Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 11, 19-26,  Jn 10,22-30

Často používam myšlienku: Pán Boh píše rovno, aj po krivých riadkoch.

Neviem, kde som to čítal, rád by som túto múdru myšlienku pripísal sebe, ale to by bola duchovná krádež.
Potvrdzuje ju dnešné Božie slovo, najmä prvé čítanie, kde sme sa dočítali: Tí, čo sa rozpŕchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie...

A tu to je, čierne na bielom. Božia prozreteľnosť využila prenasledovanie na šírenie evanjelia. Jednoducho Boh píše rovno, i po krivých riadkoch.

A to je dobrá sprava pre nás v dvoch smeroch.

  1. Evanjeliu prekročilo hranice jedného štátu – národa. Tak sa mohlo dostať až k nám. Lenže to by ešte nebola pre nás výhra, lebo nikomu neohlasovali slovo, iba Židom.
  2. Druhý dobrý bod tejto správy je v tomto: No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj Helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.

Dôvod dobrej správy je jasný. Evanjelium sa začalo šíriť aj pohanom. A do ich potomstva patríme my všetci, vyjmúc, žeby niekto bol židovského pôvodu.

A nebolo to vôbec jednoduché. Včera sme počuli: Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali: „Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!“ Samotnému Petrovi vyčítala židokresťanská obec (prvá farnosť), že vôbec vošiel k neobrezancom – pohanom a on ich dokonca pokrstil – prijal do Cirkvi. Petra musel Boh trojnásobným zjavením na to pripraviť a presvedčiť. Až potom keď to počuli, uspokojili sa a oslavovali Boha, hovoriac: „Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život.“  A my by sme sa k nim mali z uvedených dôvodov pripojiť.

Lenže ešte sme my, z pohanstva nemali vyhrané. Počuli sme: Zvesť o tom sa dostala aj do uší jeruzalemskej cirkvi; a vyslali do Antiochie Barnabáša. Aby zistil čo sa to tam robí. Barnabáš bol našťastie múdry a dobrý, plný Ducha Svätého a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. Dokonca odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla, lebo vybadal, žeby on mohol byť prínosom pre šírenie evanjelia medzi pohanmi.

To bola prvá etapa šírenia viery medzi pohanmi. Bolo treba ešte doriešiť, čo so starozákonnými obradnými predpismi. Museli preto zvolať apoštolský snem – ale to už je, ako viete, ďalšia etapa, ktorej sa budeme venovať inokedy.

Pre dnes nám stačí ak ostaneme pri refréne z medzispevu: Chváľte Pána, všetky národy. A budeme aj my chváliť Boha za dar viery.

A ešte predsa niečo! Snažiť sa, aby aj o nás mohol Pán povedať: Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. 

Áno, Pán Boh píše rovno aj po krivých riadkoch – cez rôzne ťažkosti nám pomáha, aby sme modli počuť jeho hlas.

Turzovka - Dlhá, 19.4.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.