75 pokrstených, 74 prvoprijímajúcich, 194 birmovancov, 30 párov zosobášených.

Aby Pán, prijal ich rozhodnutie nasledovať ho v každodennom živote a urobil ich šťastnými. 71 našim zosnulým farníkov nech štedro odmení všetko dobro, čo tu na zemi urobili, prosme Pána 

  

Ďakujeme, Pane, za nádej a pomoc, ktorú máme v tebe.

Aby Pán, potešil obete tragických nešťastí, pracovných úrazov, tých, ktorí stratili prácu, prežívajú choroby a nešťastie, prosme Pána 

  

Ďakujeme, Pane, za každé PREPÁČ, ktoré sme povedali my, či naši blízki v tomto roku. Ďakujeme za všetkých, ktorí si možno po dlhšom čase podali ruky a začali tak nanovo žiť.  

Aby nám Pán odpustil všetko, čím sme sa previnili voči láske a mal s nami zľutovanie, prosme Pána 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.